logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Město Krupka se dopustilo přestupku a musí zaplatit za protisoutěžní vyhlášku pokutu 280 000, - kč

05.10.2019

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

Od vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 regulující v Krupce hazard uběhlo již celých dlouhých 6 let. Vyhlášku jsme jako Zdravá Krupka neschválili, kritizovali ji a vyzývali město, aby ji zrušilo. MARNĚ.

Regulovat hazard jsme chtěli dlouhodobě. Vedení města, představované především starostou Z. Matoušem a místostarostou K. Roučkem mělo však stále spoustu výmluv, proč hazard regulovat nelze.

V září 2013 jsme po vzoru jiných měst, která se pro regulaci hazardu rozhodla, přišli na zastupitelstvo opět s návrhem na jeho regulaci. Kupodivu byl náš návrh na zařazení tohoto bodu do programu bez okolků schválen. Jaké ale bylo naše překvapení, když vedení města dalo na stůl až během zasedání svůj vlastní návrh Obecně závazné vyhlášky regulující ve městě hazard a bez další debaty o něm nechalo okamžitě hlasovat. Na první pohled bylo zřejmé, s jakým úmyslem byla tato vyhláška připravena. Radní si touto vyhláškou stáhli veškerý hazard v Krupce pod svá křídla. Vyhlásili pouze 4 místa, kde je možné hazard provozovat – U Buchtů, Koloseum, Apollo a Trocadero. Pro takto nastavenou vyhlášku jsme ruku zvednout nemohli.

V roce 2017 pokutoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kromě jiných měst také město Bílinu. Bílinská obecně závazná vyhláška regulující ve městě hazard jako by té krupské z oka vypadla. Hazard byl povolen také jen na 4 adresách. Bílině byla vyměřena začátkem ledna 2017 pokuta 275 000,- Kč. Tato částka pak byla snížena o 30 tisíc, protože se město zřejmě neodvolalo proti rozhodnutí ÚOHS.

Na jaře 2017 upozornila Zdravá Krupka krupské zastupitelstvo na rozhodnutí ÚOHS v případě Bíliny. Vedení města upozornění ignorovalo. Tak podala v květnu 2017 zastupitelka M. Bačová jménem Zdravé Krupky podnět k prošetření krupské vyhlášky. Zcela nezávisle na ní se rozhodl o rok později upozornit ÚOHS na vyhlášku č. 1/ 2013 také občan města J. Kuzma. Po volbách 2018 zastupitel za ANO.

Šetření ÚOHS bylo ukončeno až nyní, tj. po dvou a půl letech.


Město tak přijde kvůli aroganci vedení města o 280 000,- Kč, přitom mohla být částka snížena, kdyby se bývalo neodvolávalo proti prvotnímu rozhodnutí. A to stále ještě nejsou všechny výdaje, které město muselo v souvislosti s touto kauzou uhradit.

Rozklad města Krupka byl zamítnut, za protisoutěžní vyhlášku zaplatí pokutu 280 000 korun

 

Další podrobnosti týkající se této kauzy:

Zdravá Krupka měla již před vstupem do komunální politiky v programu regulaci hazardu. Pravidelně jsme v zastupitelstvu upozorňovali na nutnost regulovat ve městě hazard.

Důvodem byla skutečnost, že sebou hazard přináší spoustu sociálně-patologických jevů (drogy, lichvářství, prostituci, krádeže a další kriminalitu), které pak velmi negativním způsobem dopadají nejen na jednotlivce, jejich celé rodiny, ale i na další obyvatele lokality a města.

Na území Krupky byly v té době desítky hracích automatů. Nejvíce se jich nacházelo v bezprostřední blízkosti tzv. horního maršovského sídliště. Pro mnoho sociálně slabých z této vyloučené lokality se staly místem, kde mizely jejich sociální dávky. Na jejich bídě pak profitovali mezi obchodníky s chudobou i provozovatelé hazardních zařízení. Radní se tehdy nestyděli opakovat, jak částky z hazardu pomáhají rozvoji sportu ve městě. Jak na neštěstí jedněch profitují jiní. Pokud byl tehdy příjem na daních z hazardu do městské pokladny cca 5,5 mil., jak musel být celkově tento byznys výnosný.

