logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Videozáznam z posledního zasedání zastupitelstva města ve volebního období 2018 -2022

02.09.2022

Poslední zasedání tohoto volebního období se konalo 29. srpna 2022. Začátek ve 13 hodin, účast zastupitelů byla stoprocentní, průběh nezvykle klidný. Starosta celkem zdrženlivý až téměř rezignovaný. Přesto si neodpustil výpad proti mladému občanovi v publiku jen proto, že usmál jeho podivnému vedení zastupitelstva. Veřejnost zastoupena několika málo lidmi, po necelé hodině a půl se zastupitelstvo v této sestavě rozešlo.
Věříme, že nové zastupitelstvo, které vzejde z nových voleb, bude konečně po mnoha letech pro město a jeho obyvatele přínosem.
 
Jako všechna předcházející volební období jsme pro vás připravovali z kažedého zasedání  videozáznam, předkládáme záznam i z tohoto posledního.
Pro lepší poslech je vhodné použít sluchátka (akustika sálu stále není ideální) a pokud nechete sledovat vše, můžete si níže vybrat jen záznam k jednotlivým bodům programu.
 
 

00:00:00 - Zahájení
00:02:14 - Schválení programu zasedání
00:02:50 - Majetkoprání záležitosti 

  • PRODEJ 8 pozemků dle žádostí (ceny podle znaleckých posudků se pohybují od 100,- po 500,- Kč za metr čtvereční)
     - Pozemek zájemci, který v minulosti koupil od města pozemky kolem Mlejna, byl nakonec schválen za cenu 600 Kč/m2, navrženou Radou města Krupky.
     - Pozemek zájemci (majitel firmy Mature), který pořídil v nedávné minulosti pozemky u stadionu (došlo k celkem nevýhodné směně pro město) a nyní žádal o odkoupení další části. Cena dle znaleckého posudku byla 500,- Kč/m2. S protinávrhy na navýšení této ceny přišli dva zastupitelé:
    1. protinávrh A. Vítů (ANO 2011) - 1000,- Kč/m PRO - 17, ZDRŽEL SE - 4 (Šanda, Sláma, Rouček, Dbalý) Hlasovalo se o něm až po hlasovní o 2. protinávrhu
    2. protinávrh Z. Saifert (ČSSD, Společně pro Krupku) - 600,- Kč/m2 PRO - 9, ZDRŽEL SE - 9, PROTI - 3 PRO  (Jmenovitě: PRO - Z. Saifert, J. Penc, V. Šanda, P. Fišer, V. Krása, J. Sláma, K. Rouček, Z. Matouš, J. Dbalý  ZDRŽEL SE - M. Schneider, L. Breite, R. Příhoda, M. Bačová, M. Řeháková, T. Liška, R. Kadlec, N. Růžičková, I. Maščenko PROTI - R. Klaška, A. Vítů, J. Kuzma)
  • MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ pozemku v k.ú. Krupka(účelová komunikace) - úplatných převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek o výměře 89 m2 za 20 000,- Kč - schváleno všemi zastupiteli

00:15:10 - PRODEJ NEBYTOVÝCH JEDNOTEK, Mariánské nám. čp. 641-642, Krupka (základní nabídkové ceny dle znalec. posudku: bývalá směnárna - 726 328,- Kč bývalá spořitelna - 1 248 186,- Kč. Už předem jsme na facebooku uvedli, že JSME ZÁSADNĚ PROTI PRODEJI TĚCHTO OBJEKTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NA TOMTO NÁMĚSTÍ!
Záměr prodeje byl bez předcházející debaty v zastupitelstvu města schválen radními dne 12.dubna 2022. Pro prodej tehdy hlasovalo 5 radních, 2 se zdrželi.
Sledujte pozorně ve videozáznamu, jak se pokusil první místostarosta Mgr. R. Kadlec ukázat nový styl. Bohužel se mu to podle nás příliš nepovedlo. Rychle se po ohlášení tohoto bodu programu ujal slova, aby předešel opozici a mohl jako první seznámit všechny přítomné, že za sdružení Krupka náš domov navrhuje zrušit tento prodej. Až potud je celkem vše v pořádku. Ovšem jeho zdůvodnění jím avizovaného nového stylu to nepotvrdilo. Níže jsou zachycena jeho slava ze záznamu. BOHUŽEL jsou v rozporu s tím, co sdělilo ještě týž den sdružení na svém facebookoném profilu KNM/KND svým voličům. Pro nás je tento přístup nepochopitelný a v rozporu s tím, co momentálně prohlašují na předvolebních bannerech - NOVÝ STAROSTA, NOVÝ STYL.

