logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Z jednání 18. Rady města Krupky

17.10.2019

18. schůze Rady města Krupky ze dne 10. září 2019

Zúčastnili se jí starosta PhDr. Ing. Z. Matouš PhD, MBA, Mgr. Rostislav Kadlec, Bc. Karel Rouček, Václav Krása, Mgr. Zdeněk Saifert, MBA, Václav Šanda, Mgr. Tomáš Liška, Ing. František Růžička (tajemník)

Jednání zahájeno v 8:15 hod., ukončeno v 9:55 hod.

 

Rada města Krupky

 

 • diskutovala s pečovatelskou službou ve Vodní č. p. 13 – katastrofální stav – návrhy řešení – vybudování výtahu – vysoké režijní náklady na energiích – nedoplatky nájemníků – návrh na rekonstrukci bytů – financování – mikrojesle v objektu.
 • schválila Dodatek č. 4 (č. 290/13/OI/OSM*2019) ke Smlouvě o dílo č. 100/10/OI/OSM/2018 na akci „Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 202, Krupka“ s firmou METALL QUATRO spol. s r.o. na změnu ceny díla. Cena Dodatku č.4 činí 1 686 049,13 Kč bez DPH, cena díla celkem 52 211 814,64 Kč bez DPH. Diskuse k vícepráci a méněpráci – DK Olympie – stav rekonstrukce – neplnění termínů zhotovitelem – harmonogram prací ve skluzu – jednání s vedením firmy.
 • vyhlásila veřejnou soutěž na dodavatele elektrické energie na období 16.2.2020 – 15.2.2022.
 • schválila udělení výjimky při zadávání veřejné zakázky ve smyslu směrnice č. 1/2019/RM, o zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele, který pro Město Krupka zajistí přípravu a průběh veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie pro Město Krupka (vyjma VHČ) a příspěvkové organizace ve školství zřízené městem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, včetně elektronické aukce pro zadavatele v dohodnutém rozsahu. Na základě udělené výjimky jako dodavatele veřejné zakázky Advokátní kancelář Panýr s.r.o., Vocelova 603/5, Praha 2, IČ:08263027.
 • schválila Příkazní smlouvu č. 309/110/OSM/2019 k provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na sdružený nákup elektrické energie pro Město Krupka a jeho řízené organizace za cenu 120 000,- Kč bez DPH.
 • schválila vyhlášení Veřejné zakázky na opravu chodníků a parkovišť na rok 2020.
 • informovala o odstoupení od smlouvy – tenisová hala – vrácení zaplacených záloh ve výši 1 076 900,- Kč.
 • vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Technický dozor investora v rámci realizace projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka“, schválila výsledek výběrového řízení dvou nabídek a smlouvu č. 305/14/OI/OSM/2019 s vybraným uchazečem POCHL s.r.o. IČ: 02853493 za nabídkovou cenu 409 000,- Kč bez DPH.
 • vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka, schválila výsledek výběrového řízení tří nabídek a smlouvu č. 306/15/OI/OSM/2019 s vybraným uchazečem Jan Reichelt IČ: 08192031 za nabídkovou cenu 120 000,- Kč bez DPH.
 • schválila Dodatek č.1 (č. 307/108/OSM/2019) ke Smlouvě č. 07/02/OSM/2018 o sdružených službách dodávky elektřiny s dodavatelem Amper Market, a.s. Praha.
 • schválila smlouvu o dílo č. 308/109/OSM/2019 na akci „Krupka Unčín, ul. Drážní – úprava veřejného osvětlení“
 • schválila záměry prodeje pozemků:
  • ú. Krupka p.p.č. 3700/7
 • neschválila záměry prodeje pozemků:
  • ú. Bohosudov st.p.č. 35/2, p.p.č.892/1, 892/18
 • schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se Správou železničních a dopravních cest, státní organizace Praha na pronájem pozemků v k.ú. Soběchleby u Krupky a k.ú. Bohosudov z důvodu realizace veřejně prospěšné stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ dle předloženého návrhu.
 • doporučila Zastupitelstvu města Krupka (dále jen ZM) ke schválení výkup pozemků do majetku města s tím, že budou upřesněny pozemky a bude jednáno o ceně za výkup na základě žádosti zaslané Kanceláří insolvenčního správce za dlužníka Property Legal.
 • vzala na vědomí žádost MANIC DOGS z.s. o změnu pronájmu bývalého fotbalového hřiště v Bohosudově a uložila prověřit vztahy v rámci uzavřených nájemních smluv.
 • schválila záměr pronájmu p.p.č. 1946/1 k.ú. Krupka o výměře cca 2500 m2
 • doporučila ZM ke schválení zpětný odkup části pozemků p.p.č. 1964/4, cca 200 m2, k.ú. Krupka a p.p.č. 1959/2, cca 70 m2, k.ú. Krupka za stejnou cenu jakou byl uskutečněn prodej.
 • vzala na vědomí vyjádření pana xxxxxxx ke stávající situaci, týkající se pořádku a bezpečnosti v ulici Karla Čapka, Krupka a návrh řešení situace. Uložila pozvat pana xxxxxxxxxx na jednání komise pro integraci menšin a prevenci kriminality.
 • schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 287/31/OKS/2016 s SH ČNS – sbor dobrovolných hasičů Mojžíř.
 • schválila Smlouvu o výpůjčce 7 kusů výstavních panelů outdoorové putovní výstavy od Karlovarského kraje.
 • schválila cenovou nabídku vozidla Škoda od společnosti OKIM spol. s r.o. a uzavřela Operativní leasing od společnosti ŠkoFIN s.r.o. – Operativní leasing OLIN 1-9 se servisem a pneu č. 1320918 na pořízení osobního automobilu Škoda Fabia kombi 1.0 TSI Ambition 70 – kW. Leasing KNAUF INSULATION – náklady města na pohonné hmoty.
 • schválila v souladu s návrhem ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270, s účinností od 01.01.2012 změnu cílové kapacity součásti této školy – školní jídelna – na 800 obědů za den.
 • vzala na vědomí zápis z 8. jednání komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 27.08.2019.
 • schválila pořízení Územní studie Krupka – Bohosudov B20 a B21, která prověří a navrhne využití a prostorové uspořádání zastavitelných ploch B20 a B21 v Bohosudově v souladu s předloženým návrhem zadání.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.