logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam z 15. zasedání Zastupitelstva města Krupky

14.05.2021

„A BUDE HŮŘ,“ prohlásil starosta města Z. Matouš na zasedání v červnu 2019. Musíme potvrdit, že slovo drží. To, co se událo JEN za poslední půlrok, je toho jasným důkazem.

Prodej pozemku v Unčíně po špatném zveřejnění záměru. KRUPKA NAŠE MĚSTO sice po dvou měsících od rozhodnutí zatáčka za záchrannou brzdu, bylo ale už pozdě. Věc jsme předali k šetření policii ČR.

Uzavírání smluv s firmou JAPIS několik měsíců před schválením nového rozpočtu.

Chybějící informace v návrhu rozpočtu o rekonstrukcí chodníku v Husitské ulici a dalších parkovišť jako např. budování (nikoli rekonstrukci) zcela nového parkoviště u DK Olympie. Vše úhrnem za 12,5 mil. korun. Prostor, který si starosta usmyslel změnit na parkoviště (nebyl schopen doložit žádný projekt), je přitom územním plánem definován jako městská zeleň. Prostě „Chci to tam, tak to tam bude.“ To je skutečně argument hodný starosty města.

Začátkem března rychlé zahájení výměny dlažby a obrubníků v Husitské ulici bez řádných ohlášení a získání závazných stanovisek nadřízených orgánů. Došlo k němu pár dní po schválení rozpočtu města na tento rok na 14. zasedání ZM dne 22.2. 2021. Jediným argumentem pak bylo osočování opoziční zastupitelky M. Bačové, která na nepovolené práce na chodníku v Husitské ulici upozornila, z udavačství.

Neustálé odmítání zpracování kvalitních Pravidel pro prodej pozemků (případně i nemovitostí) z majetku města – uplynul rok a půl, kdy pověřilo zastupitelstvo města radu města zpracováním a předložením těchto pravidel. A nikde nic!

Neustálé odmítání přijetí transparentních pravidel pro přidělování dotací spolkům.

A dalo by pokračovat. Během každého zasedání tak neustále slyšíme z úst starosty, že NA NIC ŽÁDNÁ PRAVIDLA NEPOTŘEBUJE A POKUD S TÍM MÁME JAKO OPOZICE PROBLÉM, TAK JE TO JEN NÁŠ PROBLÉM.

Opakovaně tvrdí:

Nepotřebujeme pravidla na prodej pozemků – znalecké posudky nás zajímají, jen když chceme nebo potřebujeme. K podpoře starostova názoru se v rozpravě přidal i sám tajemník F. Růžička. Začal tvrdit, že oni jsou přeci ti dobří hospodáři, jen Zdravá Krupka by nejraději všechno rozdala zadarmo. Sám sebe „vytočil“ natolik, že se sebral a opustil na chvíli jednací sál.

Nepotřebujeme žádná transparentní pravidla pro přidělování neinvestičních dotací spolkům, z programů „Sport“ a „Volný čas“, včetně těch individuální dotací schvalovaných do 50 tis. Kč radou města. Požadovanou výši dotací krátíme, jak se nám to zrovna hodí.

A tak jsou jen minimálně kráceny požadavky spolků, jejichž předsedové a prezidenti sedí v zastupitelstvu (P. Fišer), v radě města (radní T. Liška a místostarosta K. Rouček), nebo těch, kteří jsou na ně stranicky napojeni a pro vedení města pilně pracují (T. Syryčanský). Ostatní mají smůlu. Ovšem dle slov zastupitele J. Pence (ČSSD), šéfa komise pro sport, která o výši dotací navrhuje, rozhoduje komise vždy maximálně spravedlivě. Nebyl však schopen vysvětlit, proč spřízněný spolek získá 80 % z požadované částky a neloajálnímu žadateli přiznají pouze 6 %.  Pikantní pak byl dovětek starosty, kdy tvrdil, že o výši dotací nerozhodují politici shora, ale členové komise pro sport, protože TAM sedí zástupci oněch spolků, kteří nejlépe vědí, kolik prostředků, který spolek potřebuje. Ano, v této komisi sedí kromě jiných zastupitelé Jiří Penc, Petr Fišer, ale také Tomáš Syryčanský – předseda Florbalu TEPLICE, z. s.


Rušná debata se spustila před schvalování dotací spolkům z rozpočtu města na tento rok. Ač se mohlo zdát, že opoziční zastupitel Jan Kuzma nerespektuje program zasedání, měl právo před schvalováním dotací na letošní rok upozornit na řadu pochybení při čerpání a vyúčtování dotací za uplynulý rok (minimálně u spolků „Fotbalový klub Krupka, z.s.“ místostarosty K. Roučka, „Kultura a sport“ zastupitele P. Fišera a „Plaveckého oddílu Krupka, z.s“. vedeného radním T. Liškou). Důvodem bylo zvážit, zda je na místě schválit těmto spolkům doporučené částky ve stejné výši i na letošní kalendářní rok.

Návrh zastupitelky M. Bačové na snížení jedné ze tří požadovaných částek v celkovém objemu 900 000 Kč  (350 000 + 200 000 + 350 000) pro Fotbalový klub Krupka, z.s. (K. Rouček) – snížení třetí částky z 350 000 na 100 000 Kč neprošel, přestože by měl být letos kromě jiného investován na úhradu nákladů na údržbu, úklid, malování kabin a praní dresů, přičemž za uplynulý kalendářní rok, kdy byla činnost omezena z nařízení vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií na pouhých 6 měsíců, došlo minimálně 11krát k úhradě nákladů na údržbu, malování kabin a praní dresů vždy za 20 000 Kč měsíčně!!!

