logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam z 21. zasedání Zastupitelstva města Krupky

22.06.2022

Zasedání proběhlo v pondělí 20. června 2022 od 9.00 hodin v jednacím sále zastupitelstva na MěÚ Krupka.

Tentokrát bylo z 21 členů zastupitelstva přítomno pouze 16 zastupitelů. Jde o rekordně nejnižší počet za poslední tři volební období. Za koalici nezúčastnili 3 zastupitelé (V. Šanda – ČSSD, J. Sláma – původně za SPD a I. Maščenko - KNM/KND), za opozici 2 zastupitelé ( J. Kuzma a A. Vítů – ANO 2011)

Šlo předposlední zasedání zastupitelů ve volebním ob Krádobí 2018 – 2022. Poslední by mělo podle slov starosty proběhnout v září, jak jinak, když na dny 23. a 24. září vyhlásil prezident České republiky termín komunálních voleb. Přesné datum konání nebyl schopen sdělit ani tentokrát.

Ve videozáznamu se můžete přesvědčit, že se na chování starosty Z. Matouše absolutně nic nezměnilo. Naopak nabývá stále na větší intenzitě. Jeho neomalené a arogantní vystupování, plné invektiv vůči opozičním zastupitelům, kteří mu „komplikují“ jeho způsob řízení zastupitelstva, vyplývá zřejmě z jeho narůstající nervozity, že se mu pravděpodobně již nepodaří prosadit všechny záměry pro jeho kamarády. V jeho projevech je možno sledovat rysy psychopatického chování. Jen on sám rozumí všemu dobře, ostatní jsou „nenormální“ (jeho častá invektiva), jen on sám smí mluvit a skákat do řeči ostatním, nikdo si to podle něj nemůže dovolit, jen on sám má správné názory, zatímco názory ostatních jsou „stupidní“.

Je jasně vidět, jak se mu daří ovládat „své“ koaliční kolegy. Jsou naučeni, jak a kdy hlasovat, není jim zřejmě dovoleno, se na cokoli ptát, pokud to není předem připraveno. Důkazem toho bylo neschválení prodeje pozemku, o který žádala se svým manželem naše kolegyně Marcela Řeháková. Až poté, co se k zamítavému postoji koaličních zastupitelů při hlasování vyjádřila, začali prohlašovat, že to vše mohla sdělit před hlasováním. Byl to jasný signál a důkaz o tom, že se koaliční zastupitelé vlastně vůbec pořádně neseznamují s předloženými materiály, jen plní zadání, které jim bylo z politicky motivovaného důvodu nařízeno. Je velmi smutné, že se zvolení zástupci občanů dokáží chovat, že nekonají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak jim to nakonec ukládá zákon o obcích.

 

 

Pro vyšší kvalitu poslechu doporučujeme použít sluchátka. Ozvučení v jednacím sále se zastupitelstvo nedočkalo ani v tomto volebním období.

00:00:07 - Zahájení, schválení programu, volba orgánů

00:02:30 - Prodej pozemků dle žádostí

 Neschválené žádosti:

00:03:29 - prodej pozemku zastupitelce M. Řehákové (žádala s manželem, nehlasovala vzhledem k poměru k projednávané věci)

Koalice (5 ČSSD, 3 KRUPKA NAŠE MĚSTO/NÁŠ DOMOV a 1 bez politické příslušnosti) se kompletně zdržela při schvalování prodeje pozemku manželům Řehákovým z Libušína, zřejmě kvůli tomu, že je paní Mgr.Bc. Marcela Řeháková opoziční zastupitelkou za Zdravou Krupku. Pozemek se týká jediné přístupové cesty od jejich vrat ke dveřím domu, který desítky let užívají a chtěli stav řádně urovnat. Její vyjádření k chování koaličních zastupitelů níže.

00:07:00 – žádost o prodej pozemku o více než 5 tis. m2 v oblasti zvané „Knetl“-

Tato žádost vyvolala spory mezi starostou a opozicí.  Žadatel chce údajně pozemek pro zemědělskou činnost. Pozemek se nachází v oblasti naučné hornické stezky. Opozice zastoupená M. Schneidrem a R. Příhodou upozornila, že není vhodné, aby se město takto zbavovalo pozemků. Stačilo by žadateli pozemek pronajmout. Zvláštní je, že starosta s velkou jistotou tvrdil, že žadatel nestojí o pronájem, ale o koupi. To samo o sobě budí značnou pozornost.

Průběh hlasování:

1) o protinávrh opozice - „NEPRODÁVAT“  7 PRO 2 ZDRŽEL SE – 7 PROTI

2) o původním návrhu „PRODAT“  9 PRO 0 ZDRŽEL SE  7 PROTI

Pro schválení musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, nikoli pouze přítomných členů zastupitelstva.

 

00:14:35 – nedošlo ani k prodeji pozemku ve Vrchoslavi žadateli z Teplic, který v dané lokalitě dlouhodobě skupuje pozemky (důvodem bývá i jeho další spekulace s koupenými pozemky). Na části tohoto pozemku v zimě parkují svá auta obyvatelé domů položených výše ve svahu. Cesta k jejich nemovitostem není v zimě udržována a je nesjízdná. K situaci v dané lokalitě se vyjádřil jeden z místních občanů. Bylo mu veřejně přislíbeno, že vše ještě na místě ještě přezkoumají a pokusí se vyřešit.

