logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Ve středu se na zasedání zastupitelstva města bude především zase prodávat, o novém logu města ani muk.

21.09.2019

Ve středu 25. září proběhne 7. zasedání zastupitelstva města (ZM).Doufejme, že se budou všichni odpovědní zastupitelé rozhodovat nejen dle doporučení rady města (RM), ale především dle svého svědomí. Nejobsáhlejší agendou je prodej pozemků z majetku města a výkup do majetku města. Mimo to budou zastupitelé schvalovat splátkový kalendář pro občana města (plnění spojená s užíváním bytu), majetkové vypořádání pozemků (komunikace) – převod(prodej) z majetku města do majetku Ústeckého kraje. Budou také schvalovat Návrh rozpočtové změny č. 2/2019, odpis pohledávek dvou občanů města(dlužné nájemné za užívání nebytového prostoru a bytové jednotky), Návrh Dodatku ke smlouvě o úvěru (jde o úvěry na zrealizovaný projekt Rekonstrukce ZŠ K. Čapka a úvěr na pořízení nemovitostí Hotel Horal a Kavalír). Předloženy jsou také zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru. 

Jak se dalo očekávat, na programu chybí bod týkající se nového loga. To se podle našich "skvělých" radních nás občanů a zastupitelů města přece vůbec netýká!

Podrobněji k   P R O D E J I

RM doporučuje ZM ke schválení:

 1. ZAHRADY – I. část

Prodej pozemků dle vyhlášeného záměru prodeje radou města dne 9. dubny 2019 – nájem zahrad

ZM bude schvalovat celkem 31 žádostí o koupi pozemků (zahrad) na parcelách:

 • 5 žádostí o koupi pozemku na poz.p.č.325/18 k. ú. Bohosudov – výměra cca 400 m2

RM doporučuje prodej za cenu obvyklou dle znaleckého posudku (ZP č. 5130/026/19) 280,- Kč/m2

 • 6 žádostí o koupi pozemku na poz. p. č. 553/1 k. ú. Bohosudov – výměra cca 400 m2

RM doporučuje prodej za cenu dle Pravidel, tj. 200,- – 250,- Kč/m2. Cena obvyklá dle znaleckého posudku (ZP č. 5131/026/19) činí 150,- Kč/m2

 • 20 žádostí o koupi pozemku na poz.p.č.557/9 k. ú. Bohosudov – výměra cca 400 m2

RM doporučuje prodej za cenu obvyklou, tj. dle znaleckého posudku (ZP č.5131/026/19) 260,- Kč/m2

Rada města vždy doporučuje prodat za cenu vyšší.

 1. ZAHRADY – II. část

Tato část zahrnuje

 • 15 žádostí o koupi pozemku na různých parcelách v k. ú. Krupka
 • 7 žádostí o koupi pozemku na různých parcelách v k. ú. Unčín u Krupky
 • 2 žádosti o koupi pozemku na různých parcelách v k. ú. Nové Modlaby

Výměra parcel se pohybuje od cca 13 m2 do 1250 m2. Ceny dle znaleckých posudků (čísla ZP nejsou uvedena) se pohybují od 100,- Kč/m2 po 700,- Kč/m2.

RM doporučuje vždy prodej za vyšší cenu. V sedmi případech tedy za cenu dle Pravidel 200,- - 250,- Kč.

 

 1. PRODEJ POZEMKŮ DLE ŽÁDOSTÍ (nejde o „zahrady“, tj. o prodej dle vyhlášeného záměru v dubnu 2019)

RM předkládá ZM ke schválení prodej pozemků na základě podání žádostí 7 žadatelů.

O jeden pozemek na dvou poz.parcelách v k.ú. Unčín u Krupky projevili zájem dva žadatelé. Jeden z nich je nájemce. RM neuvádí žádné doporučení. Uvidíme, jak se zastupitelstvo dohodne.

RM v uplynulém půlroce jednou navrhla v takovém případě prodej obálkou metodou, starosta odmítl nechat o tomto návrhu zastupitele hlasovat, a tak se vítězi prodražila koupě pozemku o cca 250 000,- Kč. Na posledním ZM naopak navrhla RM schválit prodej bývalému zastupiteli za ČSSD. Prostě si dělají, co se jim chce, a jak se jim to hodí. Nadpoloviční většina koaličních zastupitelů garantuje starostovi očekávaný výsledek.

 

 1. PRODEJ Z MAJETKU MĚSTA – pozemek o výměře cca 30 m2 za cenu 385,- Kč dle ZP a VÝKUP DO MAJETKU MĚSTA – pozemek o výměře cca 20 m2 za cenu 500,- Kč dle ZP.

