logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Videozáznam z druhého dubnového zasedání ZM

28.04.2019

Vážení spoluobčané, 

jsme tady s videozáznamem, který pro vás z každého zasedání ZM připravujeme. Tentokrát ho přinášíme s jistým zpožděním. To proto, aby nezapadl v řadě různých reakcí zejména na prodej bytových jednotek v domech v Dlouhé ulici.

Jako vždy jsme pro lepší orientaci v záznamu připravili začátky jednotlivých probíraných bodů programu, které místy komentujeme. 

A pro ty z vás, kteří vidí zastupitele na zasedání poprvé, uvádíme jména všech tak, jak sedí zleva doprava. 

I. Maščenko, N. Růžičková, T. Liška (všichni KRUPKA NAŠE MĚSTO), V. Krása (bez polit.příslušnosti), J. Sláma (SPD), Z. Saifert, P. Fišer, J. Penc, V. Šanda (ČSSD), F. Růžička (tajemník), Z. Matouš (starosta ČSSD), R. Kadlec (1.místostarosta KRUPKA NAŠE MĚSTO), K. Rouček (2. místostarosta ČSSD), A. Vítů, R. Klaška, J. Kuzma (ANO 2011), M. Řeháková, M. Bačová, R. Příhoda (ZDRAVÁ KRUPKA), M. Schneider, L. Breite (MĚSTO PRO VÁS), J. Dbalý (KSČM).

00:00:25 – Schvalování návrhové komise a ověřovatelů zápisu

00:01:40 – Upozornění zastupitelky M. Bačové k nesrovnalostem ve vyhotovování usnesení ze zastupitelstva.

Doposavad se vždy v Usneseních objevoval bod nazvaný (zastupitelstvo) NESCHVALUJE nebo NEPŘIJÍMÁ, v němž bylo uvedeno, co ZM neschválilo nebo nepřijalo. V posledním usnesení však neschválený protinávrh zastupitele R. Příhody nebyl uveden. Na připomínku bylo vysvětleno, že se záporná usnesení neuvádějí v Usnesení, ale pouze v zápise. Souhlasíme, ale pak je třeba postupovat vždy stejně. A ne tak, že když se hodí, upozornit na nějaký protinávrh opozice, pak ho uvést, když se to nehodí, nikoli. Tentokrát se to zřejmě koalici nehodilo, protože šlo o protinávrh, jehož neschválením se město vystavilo riziku odpovědnosti za následky havarijního stavu veřejného osvětlení a zdiva na hradě Kyšperk. Město odmítlo najít v rozpočtu prostředky na odstranění těchto nedostatků.

 

00:05:55 – Návrhy na doplnění programu zastupitelstva

Zastupitelka M. Bačová (ZDRAVÁ KRUPKA) předkládá návrh na zařazení bodu Revokace usnesení č. A/3 z minulého zasedání. Více viz náš příspěvek z 18.dubna 2019

 

00:16:14 – Zastupitelka M. Řeháková (ZDRAVÁ KRUPKA) navrhuje stažení bodu prodej bytových jednotek v ul. Dlouhá z programu. Uvádí důvody a čte petici občanů, podepsanou 25 občany

00:20:14 – Hlasování o návrhu zařadit bod Revokace usnesení

PRO – 9 zastupitelů / PROTI – 12 zastupitelů

 

00:20:40 – Hlasování o stažení bodu Prodej bytových jednotek v domech v Dlouhé ul.

PRO – 9 / ZDRŽEL SE - 4 (KRUPKA NAŠE MĚSTO) / PROTI – 8

 

00:21:10 – Hlasování o programu, jak byl navržen

PRO – 12 / ZDRŽEL SE - 1 / PROTI – 8

 

00:22:50 – Bod č. 19 Realizace prodeje bytových jednotek v Dlouhé ulici

Byl předřazen jiným bodům v programu kvůli velkému počtu přítomných občanů. Celou pasáž necháváme bez komentáře. Nechť si každý udělá svůj úsudek o přístupu současné koalice k občanům města.

