logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam z jednání 19. zasedání Zastupitelstva města Krupky

11.03.2022

I tentokrát jsme pro vás připravili záznam z jednání zastupitelstva. Záznamy pořizujeme již 11 let na rozdíl od města, které se uvolilo až v posledních dvou letech vysílat průběh zasedání online. Na nízké a špatné kvalitě online vysílání městem se podepisuje neochota starosty vybavit jednací sál odpovídajícím ozvučením sálu. Všichni víme, žeje to záměr. Snad jediný, kdo si kvalitu online přenosu pochvaluje, je sám starosta. Náš záznam vykazuje i přes nulové ozvučení sálu výrazně lepší kvalitu.

Zastupitelé jednali v pondělí 7. března na svém 19. zasedání. Opět od 9.00 hodin. Již přes rok ignoruje starosta výzvu občanů Krupky, vyjádřenou peticí, za posunutí začátku jednání ZM na odpolední hodiny. Dnes už se ani nevymlouvá na pandemickou situaci.

Tohoto zasedání se zúčastnilo 19 z 21 zastupitelů. Dva zastupitelé (A. Vítů – ANO 2011, J. Sláma – SPD) se omluvili.

Jak jsme již uvedli v předcházejícím příspěvku, zasedání bylo poznamenáno dvěma velmi emotivními až hysterickými výstupy dvou občanů. Zatímco první hysterický výstup jednoho z přítomných občanů, mířícího kriticky na humanitární pomoc města Ukrajině, která strádá válkou, dokázal starosta ostře odrazit, na druhém se sám podílel. (Více v komentářich  k jednotlivým bodům programu.) První občan byl vyprovozen z jednacího sálu. Policie se již jeho výstupem zabývá.  ALE v závěru se pak naopak sám starosta Z. Matouš postaral o další a mnohem déle trvající hysterický výstup, evidentně předem domluvený s kamarádem radního Z. Saiferta, který usiluje o koupi části veřejné komunikace III. třídy.

Záznam jednání 19. zasedání Zastupitelstva města Krupky

Doporučujeme pro lepší poslech použít případně sluchátka a přepnout na HD kvalitu.

0:00:05                Zahájení zasedání

0:01:06                Schvalování orgánů zastupitelstva (návrhová komise, ověřovatelé zápisu)

0:02:20                Schvalování programu 

 • Přesun bodů finančního odboru - „Návrh rozpočtu města na rok 2022“ a „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2024 z druhé poloviny programu na začátek.               

0:03:30                Návrh rozpočtu města na rok 2022

 • 0:23:40 - Připomínka občana na kvalitu přenosu zastupitelstva, marná obhajoba špatné kvality ze strany starosty
 • Zdravá Krupka se omezila pouze na dotaz, zda jsou v rozpočtu finance na opravu Kyšperku. Krupka naše město tam koná pravidelně akce pro veřejnost, která může být špatným stavem ohrožena.
 • K návrhu rozpočtu, tak jak je celé dlouhé roky předkládán nejen veřejnosti, ale i zastupitelům, nelze podat žádný pozměňovací návrh. Není jasné, co a v jaké finanční výši obsahují jednotlivé položky rozpočtu.
 • Pro návrh jsme již po jedenácté nemohli zvednout ruku.

0:30:20               Hlasování o Návrhu rozpočtu – PRO – 13, ZDRŽEL SE – 5 (3 ZK, 2 ANO 2011), PROTI – 1(MPV)

0:32:15                Návrh střednědobého výhledu

0:35:40                Informace starosty o poskytnuté humanitární pomoci Ukrajině ze strany města a Biskupského gymnázia Bohosudov

0:41:20                Nenávistný výstup občana k informaci o poskytnuté humanitární pomoci Ukrajině

                            Občan byl vyprovozen z jednacího sálu. Policie jeho projev na zasedání již šetří. 

                            STAROSTA VYHLÁSIL 5MINUTOVOU PŘESTÁVKU

0:46:05                Prodej pozemků

0:53:30                Další materiály odboru správy majetku města

 • Revokace usnesení a žádost o nížení kupní ceny z 300 a 220 Kč/m2 na 65,- Kč/m2 – jde o pastviny
 • Žádost o snížení kupní ceny za pozemek z 400,- Kč na 320,- Kč – zvláštní je, že město nechalo dodatečně zpracovat druhý znalecký posudek
 • Majetkoprávní vypořádání pozemku (účelová komunikace)
 • Vzdání se práva a prominutí pohledávek

1:01:30                 Žádosti o revokaci usnesení z jednání ZM dne 6. prosince 2021                                                

 • Jedna žádost podaná zastupiteli Zdravé Krupky, druhá žádost právním zástupcem poškozeného občana
 • Jednání se vůbec nemělo zabývat prodejem pozemku. Navíc byl koaličními zastupiteli schválen prodej pozemku občanovi, který o jeho koupi řádně nepožádal. Nebyla k dispozici jeho žádost o koupi po novém zveřejnění záměru prodeje na přelomu září a října 2021. Jedinou žádost podal původní nájemce části prodávaného pozemku.
 • Právní zástupce poškozeného občana upozornil všechny přítomné na fakt, že    rozhodnutí ZM z 6. prosince 2021 je z pohledu zákona vadné. Starosta mluvil o právním názoru městského právníka, který je údajně opačný. Stanovisko městského právníka z 28. ledna 2022 ovšem neměli zastupitelé v materiálech k dispozici. Zdravá Krupka si ho dodatečně podle zákona o obcích a zákona o právu na poskytnutí informace vyžádala.
 • PRO – 7, ZDRŽEL SE – 2 (Klaška a Růžičková), PROTI – 10
 • Lze očekávat, že bude na město podána další žaloba. Případné soudní náklady pak poneseme my všichni daňoví poplatníci.