Zároveň se prokázalo, že rada města často odmítá žádost o koupi pozemku jednomu žadateli, aby pak následně vyhověla jinému. S tímto postupem absolutně nesouhlasíme.

00:32:50 - Reakce zastupitelky M. Řehákové k neschválení její žádosti o prodej pozemku (scelení k nemovitosti, jediná přístupová cesta)

00:37:00 - Žádost o snížení kupní ceny pozemku - zahrádky 

Žádost o snížení kupní ceny za neudržovanou zahrádku v místě, kde se v roce 2019 prodávaly udržované zahrádky za téměř poloviční cenu, nebyla schválena. S cenami dle znaleckého posudku (všechny posudky pro město dlouhodobě dělá stále jeden a týž znalec, v roce 2019 ocenil sousední pozemky za cca 280 Kč/m2, v roce 2022 za 450 Kč/m2) by se dalo polemizovat. Na nešťastnou osobně přítomnou žadatelku vyvinul první místostarosta takový citový nátlak, že nakonec od žádosti ustoupila. “Pane Kadleci, to od Vás jako lidovce také nebylo fér! Vydírat žadatelku řečmi, co by udělala na Vašem místě, jestli by se dala případně zavřít za to, že hlasovala pro snížení kupní ceny, není hodno člověka Vašeho postavení, ani vzdělání. U prodeje Jabloňového sadu m2 za 100 Kč jste si podobnou starost absolutně nepřipouštěl.”

00:46:18 - Revokace usnesení  - Žádost zastupitelů Zdravé Krupky o revokaci usnesení prodeje pozemku člověku, který si na rozdíl od jiného člověka nepodal řádně dle Pravidel pro koupi pozemků z majetku města žádost, vyhodnotil starosta hned v úvodu jako nesmyslnou obstrukci Zdravé Krupky, která staví “na samých stupiditách”. Přestože starosta tvrdil, že ze strany města a koalice je vše kolem prodeje v naprostém pořádku (sami ovšem prodej natahují už od roku 2014), odmítl o žádosti hlasovat. Jeho “věrní” se vzápětí přidali k němu. Pro přijetí revokace tak hlasovala 7členná opozice v poměru 5 pro, 2 se zdrželi. Revokace nebyla přijata, případ bude nutno řešit soudně.

(Poslechněte si, jak se starosta k žádosti vyjadřuje, mluví např. i o „vlámávání se“ do práv zastupitelstva)

PRO revokaci byla pouze opozice v počtu 5 hlasů, 2 se zdrželi. Ostatní zastupitelé, tj. celá přítomná koalice se odmítla hlasování zúčastnit.

00:55:55 – Materiály odbor školství a sociálních věcí

01:00:00 – Materiály finančního odboru

01:06:55 - Zápisy Finančního a Kontrolního výboru

Předsedu FV J. Slámu zastoupil zastupitel J. Penc, předsedu KV zastupitele I. Maščenka zastoupila zastupitelka N. Růžičková

01.08:40 - ROZPRAVA

Starosta upozornil, že v souladu s jednacím řádem, který je pro něj často jen zbytečným cárem papíru, může vystoupit každý zastupitel jen 2krát.

  1. Dotaz položil R. Příhoda (ZK) - zajímalo ho, jak se město bude chtít vyrovnat s energetickou krizí. Starosta neschopen odpovědět se opět uchyluje k dehonestaci tázajícího se zastupitele. Sekundují mu tajemník F. Růžička a druhý místostarosta K. Rouček.
  2. Dotaz položila zastupitelka M. Bačová (ZK).

Její dotaz směřoval na vedoucí odboru školství a sociálních věci paní J. Breitovou na přijatá nápravná opatření v souvislostí s udělováním dotací spolkům, která jí před více než půlrokem uložila připravit rada města. Před rokem bylo zastupitelstvo upozorněno opozičním zastupitelem J. Kuzmou (ANO 2011) na značná pochybení 3 spolků (Fotbal Krupka - K. Rouček, místostarosta; Plavecký oddíl - T. Liška, radní; Kultura a sport - P. Fišer, zastupitel) při čerpání a vyúčtování dotací z programů Sport a Volný čas 2020.

Pochybení pak po půlroce potvrdil jak finanční, tak i kontrolní výbor. Ptala se, jaká opatření z pověření rady města tato úřednice připravila a zda už byly dotace čerpané v rozporu se zásadami pro jejich přidělování, v rozporu s podepsanými smlouvami a v rozporu s pravidly pro vyúčtování již vráceny. NEBYLY. Reagoval místostarosta K. Rouček a starosta Z. Matouš. Paní J. Breitovou ke slovu nepustili.

Policie zatím řeší postup prvních dvou spolků.

               

Na další dotazy nezbyl vzhledem k rychlému ukončení rozpravy starostou prostor. Rádi bychom byli slyšeli něco více k oznámenému záměru vybudování supermarketu LIDL (město se zatím NIKDE nevyjádřilo – ani web, ani facebook, ani Radnice), ke stavu koupaliště, k havarijní situaci na silnici v Horské ulici(silnice podemletá vodou se propadá), k blokování opozičních zastupitelů města na oficiálních stránkách města a mnohém dalším.

Vaši zastupitelé za ZDRAVOU KRUPKU


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.