Vedení města v čele se starostou Z. Matoušem, poprvé zvoleným do této funkce po třikrát opakovaném hlasování z důvodů manipulace voleb ve prospěch politických sdružení, jejichž lídry byli Z. Matouš (ČSNS 2005) a K. Rouček (Sportovci pro Krupku) tvrdilo, že není možné hazard regulovat. A to až doby, kdy se jejich výmluvy stávaly dále neúnosnými.

V září 2013 se nám podařilo dostat do ZM téma regulace hazardu, ale způsob, jakým celý proces proběhl, a samotný návrh vyhlášky z dílny radních města pro nás byly nepřijatelnými.

V září 2013 jsme se rozhodli proto znovu přijít na zastupitelstvo s tématem regulace hazardu. Požádali jsme ještě před konáním ZM o zařazení tohoto bodu do programu zasedání. Očekávali jsme další výmluvy. Ale jaké bylo naše překvapení, když byl náš návrh bez okolků do programu zařazen. Krátce na to přišlo však další překvapení. Starosta vyrukoval s tím, že jsou o krok před námi a mají již vyhlášku zpracovanou. Vzápětí jsme ji dostali na stůl a nestačili jsme zírat!  Radní nám zastupitelům předložili k okamžitému schválení SVOU HOTOVOU VERZI vyhlášky. Neproběhla jediná informace v Radnici pro veřejnost, nebyla vedena žádná diskuse v zastupitelstvu, ani s provozovateli hracích automatů. Pánové si obrazně řečeno stáhli hazard pod svá křídla. Vyhlásili 4 adresy, kde bylo povoleno hazard provozovat – U Buchtů, Koloseum, Apollo a Trocadero (tehdy ještě vůbec nevybudované). Ačkoli jsme dlouho usilovali o regulaci hazardu, pro tuto vyhlášku jsme ruku zvednout nemohli. Celý proces neproběhl transparentně a bylo evidentní, pro koho byla vyhláška nastavena.

O způsobu regulace hazardu tak, jak proběhl, jsme chtěli a museli informovat veřejnost. Ale vedení města nám to nedovolilo.

Připravili jsme příspěvek do měsíčníku Radnice. Přestože od 1. listopadu 2013 platila novelizace tiskového zákona, která garantovala zastupitelům právo na uveřejnění jejich sdělení v radničních periodikách, odmítal vydavatel měsíčníku Radnice, tj. město neboli jeho statutární orgán = starosta, příspěvek zveřejnit. Vše dospělo až do stádia, kdy jsme v červenci 2014 podali na vydavatele žalobu k soudu. Soudní řízení probíhalo od léta 2014 do podzimu 2017. Vydavatel prohrál nejen u prvoinstančního soudu, ale  i v odvolacím řízení. Město muselo uhradit náklady soudního řízení ve výši cca 40 tisíc korun. V rozhodnutí je i příspěvek, který nám vydavatel Radnice odmítal zvěřejnit. Takto se vypořádal vydavatel s rozhodnutím odvolacího soudu o zveřejnění naší informace. RADNICE - prosinec 2016. Jen dokázali svou ubohost - viz str. 2 měsíčníku (Zastupetelé nám napsali - Vyjádření vydavatele čitelné, Doplňující informace špatně čitelná). Čitelnou verzi najdete v Rozsudku odvolacího soudu Krajského soudu v Ústí nad Labem nebo si ji můžete přečíst přímo zde.

