logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Knauf Insulation stáhl svůj záměr na rozšíření výrobní kapacity

28.02.2020

Dnes 28. února 2020 se objevila v informačním systému EIA na portálu CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) informace, že byl proces posuzování záměru „KNAUF KRUPKA - LINKA NA FOUKANOU IZOLACI“ oznamovatele KNAUF INSULATION KRUPKA ukončen.

Označení záměru na CENII - ULK1104

Ukončení posuzování vlivu na životní prostředí 

Shrňme si, co tomu během krátké doby předcházelo: vice na webu Zdravé Krupky.

 • Koncem prosince 2019 podala firma Knauf Insulation s s.r.o. ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje odboru životního prostředí a zemědělství Oznámení o tomto záměru.
 • Dne 10. ledna 2020 zveřejňuje Krajský úřad Ústeckého kraje záměr v informačním systém EIA
 • Do 9. února 2020 bylo možné se s Oznámením, zveřejněným na portálu CENIA (České informační agentury informační prostředí) seznámit a zaslat svá vyjádření.
 • Vyjádřit se mohly:

Dotčené územní samosprávné celky:

 • Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem   
 • Město Krupka, Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka 

 Dotčené orgány státní správy:

 • Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Krupská 346/2, 415 95 Teplice
 • ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
 • KHS ÚP Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 415 01 Teplice
 • OBÚ pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429/7, 434 01 Most
 • Ministerstvo zdravotnictví, odd. Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

A také veřejnost – spolky a jednotlivci

 • Dne 7. února 2020 podal své vyjádření k záměru zapsaný spolek „Zdraví pro Krupku“
 • Dne 24. února 2020 předložil na 9. zasedání Zastupitelstva města starosta Z. Matouš všem zastupitelům na vědomí materiál zpracovaný tiskovým mluvčím Ing. Milanem Křivohlavým s názvem Informace pro zastupitele města o záměru „KNAUF KRUPKA – LINKA NA FOUKANOU IZOLACI“ (najdete pod čarou).

(Na zasedání se rozpoutala ostrá debata mezi zastupitelkou za Zdravou Krupku M. Bačovou, která je současně předsedkyní spolku Zdraví pro Krupku, na jedné straně a starostou Z. Matoušem, radním T. Liškou a tajemníkem úřadu F. Růžičkou na straně druhé. Druhá strana se snažila znevěrohodnit jak vyjádření spolku k záměru Knaufu, tak i samotnou předsedkyni spolku. Evidentně se jim to nepodařilo, což byl také důvod, proč tajemník následován starostou urychleně opustili jednací sál, když před tím starosta zcela v rozporu s platným jednacím řádem svévolně ukončil zasedání a neumožnil pokračovat v jednání ZM rozpravou.)

 • Dnes 28. února 2020 se dozvídáme, že Knauf Insualtion Krupka odstoupil od svého záměru již dne 24. února 2020, tj. v den, kdy se konalo 9. zasedání ZM. Co ho k podání žádosti o ukončení posuzování záměru vedlo, nechceme spekulovat. To nám jistě časem sdělí sám ředitel závodu Ing. Jan Brázda.

Na celém tomto procesu je několik dalších zvláštností. Bylo divné, že měl starosta na jednání ZM 24. února v ruce vyjádření spolku Zdraví pro Krupku, kterým mával nad hlavou, aby všichni viděli. Běžně bývají tato vyjádření známa až po zveřejnění v informačním systému EIA poté, kdy je vydáno rozhodnutí. Jak se mohl dostat krupský starosta k těmto materiálům, těžko říct. Město samo se totiž k záměru nevyjádřilo. Je ale možné, že si materiály vyžádal během procesu posuzování buď zpracovatel záměru (firma TEBODIN) nebo sám investor (Knauf Insulation) a následně je poskytl starostovi města k nahlédnutí. Tak nějak to mohlo proběhnout.

Pozoruhodné na celé věci je, proč KNAUF INSULATION tak náhle od záměru odstoupil. Pokud by bylo pravdou to, co bylo uvedeno v materiále Informace pro zastupitele města o záměru "KNAUF  KRUPKA _ LINKA NA FOUKANOU IZOLACI", zpracovaném tiskovým mluvčím úřadu M. Křivohlavým a předloženém na 9. zasedání ZM všem přítomným zastupitelům, citujeme z 3. odstavce:  "Jeho (tj. Knaufu) oznámení se samozřejmě předložilo k posouzení všem dotčeným orgánům, České inspekci životního prostředí, Krajské hygienické službě, Ministerstvu zdravotnictví, Magistrátu města Teplic - odboru životního prostředí. Ve všech jejich vyjádřeních a stanoviscích nejsou žádné připomínky, výhrady či pochybnosti a v žádném případě nepožadují posuzování záměru podle zákona EIA, neboť tento nebude mít významný vliv na životní prostředí.", nebyl by důvod pro stažení záměru oznamovatelem, tj. Knaufem.

Další pozoruhodností je, že se celé „divadlo“ odehrálo na ZM v den, kdy Knauf oznámil nadřízenému orgánu (KÚ ÚK – OŽPZ), že od záměru odstupuje. Možná nám starosta časem prozradí, proč krátce před tím vyzýval k omezení šumu v sále, aby nebyl záznam rušen. Kdo ví, zda dění v sále snímané zavěšenými prostorovými mikrofony nebylo předáváno live někomu z firmy Knauf (např. starostovu kamarádovi Honzovi Brázdovi) a ten někdo pak učinil poslední rozhodnutí a záměr nechal ještě téhož dne stáhnout. Kdyby o stažení starosta již věděl, proč by se pouštěl do takového cirkusu.

A tak se zdá, že zřejmě větší díl odpovědnosti za zdraví obyvatel v Krupce a širším okolí má sám Knauf Insulation a nikoli vedení města. Tomu jsou obyvatelé města a jejich zdraví zcela „ukradené“.

Miloslava Bačová

zastupitelka města a předsedkyně Zdraví pro Krupku, z. s.

______________________________________________________________

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.