logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

K programu 16. zasedání Zastupitelstva města Krupky

23.06.2021

V pondělí 28. června začne v 9.00 hodin 16. zasedání ZM. Opět se bude jednat o 18 žádostech o prodej pozemků z majetku města, v jednom případě jsme požádali o revokaci prodeje na minulém zastupitelstvu 10.5. 2021. Jednat se bude o dotacích z Fondu regenerace Města Krupka v rámci Městské památkové zóny Krupky a Hornické kulturní krajiny Krupka pro 6 žadatelů. Na programu je také Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (DSO) Českého dědictví UMESCO za rok 2020 a změny jeho stanov. Dále Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 a Návrh na schválení účetní závěrky města za rok 2020. Před rozpravou vezme zastupitelstvo na vědomí také zápisy z kontrol a návrhy plánu činnosti na 2. pololetí obou výborů - finančního a kontrolního

Začněme Majektoprávními záležitostmi

  • Rada města předložila ke schválení ZM 17 žádostí o prodej pozemků. Většinou jde o pozemky o velikosti od 20 m2 po 385 m2, jejich ceny dané znaleckým posudkem se pohybují v rozpětí 100,- až 380,- Kč/m2. U šesti žádostí doporučuje RM prodej nikoli za cenu znaleckého posudku, která je nižší, než cena dle zastaralých a nevyhovujících Pravidel pro prodej pozemků z majetku města, tj. dle těchto pravidel za 200,- Kč/m2.
    V jednom případě RM nedoporučuje prodej pozemku, protože slouží v zimním období jako přístup k další parcele, která je ve vlastnictví SVS a.s. V jiném případě, kdy zájem o koupi projevili dva žadatelé, doporučuje RM prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
    Jeden pozemek se ale vymyká jak velikostí, tak i uvedenými cenami za m2. Jde o pozemek o celkové výměře kolem 7 000 m2 v katastrálním území Maršov u Krupky. Již podruhé po roce o něj usiluje radní města původně zvolený za ODS. Účel uvedený v žádosti je výstavba malé vodní plochy - odpočinkové místo, nerybochovný rybník s akumulací vody. Cena dle jednoho znaleckého posudku je shodná s cenou dle zastaralých Pravidel pro prodej pozemků z majektu města, tj. 250,- Kč/m2. Žadatel ale předložil další znalecký posudek, podle něhož je cena za m2 cca 56,- Kč. Vzhledem k tomu, že je daný radní současně podnikatelem, mělo by zastupitelstvo přihlédnout k nepsané, ale zavedené zvyklosti a prodat tento pozemek za cenu 600,- Kč/m2.
  • Schvalovat se bude také žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Teplice o koupi pozemků z majetku města o velikosti 12 137 m2 za cenu 142 280,-Kč (tj. cca 12,-Kč/m2) v katastrálním území Sobědruhy.
  • Revokace usnesení o prodeji části pozemku ze dne 10.května 2021 na žádost zastupitele Ing. Rostislava Příhody. Upozornil jednak na špatně uvedenou cenu při schvalování prodeje. Dle znaleckého posudku byla cena daná znaleckým posudkem 600,- Kč/m2 a nikoli 250,- Kč (Zkusili to, nevyšlo to). Dalším pochybením u prodeje tohoto pozemku bylo nesprávné zveřejnění záměru prodeje. 

Záležitosti odboru školství, kultury a sociálních věcí
Žádosti o udělení neinvestiční dotace z Fondu regenerace Města Krupka v rámci Městské památkové zóny Krupky a Hornické kulturní krajiny Krupka. Z celkového počtu 6 podaných žádostí, doporučuje RM schválit dotaci 5 žadatelům v celkovém objemu 746 000,- Kč. Ve čtyřech případech jde o dotaci na opravu střechy, v jednom případě na výměnu oken v 1.patře budovy. Jedné žádosti nebylo vyhověno pro nesplnění podmínek vyhlášeného dotačního programu (kácení smrků a stavba nového plotu).

Odbor kanceláře starosty
Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí (DSO) Českého dědictví UMESCO za rok 2020 a změny jeho stanov. Materiál předkládá 1.místostarosta Mgr. Rostislav Kadlec. Závěrečný účet schválila 7.5. 2021 valná hromada a vyslovila souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2020 bez výhrad. Zastupitelé vezmou na vědomí tento závěrečný účet a schválí nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, které se týkají možnosti operativního přesouvání zdrojů mezi podrobnými položkami nákadů v rámci rozpočtových tříd, další pak reflektují přijetí Krupky, Jáchymova a Kladrub nad Labem do DSO a potřebu konat jednání orgánů DSO v odůvodněných případech vzdáleným způsobem.


Odbor finanční
Návrh závěrečného účtu města za rok 2020. Najdete ho na úřední desce města - https://www.mukrupka.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=55&tzv=1&pocet=25&stranka=2

Náš komentář bude dodatečně doplněn.

Návrh na schválení účetní závěrky města za rok 2020 - Finanční výbor vyhodnotil v souladu s článkem 2 odst. 1) písm. f) předložené podklady a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku za rok 2020.
Návrh rozpočtové změny č. 2/2020 - jde o tři rozpočtová opatření (č. 11-13) v celkovém objemu 2.062.000,- Kč.


Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru a předložení plánu činnosti jednotlivých výborů na 2. pololetí roku 2021
Požadavek zastupitele J. Kuzmy (ANO 2011), vyslovený na posledním zasedání ZM, na přezkoumání čerpání a vyúčtování neinvestičních dotací z programů "Sport" a "Volný čas" za rok 2020 se neobjevuje v plánu činnosti ani jednoho z výborů.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.