logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam z 10. zasedání Zastupitelstva města Krupka

09.05.2020

10. zasedání zastupitelstva města se ve středu 6. května zúčastnilo 19 z 21 zastupitelů. Nepřítomni byli zastupitelé J. Dbalý (KSČM) a R. Příhoda (ZK)

Jednání probíhalo za mimořádných opatření, zastupitelé byli v jednacím sále pouze se zapisovatelkou a měli mezi sebou větší rozestupy. Všichni setrvali disciplinovaně po celou dobu v rouškách. Pouze dva zastupitelé za ČSSD (K. Rouček a V. Šanda) nařízení ignorovali. Měli zakryta pouze ústa.

   

Foto: ZK - Zasedací místnost připravená pro jednání 10. zasedání ZM

Město tentokrát připravilo pro veřejnost přímý přenos z jednání. Šlo o historický moment a na Krupku o neuvěřitelný pokrok. Je jen škoda, že se ani přes nainstalovanou techniku nepodařilo dosáhnout dobré kvality poslechu. Veřejnost mohla sledovat jednání v oddělené místnosti úřadu, ale nikdo se nedostavil. Informace se k veřejnosti nedostala dostatečně včas. Sledovat jednání bylo možno i na youtube.

Foto: Zk   Ve výstavní místnosti naproti informačnímu centru MěÚ mohla jednání sledovat z obrazovky veřejnost. Nikdo však nedorazil.

Zdravá Krupka pořídila videozáznam i bez osobní přítomnosti kameramana. Vedoucí odboru byly připraveny na telefonu. Ale ani v jednom jediném případě, který nastal, se nepodařilo s vedoucí daného odboru přímo spojit.

Během jednání se opakovaně ukázalo, jak si starosta s podporou „svých“ lidí dělá neustále, co chce. Vše začalo nepřijetím námitky zastupitelky ZK M. Bačové k zápisu z minulého zasedání ZM v únoru. Námitka se týkala nepravdivě uvedené informace o průběhu rozpravy. K rozpravě fakticky ale vůbec nedošlo. Starosta ukončil svévolně jednání a spolu s tajemníkem opustil předčasně jednací sál. Vše je doložitelné i videozáznamem a také pamětí tehdy přítomných zastupitelů, pokud o ni nepřišli.

V některých dalších bodech programu se opakovaně ukázalo, jak se v Krupce nedodržují jakákoli pravidla. Pravidla pro prodeji pozemků měla být nově zpracována do letošního jara, ale stále ještě podle slov starosty nejsou na obzoru. Celý proces starosta záměrně natahuje a čeká, až se zapomene. Nepotřebuje jasně daná pravidla. Neměl by pak prostor pro svou manipulaci a manévrování.

Vše jsme pro vás zachytili v našem videozáznamu, který vám s komentářem předkládáme.

Pro lepší kvalitu poslechu doporučuje použít sluchátka.

00:00:00 - Zahájení, upozornění na pravidla pořizování záznamů, zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisů.

00:01:30 – Námitka k zápisu z minulého zasedání ZM dne 24.2.2020 zastupitelky M. Bačové (ZK)

                   Zastupitel J. Kuzma   (ANO 2011) – vyzývá starostu k dodržování jednacího řádu

00:09:10 – Prodej pozemků dle žádostí. Všechny byly projednány celkem rychle, většinou se prodávalo za cenu znaleckého posudku, případně za cenu dle Pravidel města.

00:14.34 – Schvalování prodeje pozemku o výměře cca 7 000 m2 pro zastupitele a radního bez politické příslušnosti – NESCHVÁLEN

Žádost vyvolala větší rozruch a vrcholila po hlasování o protinávrhu (za cenu dle posudku doloženého žadatelem, tj. za cca pětinovou cenu znaleckého posudku města) a návrhu (za cenu znaleckého posudku města 250,-Kč/m2) starostovým prohlášením, že je hlasování zmatečné a vyzval k druhému kolu hlasování.

Nakonec neprošel prodej ani za cca 55,- Kč/m2, ani za 250,-Kč/m2. Celé to působilo, jako by o koupi tohoto pozemku za nižší cenu měl největší zájem sám starosta. Lze očekávat, že až se podaří „zpracovat“ dostatečný počet zastupitelů, dostane se tato žádost na jednání ZM znovu a pak jistě k uspokojení starosty projde za cenu více než lidovou.

00:48:55 – Žádost o snížení kupní ceny na čtvereční metr „zahrádky“ v kolonii pod Jabloňovým sadem. Žadatelé opřeli svou žádost o fakt, že cena za m2 v případě jejich zahrádky byla znaleckým posudkem stanovena na 150,- Kč. Rada města však doporučila prodat tento pozemek na základě (naše pozn. naprosto nejasných Pravidel prodeje města) za 250,- Kč/m2.             NESCHVÁLENA

00:50:20 – Přezkoumání práva vydržení pozemku – ZM většinově schválilo postoupení přezkoumání soudem.

Přezkum se má týkat vydržení pozemku, který dotčená občanka spravuje a stará se o něj v dobré víře, že je její, více než 10 let. Starosta očekává, že soud v tomto případě rozhodne ve prospěch města. Uvidíme. ZK se domnívá, že město nemá šanci spor vyhrát.

