logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

K procesu přípravy a schvalování rozpočtu města na rok 2012

11.02.2012

A je tu další cenzurovaná RADNICE!

Hned na titulní stránce pokračuje současný starosta v tradici předcházejícího starosty, když si odpovídá na vlastní otázky - „Rozhovor se starostou města“. Občané Krupky se dozvídají, jak mimořádně složitým úkolem je příprava rozpočtu v dnešní obecně nepříznivé ekonomické situaci.
Nic konkrétního, kromě běžně mediálně užívaných frází, se občan nedozví: rada města chce vyrovnaný rozpočet, žádné populistické zadlužování, tvrdou realitou je nižší objem peněz, s nimiž bude muset město hospodařit, ke všemu ještě rostou ceny mnoha komodit, služeb, materiálů a zboží. Uklidňuje tím, že v žádném případě nechce vedení města „věštit z čarovné koule“, a proto provedlo pořádné rozbory, všude hledalo rezervy a možnosti úspor. Závěrem se pochválí - konečný návrh je zpracován odpovědně a realisticky.

Rádi bychom Vám jako zastupitelé ZK k tomu sdělili více, ale ani nám se dodnes nedostalo žádných konkrétních podkladů. Jak je v měsíčníku uvedeno, proběhne pracovní jednání ZM v polovině února, i když již na podzim ho rada města ohlásila na 20.února. Tento týden nám ale starosta poslal pozvánku s datem zcela jiným (16.února), aniž měl tolik slušnosti, aby vysvětlil, proč k této změně došlo. Obecně vítáme, že k jednání dojde o pár dní dříve (otázkou zůstává, zda se tím něco zachrání), ale fakt, že si ne všichni zastupitelé mohou tak náhle změnit svůj pracovní program, který si podle data z podzimu naplánovali již půlroku dopředu, zůstává faktem a znamená, že se tak důležitého jednání jako je jednání o rozpočtu města nebudou moci zúčastnit. Svou zkušenost, kterou učinila v tomto ohledu se starostou naše kolegyně Mgr.D. Krejsová, když ho upozornila na způsob, jakým oznámil, ale nezdůvodnil změnu termínu, shrnula ve svém příspěvku " Starostův ranní monolog "

Velmi nadějně vypadá druhá otázka: Jak to bude s návrhem rozpočtu probíhat dále? Kdy se o něm naši občané dozví?
Přestože starosta přiznává platnost jasných pravidel, příliš chytrý z odpovědi občan asi být nemůže. Je hezké, že přiznává zastupitelům právo, moci se dotazovat na všelicos kolem předkládaného znění rozpočtu, vyjadřovat svá doporučení, návrhy a požadavky. Neuvádí však, že návrh uvidí zastupitelé poprvé až na pracovním jednání. To je podle nás pozdě, na pracovní jednání nemohou v takovém případě přijít zastupitelé připraveni. Nevědí totiž, nač se připravit. Požádali jsme proto osobně místostarostu Ing. J. Dubského, aby našel cestu, jak by se zastupitelé mohli s návrhem rozpočtu projednaného ve finanční komisi a finančním výboru s předstihem alespoň několika dní před pracovním jednáním seznámit. Uvidíme, jak pochodí. Iluze si neděláme.

Starosta slibuje, že by měl být kolem 18. února rozpočet vyvěšen na úřední desce, aby se s ním mohl každý občan seznámit a samozřejmě se k němu i vyjádřit. Končí informací, že termín projednání = schvalování v zastupitelstvu města byl stanoven na pondělí 5. března 2011 (tady se zřejmě vloudila chyba v uvedení roku, nebo že by byl rozpočet již dávno schválen?) – správně uvádíme 5. 3. 2012. Co však neuvádí, je začátek tohoto důležitého jednání. Devátá hodina dopoledne je velmi nevhodná. Většina lidí je v tu dobu v zaměstnání. Vstřícnost a otevřenost radnice vůči krupské veřejnosti opět bere za své.

I na tuto disproporci jsme místostarostu Ing. J. Dubského upozornili a vyzvali ho, aby přesunuli začátek jednání o rozpočtu na odpoledne nejlépe 17. hodinu a vyšli tak zaměstnaným občanům Krupky vstříc.
Takto se to tedy má s procesem přípravy a schvalování rozpočtu města na rok 2012.

V tomto čísle RADNICE informuje místostarosta Ing. J. Dubský také o svém zájmu řešit situaci s údržbou lyžařské stopy a možnostmi parkování pod Komáří vížkou. Škoda, že zapomněl uvést, že podnět pro řešení tohoto problému vzešel mimo jiné též od zastupitelky ZK Mgr. D. Krejsové.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.