15:30 - První místostarosta Mgr. Rostislav Kadlec zdůvodňuje návrh KNM/KND, proč zrušit prodej
"Rozhodnutí k tomuto bodu. Jedna obálka přišla na jeden nebytový prostor, druhá obálka na druhý nebytový prostor. My bychom chtěli navrhnout za sdružení Krupka náš domov zrušit tento prodej, aby případně, celý ten prodej opakovat případně, aby se ta celá věc mnohem více medializovala, mnohem více propagovala s tím, aby časem přišlo více nabídek. Z tohohlenc toho důvodu chceme navrhnout, abysme celý ten prodej zrušili a zde úředně před vámi, i dozápisu, zkartovali v připraveném zařízení a tím celý ten prodej byl ukončen s tím, že nové zastupitelstvo někdy v budoucnu by prostě rozhodovalo o případném prodeji či neprodeji. Tolik za nás za sdružení KND."

Voličům na facebooku sdělil bohužel zcela něco jiného:

"Na náš návrh byl tento záměr prodeje zrušen, takže oba nebytové prostory zůstávají v majetku města. Myslíme si, že na takto strategickém místě v centru města je potřeba prostor ponechat a využít ho smysluplně pro obyvatele Krupky i přijíždějící turisty. V budoucnu můžeme debatovat o tom, zda prostor prodat či neprodat, či spíše ho využít pro služby poskytované městem - např. jako infocentrum v samotném centru města či jiné, to bude ještě určitě předmětem dalších debat. Pro zrušení prodeje těchto dvou nebytových prostor bylo 15 zastupitelů, zdrželo se 6, proti nebyl nikdo."

Souhlasí pouze poslední věta.
Hlasování: PRO - 15 (opozice, KNM/KND a zřejmě zastupitelé V. Krása a J. Sláma, ze záběru není dobře vidět, kdo z koalice zvedl ruku.) ZDRŽEL SE - 6 (Z. Saifert, P. Fišer, J. Penc, V. Šanda, Z. Matouš, K. Rouček)

22:33 - vypořádání se s obálkami - veřejné skartování dvou došlých neotevřených obálek
Dobře sledujte, jaké zajímavé představení pro zastupitele a pro veřejnost první místopředseda se starostou přípravili. Zdá se, že se KND dobře učí. Starosta kromě jiného uvádí, že je proti otevření obálek, "protože mohl někdo učinit nabídku, v níž nebyla akceptována dosažena nabídková cena." Místostarosta R. Kadlec uvádí jako důvod pro skartaci neotevřených obálek nebezpečí, že by se mohly objevit nějaké pozdější domněnky a pochyby. Pohled při tom směřoval k opozičním zastupitelům. Do jejich rozhodnutí jsme nezasahovali, nemělo by to bývalo smysl. Divadlo bylo připraveno a muselo proběhnout. Zda to byl správný postup, se ještě uvidí.

00:26:15 - PROGRAM regenerace “Městské památkové zóny Krupka” - aktualizace č. 3
Zpracovatelem aktualizace č. 3 měla být pracovní skupina KOMISE PRO PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY . Jména členů této skupiny byla dodatečně do materiálu doplněna. Zastupitelka M. Bačová(ZK) poděkovala úřednici paní Kaulové za doplnění jmen členů pracovní skupiny, ocenila zpracování materiálu, ale součaně vyslovila nesouhlas s vyjádřením k novým chodníkům v Hustitské ulici. V dokumentu je uvedeno, že cílem bylo zlepšení vzhledu a zatraktivnění celé památkové zóny. Je tomu přesně naopak. Selhalo město, selhali všichni zainteresovaní památkáři. MY BYCHOM NIKDY NIC TAKOVÉHO NEDOPUSTILI. 


