logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

O čem a jak rozhodli zastupitelé tuto středu na svém 11. zasedání ZM

26.06.2020

Ve středu 24. června 2020 se konalo 11. zasedání Zastupitelstva města Krupky. Začátek byl stanoven na 9.00 hodin. Je to opět krok zpátky. Delší dobu se konala zasedání od 14.00 h. odpoledne. Zastupitelstva se zúčastnilo 18 z celkových 21 zastupitelů. Nepřítomni byli M. Bačová (Zdravá Krupka), J. Dbalý (KSČM) a L. Breite (MPV). Všichni přítomní měli roušky.

Vedení města podruhé za celou historii činnosti ZM v Krupce vysílalo průběh jednání přímo. Dokonce se v sále kvůli zlepšení akustiky objevil koberec. Možná se časem konečně dočká sbor zastupitelů města Krupky také mikrofonů a elektronického hlasování. 

Jako vždy za posledních 9 let vám přinášíme i my videozáznam, upravený podle nařízení GDPR (vymazána byla jména třetích osob). Pro kvalitnější poslech doporučujeme použít sluchátka.

Pro rychlejší orientaci jsme připravili začátky jednotlivých bodů programu, doplněných o další informace a komentáře.

00:.00:00 - začátek jednání

00:00.01 – schvalování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a programu zasedání

Ještě před schválením programu došlo k delší debatě mezi zastupitelem A. Vítů (ANO 2011), který připomenul potřebu nových a transparentních Pravidel pro prodej pozemků, a starostou, který opakovaně vysvětloval, jak je obtížné taková pravidla připravit. Je možné je přípravit, ale údajně by chtěl, aby se k nim vyjádřili zastupitelé. Dost nevídané prohlášení. Vedení města bylo již před půlrokem pověřeno přípravou nových Pravidel pro prodej pozemků z majetku města. Je zvláštní, že spousta měst má propracovaná a transparentní pravidla, jen v Krupce je vždy se vším problém.

00:09:22 - Prodej pozemků – předloženo je celkem 7 žádostí o koupi pozemků.

Jedna žádost neprošla. Šla o prodej pozemku o velikosti 1784 m2 v k. ú. Unčín u Maršova. Prodej nebyl schválen ani za žádnou z následujících navrhovaných cen – 28, - Kč, 125,- Kč, 150,- Kč a 250,- Kč (dále viz část Územní plán).

Jednání o prodeji pozemku, o který měli zájem dva žadatelé, také neproběhlo. Jeden žadatel vzal svou žádost zpět a druhý podal žádost o vydržení pozemku.

Rada města dosud nesplnila usnesení zastupitelstva ze dne 25.11.2019 a nepředložila zastupitelstvu změnu Pravidel pro postup pozemků z majetku města.

Některým občanům prodalo město pozemky podle ceny dle pravidel dráž, než je cena obvyklá. Teď má koalice problém a bojí se hněvu občanů, že se jimi vedené město na levných pozemcích obohacuje na úkor občanů.

Vinu svádí na ZK, která chce jen dodržování zákonných podmínek prodeje z majetku města a rovný přístup ke všem kupujícím.

00:32:10 - Majetkové vypořádání, převádění nebo směňování pozemků

Za pozornost stojí směna pozemků mezi městem a soukromým vlastníkem pozemku. Tento na minulém zasedání žádal o koupi daného pozemku. ZM schválilo návrh 600,- Kč/m2. Tuto cenu však žadatel dle slov starosty považoval za „šikanující“. Tak mu město vyhovělo a umožnilo tuto změnu: z majetku města bylo směněno 1107 m2 za 270 m2 bez dorovnání ceny za rozdíl. Údajně někdy předtím došlo k nějaké chybě, kterou chce město tímto vykompenzovat.???

00:41:34 – Majetkoprávní záležitosti

 • Prodej dalších bytů v domech v Dlouhé ul., Krupka – II. Kolo

Tento bod necháváme téměř bez komentáře. Nesouhlasíme i nadále s tím, že nebyla dodržována nastavená pravidla pro prodej v I. a II. kole. Protože jsme byli od začátku proti prodeji těchto domů, zdrželi se naši zastupitelé při schvalování prodeje tří bytů dvěma žadatelům. V tomto kole měly o prodej zažádat obě předešlé žadatelky. Jedné bylo v rozporu s nastavenými pravidly umožněno koupit hned v I. kole dva byty místo jen jednoho, na který měla nájemní smlouvu. Další uzavřela nájemní smlouvu až k 1. březnu 2020. Podle vedení města údajně nastoupila jen do rozjetého vlaku.

Schválený termín podání žádostí o koupi bytu v domech v Dlouhé ul. ve III. kole byl stanoven na 31.07. 2020. V případě více zájemců chce vedení města prodávat „obálkovou metodou“.

Zastupitel R. Příhoda navrhl jiný způsob – 1) dražbu nebo 2) veřejnou aukci. Ani jeden jeho návrh nebyl přijat.

 • Odpis pohledávek na dlužném nájemném za užívání bytových jednotek a plnění s tím spojených

Jde celkem o odpis cca 463 000, - Kč za užívání bytu v domě na Mírovém nám.44 (tento dům byl více než před rokem prodán z majetku města) pro úmrtí a nemajetnost.

V zastupitelstvu se občas objevují ke schválení částky za dlužné nájemné v řádu statisíců korun s tím, že příslušný občan zemřel a je nemajetný. Budeme se zabývat otázkou, kolik je ještě takových potencionálních případů nedobytných dluhů na nájemném. Na zastupitelstvu jsme se ptali a dozvěděli jsme se pouze, že existují.