00:53:27 – Převody z majetku města do majetku Ústeckého kraje (jde bezúplatné převody, většinou komunikace)

00:57:05 – Prodej bytové jednotky Dlouhá ul. – SCHVÁLEN

Jde o stejně podivnou kauzu jako je celý prodej domů v Dlouhé ulici. Vedení města opět jasně ukázalo, že jakákoli pravidla, i ta, která samo vypracovalo, jsou jen cárem papíru. Nová nájemkyně uvolněného bytu (nájem uzavřen k 1.3. 2020) nemá dle pravidel prodeje těchto bytů nárok na zakoupení bytu za cenu, která byla pravidly stanovena pro nájemníky bytů v době vyhlášení záměru prodeje. První kolo prodeje, tj. pro nájemníky při vyhlašování prodeje, proběhlo v září minulého roku. Město sice mohlo uvolněný byt pronajmout novému nájemci, ale v žádném případě neměla mít nová nájemkyně nárok na koupi bytu za cenu stanovenou pro první kolo prodeje. Šanci by měla mít až v kole třetím. V druhém kole budou mít přednostní právo koupě majitelé již zakoupených bytů v těchto dvou domech. Uvidíme, jaké stanovisko k tomu vydá Ministerstvo vnitra.

01:01:32 – Schválení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku z majetku města Ústeckému kraji. Pozemek o výměře 129 m2 budou využívat klienti sociálního zařízení Háj u Duchcova, kteří pobývají v budově bývalého penzionu Kavalir

SCHVÁLEN

01:03:45 – Výkup do majetku města od Římskokatolické farnosti Bohosudov – SCHVÁLEN.za cenu 100 000,-Kč. Koupě lesního pozemku o výměře 1 863 m2 pro vybudování přístupové cesty do areálu zříceniny hradu Kyšperk v rámci zajištění jejích oprav.

01:06:15 – Schválení rozdělení hospodářských výsledků škol a školských zařízení

01:07:30 – Neinvestiční dotace ÚSC (územního samosprávného celku) – zamítnutí dvou žádostí o individuální neinvestiční dotaci. SCHVÁLENO

Vzhledem k současné situaci nelze předpokládat jejich realizaci. Další žádosti o neinvestiční dotace budou posuzovány až později a s ohledem na vývoj situace v souvislosti s pandemií Covid-19.

  • Spolek seniorů Na střelnici Krupka – zájezd seniorů do Chorvatska
  • Sbor dobrovolných hasičů Unčín – Výročí 125 let od založení

01:08:50   Rozprava

  • Zastupitel J. Kuzma (Ano 2011) – čipování psů a jejich registrace na úřadě - Stát uzákonil pod pokutou povinnost majitelům psů nechat je očipovat. Už ale nikdo nedomyslel to, že majitel nemá povinnost psa nahlásit do registru. Celostátní registr totiž zatím neexistuje. Proto zastupitel navrhl starostovi, aby byl na úřadě zřízen registr, kde by byli psi registrováni.
  • Starosta, J. Kuzma a M. Bačová k vyhlášce o regulaci hazardu - Starosta tvrdil, že město Bílina vyhrálo soud kvůli vyhlášce regulace hazardu, která byla téměř shodná se starou vyhláškou města Krupky. Obě města dostala za tyto diskriminační vyhlášky pokuty. Bílina se odvolala a starosta tvrdí, že vyhrála. Zastupitel J. Kuzma má ale přímo od starostky z Bíliny zcela jinou informaci. V Bílině diskriminační vyhlášku zdědili po předcházejícím vedení města. M. Bačová pak k nové vyhlášce Krupky OZV 1/2020 podotkla, že ji sice Ministerstvo vnitra neshledalo v rozporu se zákonem, ale posuzovalo ji pouze abstraktně, jak samo konstatuje. Ovšem to, jaký dopad může mít v konkrétní situaci ve městě, kterou neznají, neposuzovali. To může posoudit pouze Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Jestliže tato vyhláška zakazuje provoz hazardních her do 200 metrů od všech zákonem vyjmenovaných objektů kromě zdravotnických zařízení (ta jsou v zákoně uvedena také, ale ze znění krupské vyhlášky se "vytratila"), může dojít k tomu, že se vedle kasin v blízkosti zdravostnických zařízení mohou objevit další. Ale kdo by měl možnost zřidit si kasino do 200 m od jiných objektů, ten má smůlu. Tato vyhláška je "pozitivně" diskriminační pro vlastníky kasina U Buchtů a Trocadera.
  • Zastupitel M. Schneider(MPV) k možnosti tréninku atletů na stadioně v Krupce - V Krupce se atleti stále marně domáhají možnosti trénovat na stadioně. Sport Krupka neumožňuje talentovaným krupských atletům možnost tréninku. Musejí jezdit trénovat do Teplic a Bíliny. Podle zastupitele M. Schneidera je to způsobeno neprofesionálním řízením stadionu. 
  • Zastupitelka M. Bačová (ZK) o rozpočtu a údržbě stromů na území města

01:28.50 – Starosta opět svévolně končí předčasně jednání ZM. Demonstrativně odchází, zřejmě, aby nemusel odpovídat na další dotazy.

Na dotaz na pokračování záměru průzkumu ložisek nerostů v Krupce se tak nedostalo, ale dobrou vůli pohovořit o tom po skončení zasedání se zastupitelkami Zdravé Krupky a zastupiteli ANO 2011 projevil první místostarosta města R. Kadlec. Podal základní informace s tím, že podrobněji se k případu vyjádří v květnovém čísle RADNICE. Jeho vstřícnost mile překvapila.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.