00:31:12 - PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ U DOTACÍ poskytnutých z programů SPORT 2020 a VOLNÝ ČAS spolkům a jednotlivcům v roce 2020 (lockdown)
Materiál se nám snažil vnutit, že se nic moc nestalo, když oddíl kopané (předseda spolku místostarosta K. Rouček), plavecký odd. (předseda radní T. Liška) a spolek Kultura a sport (předseda koaliční zastupitel P. Fišer) nečerpaly dotace v souladu se zásadami. Zjištěná pochybení potvrdil již před rokem také kontrolní a finanční výbor.
Ani během zasedání jsme se nedozvěděli nic nového.

Zjednání nápravy zásadních pochybení v čerpání a vyúčtování dotací si nepředstavujeme tak, jak bylo předloženo, a sice, že byly neodpovídající doklady(faktury) nahrazeny novými, chybějící doklady byly dodatečně "vyrobeny". Nikdo nemusel nic vracet.
Ministerstvo vnitra, s kterým jsme případy konzultovali, jasně uvádí, že se účetní doklady nedají dodatečně nahrazovat novými (tam pak musí nastoupit kontrola finačního úřadu), v případě takových pochybení nemá daný spolek nárok na čerpání dotací v následujícím roce. A také není absolutně možné si nechat proplatit jednu fakturu od dvou poskytovatelů dotací, jak tomu bylo v případě dotace pro SDH.

Dotace pro SDH (jde o rok 2020)

SDH čerpal od Ústeckého kraje dotaci ve výši cca 200 000,- Kč na vybudování kuchyně ve školícím středisku Sněžná. Následující rok si pak nechal stejnou částku vyplatit z neinvestičních dotací Územně samosprávného celku - Města Krupky. Již tehdy jsme na tento rozpor upozornili. Koalice si prosadila své. Dotace byla navíc na investici použita z balíku neinvestičních dotací. Na tato upozornění reagovala vedoucí odboru Školství, kultury a sociálních věcí paní Breitová pouze pokrčením ramen a prohlášením, že o tom tehdy nevěděli. Nyní ale vědí.                                    Vrcholem je, že byla částka poukázána na soukromý účet předsedy SDH místo na účet SHD. Tento fakt nikde nefiguroval a my jsem ho opomenuli na jednání připomenout a nahlas vyslovit. Činíme tak nyní. TATO ČÁSTKA MUSÍ BÝT MĚSTU VRÁCENA!!!

 

00:44:38 - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA KRUPKA 2022-2028
Pozoruhodný dokument, který předložila dosluhující koalice z nepochopitelnho důvodu ani ne měsíc před ukončením svých mandátů.
Zastupitelka M. Bačová (ZK) podala návrh na stažení materiálu a přenechání k projednání až novému zastupitelstvu, které vzejde z brzkých komunálních voleb.
Zastupitel R. Příhoda (ZK) podal návrh na doplnění dokumentu u Ski areálu Komáří vížka. Kromě toho, že je areál jmenován mezi sportovními spolky v našem městě, nepočítá tento dokument s žádným jeho dovybavením, modernizací nebo údržbou. A to je špatné!!!

