logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Čím se budou zastupitelé na svém 11. zasedání zabývat?

23.06.2020

Z programu 11. zasedání ZM Krupky, které proběhne 24. června 2020. 

Zastupitelé bude projednávat a (ne)schvalovat:

1) Prodej pozemků – předloženo je celkem 7 žádostí o koupi pozemků.

  • Mezi nimi je žádost zastupitelům již známé dvojice. Chce koupit další pozemek o výměře 1784 m2 v k. ú. Unčín u Maršova (v chráněném pásmu koridoru pro výstavbu vysokorychlostní trati Praha – Dresden). Nabízí koupi za „skvělých“ 28,- Kč/m2. Za celý pozemek nabízí 50 000,- Kč. Rada města postupuje tuto žádost do zastupitelstva bez doporučení (???).
  • V dalším případě usilují o jeden pozemek dva žadatelé – rozhodnout by měla „obálková metoda“. Přitom jeden ze žadatelů tento pozemek užívá v dobré víře jako vlastní již 25 let.
  • V dalším případě Stavební úřad prodej pozemku nedoporučuje, ale rada města navrhuje prodej dle Pravidel za 250,- Kč/m2

Na přípravě nových a přehledných Pravidel pro prodej pozemků z majetku města pracuje vedení města již půl roku a stále nic. Je jasné, že nemá zájem na nich nic měnit, takto si pravidla před lety nastavili, aby měli dostatečný manévrovací prostor.

2) Majetkové vypořádání, převádění nebo směňování pozemků

3) Prodej dalších bytů v domech v Dlouhé ul., Krupka – II. kolo

Zastupitelstvo bude rozhodovat o prodeji dalších tří bytů dvěma zájemcům, kteří si již v prvním kole koupili byt, na který měli nájemní smlouvu. Tyto dva žadatele ani nenapadlo, že by mohli těžit z nedodržování pravidel a zažádat o koupi bytu podobně jako před časem dvě jiné žadatelky, tj. za cenu platnou pro I. kolo prodeje, tedy nižší.

ZM má také schválit termín 31.07.2020 pro přijetí žádostí o koupi bytu ve III. kole prodeje

4) Žádosti o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020

Materiál předložený zastupitelům neuvádí, kolik žádostí bylo celkem předloženo. Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu pouze 9 žádostí nad 50 tis. korun. Jde hlavně o sportovní oddíly a charitu. Požadované částky na činnost všech žadatelů (kromě Charity) jsou krácené. Jen opět není jasné, podle jakého klíče. Za spravedlivé bychom považovali krácení všem stejně, tj. např. o 50 %. U některých tomu tak je, u jiných přesahuje krácení více než 50 %. Těmto žadatelům by mělo být schváleno celkově 1 857 000,-Kč z požadovaných 2 715 000,- Kč.

V kompetenci rady města je schvalovat žádosti o neinvestiční dotace do 50 000,- Kč. Kolik žádostí bylo podáno, není známo. RM schválila celkem 36 žadatelům dotaci v celkové výši 432 000,- Kč.

 5) Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu regenerace Města Krupka.

Celkem bylo uznány 3 žádosti (jaký byl celkový počet podaných žádostí, není z materiálu jasné, ale třetí oprávněná žádost má pořadové číslo 6). Dle předloženého materiálu nemohla být jedna žádost pro nesplnění podmínek vyhlášeného dotačního programu uznána.

6) Dodatek č. 1 - Statut Fondu regenerace Města Krupka – v Článku II – Tvorba Fondu regenerace.  Pro rok 2020 snížení výše finančních prostředků z rozpočtu Města Krupka na 500 000,- Kč (oproti 1 000 000 Kč.)

6) Územní plán a jeho změny – Zpráva o uplatňování Územního plánu Krupka za období 05/2014 – 06/2020.

Ke Zprávě je přiložen Seznam 44 záměrů na změnu využití pozemků ve Změně č. 2 ÚP Krupka. Z celkového počtu může být zařazeno do Změny č. 2 ÚP Krupka 11 záměrů.

Ve zprávě se kromě jiného uvádí: „Jak vyplývá z výše uvedených údajů, územní plán vymezuje na území města Krupka doposud dostatečné množství í zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití, které umožňují dlouhodobý a všestranný rozvoj města. Z výše uvedených tabulek vyplývá, že možnosti výstavby na území města ještě nejsou zcela vyčerpány.“

Ve zprávě se kromě jiného dále uvádí, že ÚP Krupka musí respektovat územní rezervu koridoru VRT-ZR1 (vysokorychlostní trať Praha – Dresden) – tento úkol je v územním plánu splněn – koridor plně respektován a vymezen rovněž jako územní rezerva v šíři 600m.

(A právě o koupi pozemků v této části projevili zájem před časem a nyní znovu dva žadatelé. Cena za tyto pozemky činí cca 25,- - 28,- Kč. Nechápeme, proč se město těchto pozemků tak snadno zbavuje, navíc v době, kdy má finanční problémy.)

7) Návrh závěrečného účtu města za rok 2019, Návrh na schválení účetní závěrky města za rok 2019 a Návrh rozpočtové změny č. 1/2020

8) Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – podíl Krupky – 112 744,- Kč.

Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. ve výši 500 000,- Kč

9) Návrh na zřízení Osadního výboru – Fojtovice a Horní Krupka

10) Pojmenování ulice v obytné zóně části Maršov na „Zelený sad“


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.