logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam z jednání 9. zasedání Zastupitelstva města Krupky

26.02.2020

Jsme tu opět s videozáznamem z dalšího jednání krupských zastupitelů. 9. zasedání se konalo 24. února 2020 a v 21 členném zastupitelstvu tentokrát chyběli dva zastupitelé. Pan A. Vítů (ANO 2011) a L. Breite (původně za MPV, které se od něj pro nespolupráci veřejně distancovalo)

Kvalita zvuku je díky špatné akustice sálu a neochotě vedení města vybavit sál zvukovou technikou, zhoršená. Již podruhé jsme si ale všimli, že je na osvětlení pod stropem sálu připevněno nějaké malé snímací zařízení a nad středem sálu jsou instalovány dva pravděpodobně prostorové mikrofony. Žádnou informaci o účelu tohoto zařízení jsme zatím od vedení města nedostali. Zvláštní bylo upozornění starosty, abychom omezili šum, aby nebyla snížena kvalita záznamu. O jakém záznamu starosta mluvil, bohužel nevíme. Příště se budeme muset zeptat.

Pro zkvalitnění poslechu doporučujeme použít při sledování záznamu sluchátka.

 

00: 00.00 - Zahájení zasedání, poučení o pořizování videozáznamu, schvalování návrhové komise a ověřovatelů zápisu

00:02:05 - Programu zastupitelstva – doplnění a schválení

Návrh zastupitelky M. Bačové (ZK) na stažení OZV č. 1/2020 z programu jednání nebyl přijat – 6 PRO – 1 ZDRŽEL SE – 12 PROTI

Program zasedání schválen i s dalším bodem předloženým starostou

00:05:55 - Návrh rozpočtu města – překládá starosta, důvodovou zprávu přednáší vedoucí odboru M. Brožová

00:14:20 - Otevření diskuze k rozpočtu

R. Příhoda (ZK) upozorňuje na chybějící Strategický plán, který byl koalicí již více než před rokem slibován. V Návrhu rozpočtu chybí další slibované investice, které jsou součástí koaličního programového prohlášení. Odpovídá starosta. K dětským hřištím se vyjadřuje zastupitel Z. Saifert (ČSSD).

J. Kuzma (ANO 2011) uvádí důvody, proč se nelze k rozpočtu vyjádřit.

T. Liška (KNM) vysvětluje, proč se v rozpočtu nepočítá s rekonstrukcí bývalého koupaliště.

M. Řeháková (ZK) upozorňuje, že ve výhledu rozpočtu chybí investice, které v něm byly loni, ale dnes se vytratily.

M. Bačová (ZK) opakuje, že chybí ze strany vedení města vůle pro uspořádání pracovního jednání o přípravě rozpočtu – starosta reaguje po svém, napadá zastupitelku kvůli její elementární neznalost procesu rozpočtu. Odvádí pozornost od problému.

00: 26:20 - Hlasování o přijetí rozpočtu – 12 PRO – 6 ZDRŽEL SE – 1 PROTI

00:26:30 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2022,

13 PRO – 6 ZDRŽEL SE – 0 PROTI

00:29:15 – Další materiály finančního odboru (odpis pohledávek dlužného na nájemném)

00:30:10 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o regulaci provozování hazardních her

M. Bačová (ZK) se vyjadřuje k předložené vyhlášce. Navrhuje regulovat i časově provozování hazardních her. Upozorňuje, že ve výčtu objektů, kde se nesmí hazard provozovat, vypadla zřejmě nedopatřením zdravotnická zařízení – doporučuje jejich doplnění

J. Kuzma (ANO 2011) informuje o konzultaci vyhlášky s pracovníkem Ministerstva vnitra.

R. Příhoda (ZK) dává dva protinávrhy:

1. Protinávrh na rozšíření doby neprovozování hazardu od 3.00 do 10:00 vedle heren i na kasino. (Tajemník Růžička dělá překvapeného, že bychom měli v Krupce kasino.) 

Protinávrh neprošel - 6 PRO – 5 ZDRŽEL SE – 8 PROTI

2. Protinávrh na úplný zákaz hazardu ve městě neprošel  5 PRO – 0 ZDRŽEL SE - 14 PROTI 

Protinávrh M. Bačové na doplnění Článku 2 odst. 1 o „zdravotní zařízení“ neprošel   

5 PRO – 4 ZDRŽELSE – 10 PROTI

00:45:10 – Upozornění na střet zájmu místostarosty K. Roučka a hlasování o původním návrhu OZV č. 1/2020

13 PRO – 1 ZDRŽEL SE – 5 PROTI – vyhláška byla schválena

 

00:47:10 – Majetkoprávní záležitosti

Příhoda (ZK) se ptá na stav přípravy nových pravidel pro prodej pozemků z majetku města. ZM uložilo na minulém zasedání 25.11.2019 radě města, aby připravila nová pravidla. RM nic nevypracovala.

Z 16 žádostí o koupi pozemku nebyla jedna schválena, jedna žádost byla stažena. Zdravá Krupka souhlasila s prodejem pouze v případech, že se prodávalo za cenu dle znaleckého posudku, a nikoli za cenu dle starých Pravidel. Pokud tomu tak nebylo, zdržela se.

01:21:15 – Výkup a prodej pozemků

K záměru se vyjádřili přítomní občané. Záměr nebyl schválen PRO – 3 ZDRŽEL SE – 16 PROTI

Z pěti žádostí o snížení kupní ceny byla schválena jen jedna, a to na základě revizního posudku.

 

01:34:50 – Prodej bytových jednotek Dlouhá ul. ćp. 658-663 a čp. 664-669

Ze tří předložených návrhů na stanovení ceny za bytovou jednotku pro nového zájemce se hlasovalo o variantě doporučené radou města  1.B – Prodej jednotek v čp. 658-663 a čp. 664-669 schválit přednostně vlastníkům bytových jednotek v těchto domech tak, aby v domech nevstupoval v rámci vlastnictví a vzniku SVJ další vlastník, ale již za cenu schválenou ZM 05/2019 tj. u b.j. 10 000,00 Kč/m2 a za pozemky 348,00 Kč/m2 včetně spol. podílu.

14 PRO – 5 ZDRŽEL SE – 0 PROTI

ZK se zdržela, protože od počátku se záměrem prodávat tyto bytové domy nesouhlasila.

01:38:00 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Krupka. Jednomyslně schválena.

Nově se týká jedlých olejů a tuků. Pro ně jsou ve sběrném dvoře zvláštní nádoby.  

01:39:30 – Zrušení přidělování orientačních čísel budov a zrušení duplicitních orientačních čísel budov. Jednomyslně schváleno.

01:43:12 – Návrh na stanovení odměny za výkon funkce neuvolněno člena zastupitelstva a odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva.

Odměny lze slučovat maximálně za tři funkce.

15 PRO  -  4 ZDRŽEL SE – 0 PROTI

Zdravá Krupka se zdržela. Důvodem byla vzhledem k enormnímu počtu komisí při RM a spoustě členů v jednotlivých komisích poměrně vysoká částka odměn za tyto funkce.

01:45:22 – Členství města Krupka v dobrovolném svazu měst a obcí České UNESCO

01:52:35 - Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. Schválení plánu jejich činnosti na první půlrok letošního roku.

01:53:30 – Informační materiál pro zastupitele KNAUF KRUPKA – FOUKANÁ IZOLACE

Komentář k tomuto bodu zpracujeme dodatečně do některého z dalších příspěvků


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.