 

00:58:00 – Hlasování o schválení záměru Realizace prodeje bytových jednotek

PRO – 12 / ZDRŽEL SE - 7 / PROTI – 2

 

00:59:25 - Vyhlášena 5 min. přestávka

 

00:59:30 – Prodej pozemků dle žádostítentokrát kupodivu je dvě žádosti, jednou z nich žádost zastupitele, radního a jednatele Sportu Krupka

Majetkoprávní vypořádání pozemků – bezúplatný převod majetku

Výkup a prodej pozemků v k. ú. Vrchoslav

 

1:02:10 – Žádost o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu ÚSC (územně samosprávného celku) pro rok 2019

Je to stále stejné. Podmínky pro podání žádost o dotace jsou formulovány jasně. Co není jasné, to je klíč k tomu, jak jakási komise o výši dotací rozhoduje. Úžasné je vyjádření starosty, že ten a ten spolek více nepotřebuje. Snad konečně jednou dojde této skupině ve vedení města, že si nemůže dělat stále, co chce, a přihrávat přád dokola vysoké částky dotací pouze lidem z okruhu starosty. Více viz záznam.

1:23:10 – Hlasování o navržených dotacích

PRO - 15 / ZDRŽEL SE – 6 / PROTI -0

1:23:50 - Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Krupka a Obcí Modlany o vykonávání přenesené působnosti ve věci přestupků a s tím spojené agendy v obvodu Obce Modlany

 

1:26:27 - Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Krupka a Obcí Modlany o zajišťování úkolů stanovených Zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem v obvodu Obce Modlany

Diskuse o ohrožení výkonu městské policie v Krupce, o jejím vytížení a ekonomické stránce smlouvy.

 

1:37:35 – Hlasování o smlouvě

PRO – 18 / ZDRŽEL SE – 2 / PROTI - 1

1:37:50 - Představení nového pracovníka Města Krupky - vedoucího odboru kanceláře starosty - Ing. Romana Zimy

1:38:30 – Rozprava. Odchází zastupitel T. Liška (KNM) z důvodu jiného jednání

1:38:48 -  Dotaz zastupitelky M. Bačové (ZK) na zastupitele P. Fišera (ČSSD) ohledně činnosti spolku Sport a kultura Krupka z.s., jehož je předsedou, a na použití dotace schválené radou města 2x ve výši  50 000 Kč. Zastupitel P. Fišer nesděluje na radu starosty nic konkrétního.

1:40:00 - Dotaz zastupitel J. Kuzmy (ANO 2011) na nízkou část dotace pro fotbalisty ze Soběchleb Starosta odpovídá, že jim to stačí.

1:40:47 - Dotaz zastupitele R. Příhody (ZK) na postup v jednání o zápachu z polí v Krupce a jejím okolí

 Město nemá podle místostarosty p. Kadlece žádné zákonné pravomoci problém řešit. Odbor životního prostředí krajského úřadu "vydá v nejbližší době prvoinstanční rozhodnutí". 

1:42:47 - Dotaz zástupkyně občanů – nájemníků domů v Dlouhé ulici na průběh dalšího jednání o prodeji bytů z domů v Dlouhé ulici.

Ptá se opakované, jak bude probíhat jednání s městem a zda se bude před konáním dalšího zastupitelstva jednat o ceně. Starosta není schopen dát jasnou odpověď, z čehož plyne, že se s občany nebude chtít bavit. Další zástupkyně  žádá, aby vše dáno zápisu zasedání.

1:45:20 - Dotaz zastupitele J. Dbalého (KSČM) na již loni slibovanou opravu silnice k lanovce v Krupce. Zastupitel Z. Saifert (ČSSD) odpovídá, že se bude letos celá opravovat.

1:46:46 - Dotaz zastupitele J. Kuzmy (ANO 2011) na nebezpečné přecházení frekventované  silnice Soběchleby - Teplice v místě průmyslové zóny.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.