logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Videozáznam z jednání 13. zasedání Zastupitelstva města Krupky

25.11.2020

V pondělí 23. listopadu 2020 proběhlo v době nouzového stavu (pandemie Covid-19) letos už druhé jednání zastupitelů. Začátek byl stanoven na 9.00 hodin.

Informace o konání se objevila pouze na Úřední desce města. Pozvánka se neobjevila ani na webu nebo facebooku města, nezveřejnilo ji ani sdružení Krupka naše město, které má na radnici 1. místostarostu. Město se postaralo pouze o výlep pozvánek po městě, které ale obsahovaly špatné informace. Chyba byla v datu konání (24. února 2020), v začátku zasedání (14.00 h.) i v jeho pořadí (9. ZM). Zda šlo o šlendrián nebo záměr, aby se na jednání dostavilo co nejméně lidí, těžko říct. Pokud šlo jen o šlendrián, pak nechápeme, proč za celou dobu od 15. listopadu do konání ZM nikdo z úřadu chybu neodhalil a neprovedl nový výlep. Pozvánku jsme zveřejnili pouze my a ANO 2011.

V jednacím sále nesměla být přítomna veřejnost. Ta mohla sledovat průběh jednání na obrazovce v oddělené místnosti MěÚ (tato informace chyběla i pozvánce na ÚD). Přenos byl velmi nekvalitní.

Jednání se zúčastnilo všech 21 zastupitelů. Vzhledem k hygienickým opatřením seděli zastupitelé dále od sebe. Protože nám nebylo umožněno postavit kameru vzadu do středu sálu, nejsou všichni zastupitelé v záběru. Není vidět zastupitele za KNM – N. Růžičkovou, T. Lišku, I. Maščenko (seděli zcela vzadu) a 2. místostarostu K. Roučka, který seděl v čele úplně vpravo.

VIDEOZÁZNAM

Pro lepší orientaci ve videozáznamu jsme jako vždy připravili začátky projednávání materiálů jednotlivých odborů. Pro lepší poslech doporučuje použít sluchátka (akustika v sále není ideální).

 

00.02:31 - PROGRAM

Starosta stahuje materiál č. 96 – Prodej pozemků o objekty z majetku města – Kino Krupka

Zastupitel A. Vítů (ANO 2011) předává starostovi Peticí za zrušení nového zjednosměrnění ulic na Sídlišti Hamry a přilehlých ulic.

00:05:07 - 1. místostarosta R. Kadlec navrhuje zařadit do programu Revokaci usnesení z minulého ZM o prodeji pozemků v Unčíně. O zařazení se hlasovalo s tímto výsledkem:

PRO 13 – ZDRŽEL SE 6 – PROTI 2

00:12:00 - JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

Návrh na změnu JŘ přednesl tajemník František Růžička

Zastupitel J. Kuzma (ANO 2011) vyzval k jeho dodržování

Zastupitelka M. Bačová okomentovala předložení návrhu na změnu JŘ

00:18:35 - MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Prodej a směny pozemků dle žádostí (jednotlivé materiály neuvádíme, jen ty, které stojí za pozornost)

00:40:00 – Prodej části poz.p. v k.ú. Bohosudov, který se řeší již 6 let – materiál byl stažen a bude předložen později (Problém je v tom, že původní nájemce nebyl před 6 lety informován o záměru města pozemek prodat na základě žádosti někoho jiného. Není to první a bohužel ani poslední podobný případ v Krupce.)

00:50:20 – zastupitel A. Vítů hlásí, že mu přišla SMS s informací, že přenos z jednání do oddělené části pro veřejnost, je velmi špatný.

01:00:22 – Prodej bytu v Dlouhé ulici – dva zájemci. Prodej obálkovou metodou. Před otevřením obálek přestávka. Cena bytu byla stanovena na 170 000,- Kč. První žadatel nabídl -200 000,- Kč, druhý 201001,- Kč. Vyšší nabídka vyhrála.

