logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Videozáznam ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krupky

24.02.2021

Jak je již naší dlouholetou tradicí, přinášíme i tentokrát videozáznam z jednání 14. zasedání ZM Krupky.

Konalo se v pondělí 22. února 2021 od 14.00 hodin. Přítomno bylo 19 z 21 zastupitelů (Omluvili se pánové J. Dbalý a L. Breite). V sále byli vedle zastupitelů přítomni dva úředníci města. Tajemník tentokrát přítomen nebyl. a další úřednice se vždy krátkodobě střídaly s ohledem na projednávané body programu.

Veřejnosti byl vyhrazen jiný prostor v areálu MěÚ (naproti Informačnímu centru). Tam mohla veřejnost sledovat průběh jednání zastupitelstva na obrazovce (přenos měl 15 minut zpožděni). V případě dotazů mělo město připravený klasický telefon, kterým chtělo protojit oba sály. Považujeme to za "předpotopní" řešení. V dnešní době není problém propojit jednající s veřejností např.na způsob telekonference. Ale k tomu by musel mít starosta vůli. Nemá ji ani k tomu, aby stanovil dobu začátku jednání tak, aby se ho mohla účastnit pracující veřejnost.

Pro lepší orientaci ve videozáznamu uvádíme začátky jednotlivých bodů jednání. Poprvé došlo k přímému přenosu jednání v režii města. K tomuto účelu byly již před rokem v sále nainstalovány vedle kamery také prostorové mikrofony. V sále stále chybí ozvučení. Doporučujeme při poslechu našeho videozáznamu použít sluchátka.

 

00:00:00 – ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ

Poučení o pořizování videozáznamu

Tady je na místě upozornit starostu města Z. Matouše, který v posledních zhruba 4 letech, tj. od doby, kdy se stal v minulém volebním období krajským zastupitelem a převzal z jednání krajského zastupitelstva od tehdejšího hejtmana Bubeníčka toto poučení, které pronáší ho vždy na začátku jednání, aby dohlédl na jeho dodržení především u archivovaných záznamů jednání zastupitelstva města, které až v posledním roce pořizovalo sdružení Krupka naše města a naposledy samo Město Krupka. Záznamy, které pořizujeme my (Zdravá Krupka), a to již 10 let, splňovaly toto poučení od samého začátku.

Volba orgánů (návrhová komise, ověřovatelé zápisu

 

00:03:45 – SCHVALOVÁNÍ PROGRAMU ZASTUPITELSTVA

Žádost starosty o předřazení bodu o Územním plánu jiným bodům programu

Odmítnutí zařadit na návrh zastupitele A. Vítů do programu Petici občanů města o posunutí začátku zasedání na pozdější odpolední hodinu 15., 16. nebo 17. hodinu

Komentář ke shození petice starostou ze stolu připravujeme.

Zařazení dalšího bodu do programu – materiál na stole – žádost o prominutí dluhu (Raketo-modelářský klub)

 

00:14:10 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA

Návrh rozpočtu města na rok 2021

Komentář k tomuto bodu programu připravujeme

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 – 2023

 

00:43:00 - ÚZEMNÍ PLÁN

00:44:20 – ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU (zařazena v momentě čekání na vedoucí stavebního úřadu a Ing. arch. Z. Táborskou)

00:45:30 – ÚZEMNÍ PLÁN

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krupky za období 05/2014 – 12/2020

Návrhy na pořízení změn Územního plánu Krupka

 

01:05:15 – ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU (zařazena kvůli čekání na vedoucí odboru správy majetku paní H. Vorlíčkové) – slovo má Igor Maščenko, vedoucí kontrolního výboru (není v záběru kamery, sedí vzadu)

01:06:30 – MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Prodeje pozemků – zastupitelé Zdravé Krupky schvalují pouze prodej za cenu dle znaleckého posudku

Komentář k přetrvávající problematice prodeje pozemků z majetku města připravujeme

01:22:45 – Debata o Pravidlech prodeje. Starosta: „Pravidla jsou, že se musíme dohodnout.“

U prodeje pozemku o výměře 4 600 m2 (svah nad zahradní restaurací Pod kaštany) se starosta nezvykle angažuje. Prozrazuje, že má od žadatele v PC informaci, že by pozemek koupil za 2 mil. Kč. Místo, aby zahájil hlasování o návrzích na cenu za m2 (320,- Kč dle zn. posudku + DPH, cena vypočítaná z jím údajně nabízených 2 mil. Kč 435, - Kč + DPH, cena 600,- Kč + DPH dle „zvyklosti“ pro podnikatele) navrhuje, že okamžitě pozve žadatele, aby se dostavil. Tak také udělá. Hlásí, že se žadatel dostaví do 20 minut. Přechází se k projednávání dalších žádostí. Pokračuje se až po příchodu žadatele.

01:27:39 – Převod/prodej (vodní tok s tůňkou) v k.ú. Habartice – žadatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – dle jejich předloženého zn. posudku cena 21,- Kč/m2

Zastupitel Ing. R. Příhoda (ZK) se opět vrací k chybějícím kvalitním Pravidlům prodeje pozemků.

 

01:41:20Návrat k prodeji pozemku, jehož žadatele starosta telefonicky vyzval, aby se dostavil.

Celé projednávání začíná být ještě více zmatečné. Debata je vedena o tom, zda je nebo není žadatel plátcem DPH, nakonec je navrženo stažení tohoto prodeje. Starosta se opakovaně žadateli omlouvá, že ho „vytrhl“ od práce a že to nevyšlo. Po jeho odchodu dochází k další změně – nelze stáhnout, je třeba schválit „neprodat“ tento pozemek. Následovat bude nové zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku.

 

NÁSLEDUJÍ TYTO BODY JEDNÁNÍ:

Převod (prodej) z majetku města Krupky do majetku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (vodní tok s tůňkou v k.ú. Habartice)

Výkup pozemků do majetku města (k.ú. Maršov) – staženo pro nedostatek inromací

Směna pozemků (k.ú. Horní Krupka)

Odpis pohledávek (dlužné na nájemném za užívání bytové jednotky)

Prominutí dluhu RKM Krupka (pronájem nebytových prostor za rok 2019)

Úplatný převod majetku od CŘ ÚZSVM (účelová komunikace) ve výši 53 000,- Kč (298m2)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu (poplatek činí 10,- Kč)

Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti Montanregion Krušné hory – Ergebirge, o.p.s. ve výši 124.018,00 Kč na náklady spojené se správou statku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří)

Smlouva o právu k provedení stavby (k.ú. Vrchoslav) – vybudování příjezdové komunikace veřejného osvětlení pro budoucí 4 rodinné domy

02:10:30 - ROZPRAVA

Radní T. Liška (KNM) hlásí nutnost odchodu – hygiena uzavírá MŠ

Zastupitel J. Kuzma (ANO 2011) – problém parkování u MŠ v Soběchlebech

Zastupitel V. Vítů (ANO 2011) – přetrvávající problém po zavedení jednosměrného provozu na Sídlišti 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.