Proč odmítla Zdravá Krupka regulaci hazardu předloženou starostou města

Vážení spoluobčané, s naším stanoviskem jsme vás chtěli seznámit prostřednictvím měsíčníku Radnice již před několika měsíci. Až nyní začal vydavatel respektovat novelu tiskového zákona. Nyní máte tedy konečně možnost poznat i jiný pohled než jen ten, který šíří vedení radnice.

V loňském říjnovém vydání zpravodaje Radnice byli občané informováni o tom, že jediní, kdo nehlasovali pro novou vyhlášku regulující ve městě hazard, byli zastupitelé za Zdravou Krupku. Chyběla ovšem informace, proč pro ni nehlasovali, ačkoli o zavedení regulace opakovaně žádali. 

Důvodů bylo několik a byly velmi prosté. Regulace hazardu nebyla předem diskutována s širší občanskou veřejností. Zastupitelům byla vyhláška předložena až v průběhu zasedání zastupitelstva města a okamžitě se o ní hlasovalo. Chyběla důvodová zpráva, kterou nebylo vedení radnice s to předložit ani na výzvu. Z pohledu omezení kapacit a přístupnosti k hazardu v čase a místě vůbec nešlo o žádnou regulaci v pravém slova smyslu. Navržená místa jasně ukazovala, do čí rukou bude hazard soustředěn. 

O záměru regulovat hazard se občané Krupky dozvěděli až po samotném schválení vyhlášky. Zastupitelům byla vyhláška předložena starostou Z. Matoušem až v průběhu zasedání zastupitelstva města (září 2013), navíc těsně před hlasováním. Ačkoli starosta mluvil o dlouhodobé koncepci přípravy vyhlášky, nepředložil ani jediný dokument, kterým by své tvrzení doložil. 

Na základě dokumentů později předložených občanům, kteří požádali o informace k vyhlášce, potvrdilo vedení města, že nemělo žádnou dlouhodobou koncepci přípravy vyhlášky a že ji tak říkajíc narychlo „spíchlo“ pod nátlakem zastupitelů Zdravé Krupky a celostátních médií. Jedním z dokumentů byla sice důvodová zpráva, ovšem nikoli zpracovaná vedením města, nýbrž zastupiteli Zdravé Krupky, které ji předložilo před konáním zastupitelstva města společně s žádostí o nové otevření otázky regulace hazardu. Dále poskytlo zápis z komise rozvoje města, konané pár dní před zastupitelstvem. V posledním bodě zápisu navrhuje místostarosta města J. Dubský čtyři konkrétní lokality, v nichž by mělo být provozování hazardu povoleno. Ovšem opět bez jakéhokoliv zdůvodnění, proč právě a pouze na těchto čtyřech adresách. 

Dle vlastníků lokalit, v nichž byl hazard vyhláškou povolen, lze usoudit, že pravým cílem této tzv. regulace je vyvedení všech zisků z hazardu do rukou skupiny lidí vybrané bez předložení řádného zdůvodnění. Podíl na zisku z hazardu bude mít tak radní pro sport a kulturu K. Rouček a dále vlastnící a provozovatelé hazardu na adresách vybraných a odsouhlasených většinou zastupitelů v čele se starostou Z. Matoušem. 

Z pohledu omezení kapacit a přístupnosti hazardu v místě i čase se totiž o regulaci vůbec nejedná. Nová vyhláška totiž umožní provozování hazardu na místo v několika desítkách provozoven, vybavených často jedním až dvěma hracími přístroji, provoz „pouze“ na čtyřech vyhláškou určených místech, ale zato velkokapacitních, kam lze umístit i větší počet přístrojů, než byl v Krupce dosud celkově provozován. 

Tato vyhláška navíc vůbec časově neomezuje provozování hazardu. Provozovatelům heren nestanovuje žádné povinnosti umožňující kontrolu ze strany radnice, či znemožňující veřejnou propagaci hazardu. Tři z povolených heren jsou v blízkosti škol, zdravotních středisek a sídel orgánů státní správy, tj. v rozporu s duchem zákona regulujícím hazard. 

