logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Dlouhotrvající problém obyvatel Horské ulice město nezajímá

08.08.2022

Na problém s nedostatečným odváděním přívalových děšťových vod a vod způsobených jarním táním upozornili obyvatelé Horské ulice už začátkem roku 2018.

V Koaličním programovém prohlášení pro volební období 2018-2022 na webu města je v kapitole PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ uveden, kromě jiného i bod 
• rekonstrukce nádrží v Horské ulici 

SLIB X REALITA

K rekonstrukci nádrží v Horské ulici nedošlo, nedošlo ani k jejich vyčištění. Tyto nádrže mají přitom zásadní význam při zadržování přívalové dešťové vody a vody valící se z hor při jarním tání.

Kanalizace v Horské ulici není pravděpodobně uzpůsobena natolik, aby svedla nejen vodu potoka pod vozovkou, ale i vodu deštovou a z jarního tání tak, aby se voda nevalila po vozovce, Vozovka má navíc v dolní části sklon k pravé straně (ve směru shora) a voda se tak valí přímo kolem domů, poškozuje jejich fasády a podmáčí je. Další voda, kterou nepobírá kanalizace, podemílá podloží pod asfaltovým povrchem. Bylo jen otázkou času, kdy dojde k propadu vozovky.

 • A přesně k tomu došlo před necelými dvěma měsíci (19.6.2022). V dolní části ulice došlo k propadu vozovky. 
 • O problému vědělo vedení radnice minimálně 4 roky. Začátkem roku 2018 podali místní občané petici „Za záchranu domů, ulice a jejího okolí Horská, Krupka“ , kterou podepsalo 36 obyvatel Horské ulice. 
 • Ulice je součástí Městské památkové zóny Krupka a na zasedání zastupitelstva města dne 27. února 2018 správně upozornila přítomná zástupkyně obyvatel z Horské ulice, že za stávající situace nemohou obyvatelé této ulice ani žádat o dotaci na opravu domů v památkové zóně. Nemělo by cenu opravovat střechy, fasády, pokud jsou jejich domy podmáčeny.
 • Rada města se peticí zabývala 13. března na svém 79. zasedání a vzala na vědomí: „Petice za záchranu domů, ulice a jejího okolí Horská, Krupka“ a uložila 7mi hlasy starostovi vyvolat jednání se zástupci petičního výboru. Usnesení č.2332/2018
 • K tomu ale nikdy nedošlo. Starosta odmítl se nejen problémem zabývat, ale odmítl se s obyvateli Horské ulice byť jen setkat. Ze strany občanů byla podána žaloba. Nechápeme, proč se město raději soudí, než aby samo začalo problém řešit ve prospěch obyvatel Horské ulice.

 

Dne 23. 06. 2022 jsme zaslali vedoucí Odboru správy majetku města dle zákona č. 106/1999 Sb. „Žádost o sdělení postupu Města Krupka jako zadavatele prací na kanalizaci a pokládce povrchu vozovky v Horské ulici, k. ú. Krupka vůči zhotoviteli prací, včetně časového horizontu vyřešení problému souvisejícího s propadem vozovky v této ulici.“

 • Dne 18. 07. 2022 jsme obdrželi pouze od provozního technika odboru správy města pan Bc. Jiřího Kočiše odpověď, že se máme s žádostí obrátit na SČVaK. Z odpovědi přímo citujeme: „Ráno dne 20.6.2022 byla provedena v časných ranních hodinách obhlídka a závada byla nahlášena 7 hod. 36 min. odpovědnému pracovníkovi SČVaK panu ........ Dotazy ohledně propadu si prosím vyžádejte na fy. SČVaK Teplice.“
 • S vyřízením žádosti jsme nebyli spokojeni. Proto jsme znova požádali dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí:
 1. Kopie dopisu zaslaného odborem správy majetku společnosti SČVaK Teplice, v němž jste společnosti nahlásili propad silnice v ul. Horská, Krupka
 2. Kopie dopisu – odpovědi společnosti SČVaK Teplice na Městem Krupka zaslané ohlášení propadu silnice u. Horská, Krupka
 3. Kopie další komunikace odboru správy majetku (případně i mailové korespondence) se společností SČVaK, z níž vyplývá, jakým způsobem bude Město Krupka jako zadavatel prací na kanalizaci a pokládce povrchu vozovky v Horské ulici, k. ú. Krupka postupovat vůči zhotoviteli stavby, tj. společnosti Severočeské vodovody a kanalizace.
 4. Kopie všech usnesení Rady města Krupka k postupu při řešení a nápravě havarijního stavu silnice v ul. Horská, Krupka
 5. Sdělení časového horizontu vyřešení dané situace
 •  Dne 22.7. 2022 jsme obdrželi odpověď: Sdělení ohledně propadu místní komunikace ul. Horská, Krupka. Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím ve věci propadu místní komunikace v ul. Horská, Krupka

 1)    Dne 20.6.2022 v 7 hod. 36 min. telefonické nahlášení propadu místní komunikace ul. Horská, panu ........, odpovědnému pracovníkovi SČVaK

2)     Dne 20.6.2022 v 14 hod. 17 min. telefonické sdělení od pana ........., že následující den 21.6.2022 bude provedena oprava narušené kanalizace.

3)     Společnost SČVaK je vlastníkem zmíněné kanalizace a nese za veškeré závady a opravy zodpovědnost. Kanalizace po opravě je v pořádku.

4)     V letošním roce 2022 v ul. Horská, Krupka, byly opraveny všechny příčné kanálkové dešťové sběrače a provedena lokální oprava asfaltové povrchu místní komunikace.

5)     Veškeré závady jsou odstraněny

Bc. Jiří Kočiš

Odbor správy města | provozní technik

 • Podle telefonicky poskytnuté informace pracovníka SČVaK ze dne 8. srpna 2022 došlo v daném místě k závadě na kanalizaci, která byla odstraněna.  

NEMYSLÍME SI, ŽE JE TÍM PROBLÉM CELÉ ULICE VYŘEŠEN

 

Mgr. Miloslava Bačová, zastupitelka 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.