logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Nová zahrádkářská kolonie - záměr rady města

05.05.2022

O tomto záměru vědí pouze radní města a pracovnice úřadu. Snažili jsme se zjistit více. Částečně se nám to podařilo. Rádi se o získané informace podělíme i s vámi.

(Informace o činnosti rady města nejsou v Krupce za působení starosty Z. Matouše zastupitelům sdělovány. My, zastupitelé Zdravé Krupky, si pravidelně chodíme zjišťovat, čím se rada na svých jednotlivých schůzích zabývala. Z velmi strohých zápisů se ale nedá příliš zjistit.)

Ve dvou zápisech z minulého roku jsme sice zaregistrovali něco o zahrádkářské kolonii, ale předpokládali jsme, že nás bude vedení města na některém ze zasedání ZM podrobněji informovat. Bohužel jsme se mýlili. K ničemu takovému nedošlo.

O záměru rady města vybudovat novou zahrádkářskou kolonii neproběhlo ani nic v měsíčníku RADNICE. O to více se obyvatelé ulice Na Vyhlídce a jejím okolí se podivili tomu, co se to ve svažitém terénu s náletovými dřevinami děje. Před pár týdny se tam začalo vyměřovat a vytyčovat území kolíky.

Dozvěděli se, že tam má vzniknout zahrádkářská kolonie. Pro místní, včetně dětí z nedaleké MŠ, to bylo nemilé překvapení. Neradi by přišli o tuto oddychovou zónu určenou územním plánem jako městská zeleň. Na dotazy nedostali z úřadu celkem žádné informace.

Tak jsme se zeptali za ně. Vedoucí odboru správy majetku paní H. Vorlíčkové sdělila následující, citujeme doslovně:

„Sdělujeme tímto, že celý záměr pro toto území, je koncipován jako pronájem nebo prodej jednotlivých parcel bez možnosti stavby zahradních chatek. Nyní probíhá pouze zjišťovací řízení. Dle požadavku orgánu životního prostředí se musí zpracovat biologické autorizované hodnocení dotčené území. Jeho nezbytnou součástí je opakovaný biologický průzkum území tj.botanický, entomologický a vertebratologícký. Dále posouzení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody vč, krajinného rázu. Časový harmonogram je navržen až do 08/2022. Na základě zjištěných skutečností, pak může být záměr pronájmu či prodeje předložen k odsouhlasí v orgánech města a dle zákona 128/2000 Sb., standartně vyvěšen na úřední desce.“

Dále bylo sděleno, že byl záměr Příprava projektu zahrádkářské kolonie přijat na 54. schůzi RM dne 28. 04. Rada města tehdy uložila připravit projekt zahrádkářské kolonie na poz.p.č. 1001/1 a 1004/1 v k.ú. Bohosudov.

Asi po půlroce vzala rada města na své 65. schůzi 12. 10. 2021 na vědomí Návrh parcelace – zahrady por.p.č. 1001/1 a 1004/1 v k.ú. Bohosudov – vznik zahrádkářské kolonie

Ovšem, kdo konkrétně přišel na radu města s tímto návrhem a na základě čeho záměr předložil, jsme se nedozvěděli. Zeptali jsme se tedy přímo na jednání ZM dne 27. dubna 2022. Starosta velmi dlouho dotaz nechápal, nebo spíše dělal, že nechápe. Bylo nutno mu ho otázku několikrát zopakovat. Nakonec přiznal, že se záměrem přišel ON SÁM, údajně na základě žádostí občanů. Současně ale veřejně potvrdil, že žádné žádosti doložit nemůže. Prý mu lidé jen volali. Vše je zachyceno ve videozáznamu z 20. zasedání ZM. Najdete ho na nešem webu v předcházejícím příspěvku.

Celý záměr se nám jeví jako dost podivný. Už z důvodu, že o něm na půdě zastupitelstva nepadlo jediné slovo. Nikdy jsme neslyšeli, že je mezi občany poptávka po pronájmu/ koupi zahrádek. Terén se navíc nezdá být pro tento záměr, tj. zahrádky vůbec ideální.

Co za tím tedy asi může být? My tak trochu tušíme. Vzory našich radních pro to, jak levně vyvést pozemky města do rukou svých známých, nebo jiných vybraných osob jsou velmi podobné. Budeme pozorně sledovat, jak se bude celý záměr dále vyvíjet. Sledujte ho s námi.

 

Miloslava Bačová, Rostislav Příhoda a Marcela Řeháková, zastupitelé města


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.