Pro každého, kdo chce v Krupce opravdovou regulaci hazardu, musí být tato vyhláška nepřijatelná. Přesto ji až na zastupitele Zdravé Krupky všichni ostatní přítomní zastupitelé odsouhlasili. Potvrdili tak, že vědomě podporují v Krupce hazard i s jeho negativními důsledky. Stejně postupovali již při zrušení regulace hazardu na podzim 2011. Tentokrát vyjádřili navíc i souhlas se směřováním podstatné části výnosů z hazardu do rukou úzké skupiny lidí na radnici a kolem ní. 

Zastupitelé za Zdravou Krupku - Miloslava Bačová, Pavel Maleček, Rostislav Příhoda“

 

Kromě odepření uveřejnění příspěvku v Radnici jsme byli vystaveni i další šikaně.

Tehdejší místostarosta K. Rouček nás pohnal (dost pravděpodobně z podnětu starosty Matouše) na podzim 2014 před přestupkovou komisi, o jejímž složení rozhodl sám starosta.  Ačkoli náš údajný „přestupek“ neměla s námi zastupiteli vůbec právo projednávat přestupková komise při Radě města Krupky, odmítal její tehdejší předseda opakovaně přijmout naše odmítnutí vypovídat kvůli podjatosti členů komise. Z celého nesmyslného jednání trvajícího tři hodiny máme pořízený záznam. Po několika hodinách to z místostarosty K. Roučka vypadlo. Dovolili jsme si podat text příspěvku přes podatelnu města, a tak se s jeho obsahem mohli seznámit i úředníci, kteří příspěvek od nás převzali. To není vtip, to je fakt. Kauzou  našeho "přestupku" se pak zabýval Krajský úřad a Ministerstvo vnitra, až nám nakonec bylo vyhověno a šetření bylo delegováno na Magistrát v Teplicích. Ten po roce případ odložil. 

  

Lze očekávat výpad starosty Z. Matouše, případně i dalších jeho nejbližších radních, na adresu nás, kteří jsme na nepravost této vyhlášky upozornili okamžitě a až později, když jsme nenašli odezvu u vedení města, také ÚOHS. Neměli jsme jinou možnost. Nikdo jiný nemohl potvrdit, že je vyhláška špatná, jak jsme od začátku tvrdili i my.

Lze očekávat, že uslyšíme, že jsme to my, kdo poškozuje dobré jméno Krupky a připravuje město o peníze. Budou se jako již mnohokrát mýlit. Nejsou totiž s to přijmout vlastní zodpovědnost za činy, které sami páchají, a myslí si, že na to mají právo. NEMAJÍ. Město není JEJICH.

Rádi bychom připomněli, že to nejsme MY – Zdravá Krupka a v současnosti i další opoziční zastupitelé, kdo poškozuje dobré jméno města. Opak je pravdou.

My jsme nemanipulovali a ani nemanipulujeme volby, my neprosazujeme podivné vyhlášky, my nesouhlasíme s prodejem z majetku města pod cenou a s předraženým nákupem do majetku města, my nenavrhujeme tajné hlasování o věcech majetkových ani se ho neúčastníme, my neměníme pravidla pro prodej z majetku města, jak se nám to zrovna hodí, my netajíme veřejnosti zásadní věci o chodu města atd. To vše dělá KOALICE. OPOZICE, jejíž zapojení do práce v komisich a výborech KOALICE zásadně odmítla, má v Krupce jedinou možnost, a tou je hlídat, sledovat a upozorňovat na nepravosti koalice a nedovolit, aby si současné vedení města v klidu a nerušeně dělalo, co se mu zlíbí.

Očekáváme, že se na nejbližším zasedání města postaví koalice k výsledku šetření ÚOHS čelem. 

 

Miloslava Bačová, zastupitelka za Zdravou Krupku


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.