Neprošel ani protinávrh na snížení částky pro Florbal TEPLICE pana Syryčanského, který požadoval (a také si v komisi sám spravedlivě schválil) 245 000 Kč, ačkoli kromě této částky získal další dotaci ve výši 40 000 Kč schválenou radou města.

TAKTO TO U NÁS V KRUPCE CHODÍ. A UŽ NESTYDATĚ DLOUHO. VŮČI NAŠÍ KRITICE JSOU KOALIČNÍ ZASTUPITELÉ IMUNNÍ, A TAK NEZBÝVÁ NIC JINÉHO, NEŽ PŘEDÁVÁT KAUZY ORGÁNŮM ČINNÝM V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.

SNAŽÍME SE VRÁTIT KRUPCE DOBROU POVĚST, ALE JDE TO HODNĚ TĚŽKO. TI, KTEŘÍ DOBROU POVĚST POŠLAPÁVAJÍ, ZŘEJMĚ ANI JINAK MĚSTO VÉST NEUMĚJÍ NEBO SPÍŠE ANI NECHTĚJÍ. UCHYLUJÍ SE TAK K VÝRAZŮM JAKO UDAVAČSTVÍ, BONZÁCTVÍ. TAKOVÝ JE SLOVNÍK KRUPSKÉ KOALICE. PRO KRUPKU JE TO VELMI ŠPATNÁ ZPRÁVA.

 

Můžete se přesvědčit na vlastní oči a uši. Jako vždy jsme pro vás připravili VIDEOZÁZNAM. Vybírat ze záznamu můžete podle uvedených časů.Jako vždy doporučuje vzhledem ke špatné akustice v sále použít pro lepší poslech sluchátka.

15. zasedání Zastupitelstva města Krupky se zúčastnilo 20 z 21 zastupitelů. Omluven byl druhý místostarosta Karel Rouček. 

00:02:07 – Program zasedání

00:04:40 – Volba členů komise pro otevírání obálek pro prodej pozemku v Unčíně

00:12:55Komise zaujímá místo a začíná postupně otevírat 189 obálek. Nahlas jsou slyšet zapisovaná jednací čísla, jména žadatelů a výše jejich nabídek. Jak bude vše probíhat, jsme se předem nedozvěděli, v žádném dokumentu města není přesně specifikováno, jak má přesně tento proces probíhat.

Nakonec jsme velmi rádi, že vše proběhlo transparentně, za účasti zástupců jednotlivých volebních subjektů. Byla přitom využita i technika, která není běžně na zasedáních k vidění – PC, dataprojektor a tabule. Celý proces trval několik hodin – od 9:30 do 13.45 hodin.

Starosta ohlásil v 9.30, že k pokračování zasedání dojde až ve 14.00 hodin

00:16:10 – Ve 14:00 hodin pokračování jednání

00:17:15 – Zpráva o průběhu otevírání obálek, vyhlášení výsledku – 1. místostarosta R. Kadlec

00:19:40 – Návrh usnesení

00:34:30 – Hlasování o předneseném usnesení k prodeji parcel v Unčíně

Tentokrát hlasuje i opozice. Záměr byl totiž konečně zveřejněn v souladu se zákonem o obcích a průběh otevírání obálek proběhl transparentně.

 

00:35:10 – Materiály odboru majetku

Prodej pozemků dle žádostí

Další body odboru majetku (majetkoprávní vypořádání pozemků, prodej části pozem. parcely 706/1 – opětovné projednání, směna pozemků, návrh na převod do majetku města

00:55:40 – Materiály odboru školství a sociálních věcí

Odpisy pohledávek

Žádosti o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu ÚSC pro rok 2021

Debata o pochybení v čerpání a vyúčtování dotací z rozpočtu města za minulý rok

01:15.00 – Hlasování o dotacích pro jednotlivé spolky

01:24:48 – Materiály finančního odboru

Návrh rozpočtové změny č. 1/2021

Návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávky na základě podané žádosti

Návrh na vzdání se práva a prominutí pohledávky

01:28:00 – Smlouva o vstupu do dobrovolného svazu obcí mezi Městem Krupka a doborovolným svazem obcí České dědictví UNESCO

01:30:40 – Zápisy o činnosti KV a FV

Kontrolní výbor se zabýval Kontrolou usnesení ZM ze dne 14. 9. 2020 schvaluje pod bodem A/12 prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Dospěl k závěru, že vzhledem ke zrušení tohoto usnesení dne 23.11. 2020 je kontrola bezpředmětná.

Vůbec se nedivíme. Ve výboru není jediný člen opozice. Koalice si přece nepodřízne sama pod sebou větev.

01:40:30 – ROZPRAVA

Velmi bouřlivá.

chybějící pravidla pro prodej pozemků

dotaz na dodatek ke smlouvě z loňského roku na příjezdovou cestu a parkoviště u PENNY (za 7, 5 mil. Kč) představující dalších 1,6 mil. Kč (starosta vysvětluje, že jde o vícepráce)

dotaz na opravu silnic ve městě

dotaz na umožnění vstupu zastupitelům do zrekonstruovaného DK Olympie (tajemník tvrdí, že termín je na vládě)

dotazy v řad veřejnosti: 1) připravená scénka s pravidelně se opakujícím útokem proti Zdravé Krupce, není jasné, oč občance jde, starosta potvrzuje, že scénku secvičovali týden  2) dotaz na prodej pozemku, kterým by občanka ztratila přístupovou cestu ke své nemovitosti

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.