1:15:15                 Vzdání se práva a odpis pohledávky – ve výši 1 678 974,93 Kč

                               Z předloženého materiálu vybíráme:

 • Usnesením Exekučního úřadu Brno-město bylo v prosinci 2021 zastaveno exekuční řízení k vymožení pohledávky oprávněného Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o., Brno z důvodu zániku společnosti ke dni 11.10. 2021. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů exekučního řízení.
 • Městu vznikly vícenáklady způsobené chybami v projektu a ve výkazu výměr, které nemohlo uplatňovat v rámci způsobilých výdajů z dotačních prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu Severozápad.
 • Dlužná částka se skládá z následujících položek:

          Dluh ve výši                                       1 079 733,90 Kč

          Soudní poplatky ve výši                      100 886,60 Kč

          Úroky z prodlení ve výši                      498 174,43 Kč

1:17:25                 Statut účelového soc iálního fondu města 

 • 4% z ročního objemu mzdových prostředků skutečně vyplacených zaměstnancům obce na základě pracovních smluv v běžném roce (netýká se uzavřených dohod), vč. odměn uvolněných funkcionářů (= uvolněných zastupitelů. Starosta, dva místostarostové a jeden uvolněný člen RM – Z. Matouš, R. Kadlec, K. Rouček a V. Šanda)

1:20:53                Obecně závazná vyhláška Požární řád města Krupka

1:22:30                Návrh na stanovení odměny předsedkyni přestupkové komise

1:26:15                Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Teplicích na funkční období 2022 – 2026

1:29:30                Další materiály finančního odboru

 • Vzdání se práva a prominutí pohledávky – „Milostivé léto“
 • Vzdání se práva a prominutí pohledávky – dlužné nájemné za užívání bytové jednotky a plnění s tím spojená (úmrtí – nemajetnost)
 • Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku společnosti
 • Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge. O. p. s., Jáchymov ve výši 135 539,- Kč.

1:38:00                Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru

1:40:00                Rozprava

Starosta dal slovo zcela účelově přednostně jednomu přítomnému občanovi. Umožnil mu setrvat v jeho hysterickém výstupu více než půl hodiny. Evidentně si toho jeho výstupu užíval, protože šlo o předem domluvené a zinscenované představení pro své koaliční zastupitele. Vulgárně se vyjadřujícímu občanovi sekundoval jeho kamarád – radní Z. Saifert.

Starosta spokojeně přihlížel celému divadlu při představě, že se mu snad podařilo:

1) plivnout na Zdravou Krupku, která zveřejnila případ sousedů, z nichž jeden (vystupující na ZM) chce za každou cenu koupit od města veřejnou cestu III. třídy a tím zamezit přístup sousedce ke své nemovitosti. Zdravá Krupka od začátku prosazuje, aby město neprodávalo veřejnou cestu (i Ministerstvo vnitra potvrdilo, že nelze prodejem veřejné komunikace zcizovat majetek města) a nevyostřovat dlouholeté spory mezi sousedy.

2) zmanipulovat své koaliční zastupitele, aby pomohli prosadit prodej veřejné cesty kamarádovi radního Z. Saiferta

Starosta nedokázal celý trapný a ostudný výstup daného občana přerušit včas. Ukončil ho až v momentě, kdy byl daný občan již zcela vyčerpán. Dalším jeho záměrem jistě bylo i zamezit zastupitelům vystoupit se svými dotazy v rozpravě. Tu okamžitě svévolně a zcela v rozporu se zákonem o obcích a jednacím řádem ukončil, čímž jen potvrdil svou trvalou nekompetentnost.

Nebylo tedy možno se zeptat např. na:

 • návrh nápravných opatření na použití a vyúčtování neinvestičních dotací z rozpočtu ÚSC města Krupka za rok 2020, které měla z pověření rady města připravit vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí Jaroslava Breitová, ani na jejich kontrolu, jak o tom měl v únoru na jednání rady města informovat radní T. Liška
 • územní studii k plochám K21 a B16 (bývalý areál sovětské posádky) – nákupní středisko
 • zkapacitnění a opravu parkovacích stání před myčkou aut u areálu DELTA – provádět bude JAPIS za 320 600,- Kč
 • žádost o finanční spoluúčast při vybudování asfaltové komunikace ve Vrchoslavi „Na Kašičce“
 • parkoviště a komunikaci na Hamrech 552 a 553 – provádět bude JAPIS za 1 954 568,- Kč
 • KODUS – Komunitní dům pro seniory (bývalý hotel Horal) – v únoru měla proběhnout kolaudace, na březen je plánován den otevřených dveří
 • Terasu a zahradu u KODUS – Mature Teplice za 2 150 325, - Kč
 • zvažovaný záměr pronájmu městského pozemku poz.p.č. 782/1 v k.ú. Vrchoslav
 • skladovací plochu u Biskupského gymnázia Bohosudov

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.