01:05:46 – Revokace usnesení z minulého ZM o prodeji pozemků v Unčíně na výstavbu rodinných domů s cenou 250,- Kč/m2 bez DPH. –Zrušení prodeje – předkládá 1. místostarosta R. Kadlec

01:17:44 – vyjádření starosty k revokaci a zrušení prodeje

01:31:46 – HLASOVÁNÍ O ZRUŠENÍ PRODEJE POZEMKU V UNČÍNĚ

Hlasovalo se o třech návrzích:

1) Zrušení usnesení, tj. prodeje

PRO 13 (4 KNM, 3 ZK, 3 ANO 2011, 1 KSČM)

ZDRŽEL SE  3 (Krása, Fišer, Saifert)

PROTI 5 (Sláma, Penc, Šanda, Matouš, Rouček)

2) 1.místostarostovi R. Kadlecovi se ukládá přijmout všechna taková opatření, aby pozemek zůstal v majetku města

PRO 13 (9 opozice + 4 KNM)

ZDRŽEL SE 7 (Krása, Fišer, Saifert, Penc, Matouš, Rouček)

PROTI 1 (Sláma)

3) ZM schvaluje neprodat p. p. 553/11

PRO 13

ZDRŽEL SE 7 (Krása, Fišer, Penc, Šanda, Matouš, Rouček )

PROTI 2 (Sláma, Saifert)

01:34:50 – MATERIÁLY ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Dotační programy na rok 2021

Fond regenerace MPZ a HKK – „Obnova nemovitostí ležících v MPZ a HKK Krupka.“

01:41:50 – Dotační programy „Sport 2021“ a „Volný čas 2021“

01:46:00 – Individuální neinvestiční dotace – DSH Krupka – 200 000,-Kč na rekonstrukci kuchyně ve školícím středisku Sněžná – Krásná Lípa

01:48:40 – MATERIÁLY FINANČNÍHO ODBORU

Návrh rozpočtové změny č. 3/2020

Návrh Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2021

01:53:25

Návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru 5, 3 mil. Kč na financování podílu dotace projektu „Stavební úpravy komunitního domu pro seniory, Krupka“ vč. dotačního projektu „Energetické úspory bytového domu v Krupce“

Návrh Smlouvy o úvěru s úvěrovým limitem 32,7 mil. Kč na podílu dotace projektu „Stavební úpravy komunitního domu pro seniory, Krupka“ vč. dotačního projektu „Energetické úspory bytového domu v Krupce“

Zastupitelka M. Bačová (ZK) navrhla stáhnout oba návrhy na smlouvy o úvěru na tento projekt, protože zastupitelé neobdrželi potřebné informace k tomuto projektu. Dotace na projekt byly již dvakrát zamítnuty – v r. 2019, v r. 2020. Město splácí jiné úvěry, nemá dostatek prostředků na tuto investici. Úvěr se bude splácet 10 let.

Protinávrh Bačové  neprošel  PRO 9 – ZDRŽEL SE 12

Návrh na přijetí – PRO 11 -  ZDRŽEL SE 1 -  PROTI 9

02:09:40 – Schvalování tohoto úvěru

PRO  12 – ZDRŽEL SE 0 – PROTI 9

 

02:10:40 – ZÁPISY KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU

Zápisy z činnosti – na vědomí, plány činnosti – schvalují se

02:12:50 – PETICE za zrušení nového zjednosměrnění ulic na Sídlišti Hamry a přilehlých ulic  Komise pro rozvoj města byla pověřena jejím projednáním

02:15:24  - hlasování o tom, že ZM bere PETICI na vědomí a provede revizi

 

02:15:35 - ROZPRAVA

- zastupitelka M. Bačová (ZK) – Dotaz na neuveřejnění podaného příspěvku do listopadové RADNICE

- zastupitel J. Dbalý (KSČM) – Výzva k vypracování nových Pravidel pro prodej pozemků

(Více než před rokem byla rada města pověřena ZM, aby připravila nová Pravidla. DODNES RADA ÚKOL NESPLNILA)

- zastupitel A. Vítů (ANO 2011) – žádost o zpevnění blátivé cesty spojující Sídliště Hamry s Teplickou ulicí

- zastupitelka M. Řeháková (ZK) – dotaz na další vývoj projektu rekonstrukce plovárny a tvrziště


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.