 • Úplatný převod

Rada nedoporučila a ZM schválilo neúčast v aukci, protože si starosta nedovede poradit s procesem aukce.

00:52:20 – Materiály odboru školství a kultury

Žádosti o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020

„Klíč“ ke krácení požadovaných dotací jednotlivými žadateli se snažil vysvětlit předseda komise pro sport zastupitel J. Penc (ČSSD), T. Liška (KNM) a starosta. Zamítnuty byly žádosti, které neměly žádné dočinění s městem – zajímavé! Florbal Teplice do toho nebyl zahrnut a byly mu schváleny dotace ve výši 228 000, - Kč a dalších 18 000, - Kč, které schválila sama rada města (pozn. RM schvaluje žádosti o dotace do výše 50 000,- Kč).

V rozpisu rozpočtu je dle sdělení města položka Společenské organizace neinvestiční transfery, kde jsou prostředky plánované na dotace. V rozpočtu jsou takto označeny přesně dvě takové stejně položky. Na jedné jsou 2 mil. Kč a na druhé 0,8 mil. Kč. Celkem je tedy plánováno 2,8 mil. Kč. Do zastupitelstva byly bez podrobného písemného odůvodnění předloženy žádosti v celkové výši 2,715 mil Kč. Rada města doporučila a zastupitelstvo schválilo 1,857. Krácení nebylo u všech stejné.

Sama rada města schválila celkem 36 žádostí o neinvestiční dotace v celkové výši 432 000,- Kč.

 

00: 59: 00 - Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu regenerace Města Krupka.

Celkem bylo uznány a schváleny 3 žádosti v celkové výši 441 000,- Kč

Dodatek č. 1 Statutu Fondu regenerace Města Krupka

Byly schváleny 3 žádosti, které splňovaly podmínky dané dotačním programem. Jedna žádost byla zamítnuta.

V rozpočtu je pro rok 2020 vyčleněno 2 127 000 Kč. Přebytek z minulých let činí 1 127 000 Kč plus letos připsaný 1 mil Kč. Zastupitelé schválili jeho snížení pro rok 2020 na polovinu, tj.  500 000,- Kč. Aktuálně je ve fondu 1 627 000 Kč. Letošní čerpání bude dle schválených žádostí 441 000 Kč. Ve fondu zbyde 1 186 000 Kč.

01:04:20 - Územní plán a jeho změny

01:14:36 – projednávání přerušeno – příprava doplnění předkládaných materiálů

Několik let probíhá zpracování Změny č. 1 ÚP. Nyní dalo ZM souhlas se samostatným pořízením dílčích změn ÚP v rámci Změny č. 1 a nově další návrhy do Změny č.2, aby se původní rozpracovaná Změna č.1 nezdržovala.

Jako podklady měli zastupitelé Zprávu o uplatňování Územního plánu Krupka za období 05/2014 – 06/2020 (dále jen Zpráva). Ke Zprávě je přiložen Seznam 44 záměrů na změnu využití pozemků ve Změně č. 2 ÚP Krupka. Dodatečně byla předložena další tabulka.

Ve Zprávě je uvedeno: „Jak vyplývá z výše uvedených údajů, územní plán vymezuje na území města Krupka doposud dostatečné množství í zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují dlouhodobý a všestranný rozvoj města. Z výše uvedených tabulek vyplývá, že možnosti výstavby na územní města ještě nejsou zcela vyčerpány.“

Zpráva také uvádí, že ÚP Krupka musí respektovat územní rezervu koridoru VRT-ZR1 (vysokorychlostní trať Praha – Dresden) – tento úkol je v územním plánu splněn – koridor plně respektován a vymezen rovněž jako územní rezerva v šíři 600 m. V souvislosti s prodejem pozemků v k. ú. Unčín u Maršova (tentokrát žádost v ZM neprošla).

(A právě v této části se město jen tak lehce zbavuje pozemků. Před časem prodalo značně velký pozemek dvěma žadatelům za cenu cca 28,- Kč /m2. Tentokrát další žádost stejných žadatelů zastupitelstvem neprošla, i když šlo o mnohem menší výměru – viz kapitola Prodej pozemků. Zastupitelé se neshodli na žádné ze 4 navrhovaných cen za m2. Nechápeme, proč se město těchto pozemků zbavuje tak snadno v momentě, kdy má finanční problémy. Starosta jednou tvrdí, že nejsou v ochranném pásmu pro vymezení koridoru pro VRT, jindy tvrdí, že má informace, že tudy VRT nepovede. V ÚP Krupka je ale tento koridor veden a nedochází k žádné změně. Pozoruhodné je, že podporuje jejich prodej za nejnižší navrhované ceny.)

00:14:40Odbor vnitřních věcí

 • Návrh na volbu nové přísedící Okresního soudu v Teplicích
 • Návrh zřízení Osadního výboru – Fojtovice a Horní Krupka
 • Pojmenování ulice v obytné zóně části Maršov na „Zelený sad“

01:19:40 – Odbor finanční

 • Návrh závěrečného účtu města za rok2019, Návrh na schválení účetní závěrky města za rok 2019
 • Návrh schválení účetní závěrky města za rok 2019
 • Návrh rozpočtové změny č. 1/2020
 • Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – podíl Krupky – 112 744,- Kč.
 • Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. ve výši 500 000,- Kč

01:30:27 – Návrat k bodu Územní plán a jeho změny

01:40:45 – Zápisy finančního a kontrolního výboru o činnosti a jejich plánu na druhé pololetí

01:43:54 – Bez výslovného určení zahájena zřejmě Rozprava

(Komentář bude doplněn)

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.