logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

K programu 21. zasedání ZM dne 20. června 2022

22.06.2022

Zastupitelstvo města se bude konat v pondělí 20. června od 9.00 hodin v zasedací místnosti ZM v přízemí budovy MěÚ Krupka.
Zastupitelé budou projednávat/schvalovat/neschvalovat následující body programu:
 
 • Prodej 12 pozemků dle žádostí – ceny dle znaleckých posudků od 150 do 350 Kč/m2 (O jeden z pozemků žádá pán bydlištěm v Teplicích, který v dané lokalitě skoupil již v minulých letech několik velkých pozemků. Některé z nich nabídl dále sám k prodeji, z jiných se snažil vydělat na pronájmu. Jde navíc většinou o pozemky, které předtím rada města neumožnila koupit majitelům přilehlých pozemků.)
 • Žádost o snížení kupní ceny – zahrádka (v roce 2019 v dané lokalitě za 241,-Kč/m2, nyní za 450,-Kč/m2)
 • Žádost zastupitelů Zdravé Krupky o revokaci usnesení o prodeji pozemku občanovi, který si nepodal řádně písemnou žádost na rozdíl od jiného občana města, který pravidla pro prodej pozemku dodržel.
 • Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2021 – příjmy svazku činily k 31. 12. 2021 po konsolidaci 2 952 980,- Kč, výdaje po konsolidaci 2 903 809,44 Kč. Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna žádná případná rizika.
 • Žádost o udělení neinvestiční dotace z Fondu regenerace Města Krupka v rámci Městské památkové zóny Krupky a Hornické kulturní krajiny Krupka. Bylo podáno celkem 8 žádostí v celkové výši 1 001 000 Kč. Týkají se oprav nebo očištění fasád domů, obnovy falešných dřevěných okenic, obnovy klempířských konstrukcí, výměny oken, rekonstrukce střechy, výměny střešní krytiny.
 • Návrh závěrečného účtu města za rok 2021 – finanční výbor a rada města doporučují vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Výnosy činily celkem 302 329 490,58 Kč – náklady činily celkem 269 919 105,84 Kč.
 • Výsledek hospodaření města za rok 2021 běžného účetního období (po zdanění) skončil ziskem ve výši + 32 410 384,74 Kč.
 • Návrh schválení účetní závěrky města za rok 2021 – finanční výbor doporučuje schválit účetní závěrku.
 • Návrh rozpočtové změny č. 2/2022 – jde o rozpočtová opatření pod čísly 9-13, která celkem zvyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu o částku 1 738 000,00 Kč.
 • Vzdání se práva a prominutí pohledávek – dlužné nájemné za užívání bytové jednotky a plnění s tím spojená – jde o částku 323 265,52 Kč, která se týká jednoho občana (důvody: úmrtí – nemajetnost)
 • Zápis z Finančního a Kontrolního výboru – ani jeden z výborů neshledal při své kontrolní činnosti žádné nedostatky.
 • ROZPRAVA
O novém záměru postavit v bývalém areálu sovětské armády supermarket LIDL není v programu ani slovo. Uvidíme, jak se k záměru staví vedení města. Možná bude odprezentována vizualizace celého projektu.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.