První místostarosta R. Kadlec vysvětloval, že je nutné tento dokument přijmout, aby mohlo město čerpat dotace (např. na ovál na stadioně atd.)
Do další debaty ke strategickému rozvoji sportu ve města na roky 2022-2028 se přidali i další zastupitelé - M. Schneider (MPV), R. Kadlec (KNM/KND), R. Příhoda, M. Řeháková(oba ZK)
Zastupitelka M. Bačová (ZK) položila znovu otázku, proč s tímto dokumentem přichází koalice tak pozdě. Měla na to spoustu let nejen v tomto volebním období, ale i v těch předcházejících. Mohla vycházet z Integrovaného plánu rozvoje města z dubna 2008. Tento dokument je stále mezi platnými dokumenty města, zveřejněný na stránkách města.
Doporučujeme k seznámení - Integrovaný plán rozvoje města Krupka - duben 2008

Hlasování:;
PRO - 18 , ZDRŽEL SE - 3 (zastupitelé za Zdravou Krupku)
Důvodem zdržení se zastupitelů Zdravé Krupky bylo zamítnutí obou návrhů. Nepřijetí návrhu na stažení materiálu z programu bylo ještě akceptovatelné, ale odmítnutí rozšíření kapitoly Ski areál Komáří vížka bylo jasným důkazem neochoty koalice investovat také do areálu zimních sportů na Komáří vížce.

01:02:10 - Starostova výtka směrem do publika na adresu mladého muže. Vytýká muži "mladšího vzrůstu"(autentická slova starosty), aby si nedovoloval smát se starším lidem, tj. jemu starostovi.
Pro nezasvěcené uvádíme, že si po skončení zastupitelstva mladého muže z publika pozval k sobě ke stolu na kobreček, aby mu ještě jednou vytkl, že si dovolil usmát momentu, kdy starosta sám zvedl ruku po stažení "jejich" materiálu. Dotyčný mladý muž se na svém facebookovém profilu k celému starostovu incidentu vjádřil takto:

"Závěrem se ještě vrátím k situaci ze včerejšího zastupitelstva. Starosta města nechtěl postupovat podle zavedených pořádků a hlasovat od posledního protinávrhu k původnímu. Namísto toho chtěl začít protinávrhem prvním, což vzbudilo rozruch hlavně na straně opozice. Starosta do toho vyzýval zastupitele, ať hlasují ti, kdo souhlasí s protinávrhem (odložit schvalování návrhu, který sám chtěl protlačit). A sám zvedl spolu s jedním svým kolegou ruku. Tedy laicky řečeno vlastně chtěl hlasovat proti vlastnímu návrhu. To mi nedalo a mírně jsem se pousmál. To se starosty, kterému mezitím jeho omyl došel, značně dotklo. Slovy "Upozorňuji občana mladšího vzrůstu, aby se přestal smát, nebo odešel" (posuďte sami nakolik spojení slov "mladšího vzrůstu" dává smysl), mě napomenul. Nereagoval jsem, zastupitelstvo pokračovalo dále. Když bylo u konce, starosta si mě začal gesty a pokřikováním přivolávat k sobě. Šel jsem tedy k němu a dozvěděl jsem se, že žádá omluvu za to, že jsem se smál chybě staršího člověka a že to, že kandiduji ve volbách, mě neopravňuje chovat se jak hovado. Na to jsem mu odvětil, že dle mého názoru se on chová k opozici mnohem hůře a po mně nyní chce omluvu za pousmání. Odvětil, že je jeho chování v pořádku, ale já se mám stydět. A neustále opakoval, že se směju staršímu člověku. Zajímavé je, že když na ustavujícím zastupitelstvu v roce 2018 jeho přívrženci vulgárně a nahlas narušovali projev opozičního zastupitele za naše hnutí, vůbec mu to nevadilo a ještě jim přitakával. Nyní mu vadí pouhé pousmání.

Takže, pane starosto Z. Matouši, já se Vám tímto veřejně omlouvám, že jsem se pousmál Vašemu omylu na včerejším jednání zastupitelstva, a čekám i od Vás veřejnou omluvu všem, které jste za poslední roky urážel, smál se jim, či v tom podporoval jiné.

S úctou a přáním příjemného prožití zbytku dne Josef Mergl, kandidát hnutí ANO 2011"

01:02:20 - NÁVRH rozpočtové změny č. 3/2022
01:03.40 - Zápisy kontrolního a finančního výboru
01:04:50 - Rozprava

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.