RM doporučuje výkup a prodej pozemků v k.ú. Bohosudov dle žádosti občana města. Důvodem výkupu je zajištění přístupu na pozemek města a ostatní nemovitosti.

 1. NABÍDKA PRODEJE STAVEBNÍ A POZEMKOVÉ PARCELY – SCELENÍ K čp.5 BÝVALÝ HOTEL HORAL

RM doporučuje ke schválení nabídku na výkup do majetku města – pozemky v k. ú. Bohosudov – scelení k čp.5 bývalý Hotel Horal.

Nabídka:

1) 2 vlastníci st.p.č.621 (zastavěná plocha) o výměře 26 m2 s objektem čp.329 k. ú. Bohosudov. Cena dle znaleckého posudku (ZP. č.3644/29/2019 ze dne 17.4.2019) je 98 360,- Kč

2) 1 vlastník poz.p.č.52 (zahrada) o výměře 345 m2 v k. ú. Bohosudov. Cena dle znaleckého posudku (ZP č.3642/29/2019 ze dne 15.4.2019) je 348 883,- Kč

Doplňujeme, že Hotel Horal město koupilo v dubnu 2017 za přemrštěných 10 mil. korun s tím, že bude přebudován na komunitní dům pro seniory. S žádostí o získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 600 000, -Kč na jednu bytovou jednotku město napoprvé neuspělo, bude se pokoušet znovu. Musí nechat dopracovat projekt.

 1. PRODEJ POZEMKU O VÝMĚŘE 25 496 m2 dvěma žadatelům za již podruhé nabídnutou stejnou cenu 460 000,- Kč

RM překládá ZM bez doporučení již podruhé podanou žádost o prodej pozemků z majetku města.

Již v únoru ZM neschválilo odkoupení pozemků z majetku města dvěma žadatelům. Ti OPĚTOVNĚ podali dne 21.5. 2019 stejnou žádost.

O PRODEJ pozemků poz.p.č.315/3 o výměře 25 496 m2 v k. ú. Unčín u Krupky žádají 2 žadatelé (P.Ž. a  J.M.) za stejnou cenu dle znaleckého posudku, za jakou neúspěšně žádali v únoru 2019, tj. 460 000,- Kč. Oba jsou vlastníky sousedního pozemku a pozemek by měl sloužit k drobné zemědělské činnosti. Ačkoli v žádosti z 5.12.2019 (přesný přepis z jejich žádosti) uvádějí, že cenu 460 000,- Kč jako nově nabídnutou, není to pravda. Jde o stejnou cenu. Přepočtem na cenu za 1 m2 nabízejí za 1 m2 cca 18,- Kč!!!

Zastupitelé by měli postupovat naprosto stejně jako v dne 20. února 2019, kdy svým usnesením         č. E/1e ZAMÍTLO PRPODEJ – HLASOVÁNÍ O TŘECH FORMÁCH PRODEJE VČETNĚ ZA ZP VE VÝŠI 460 000,- Kč. V SOUČASNÉ DOBĚ JE POZEMEK UŽÍVÁN NA ZÁKLADĚ NÁJEMNÍ SMLOUVY – ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST.

Pozemek není vhodné schválit k prodeji nejen za takto nízko nabídnutou cenu, ale zejména z důvodu, že se nachází v ochranném pásmu pro budoucí stavbu koridoru VRT (vysokorychlostní trati), jak je to v územním plánu města na základě Zásad rozvoje Ústeckého kraje. Pokud časem dojde k realizaci koridoru pro VRT, budou mít pozemky zcela jinou hodnotu a město je bude moci odprodat státu a získat tím do městské pokladny tolik potřebné a chybějící finance na rozvoj města.

 

Pozemek je vyznačen modře

 

 1. PRODEJ BYTOVÝCH JEDNOTEK – DLOUHÁ ULICE čp. 658-663 a čp.664-669

RM projednala 27. 08. 2019 předloženou tabulku došlých žádosti na koupi bytů a doporučuje je ZM ke schválení.

Z celkových 30 bytových jednotek požádalo celkem 10 nájemců o koupi 11 bytových jednotek. Tj. nájemce jedné bytové jednotky zažádal o koupi své bytové jednotky a jedné další.

Proč jeden nájemce žádá v tomto 1. kole nabídky o koupi dvou bytových jednotek, nám bude doufejme vysvětleno.

Nájemníci zažádali o koupi:

 • 2 bytových jednotek o výměře 35,1 m2 za celkových 300 425,- Kč
 • 1 bytové jednotky o výměře 40,3 m2 za celkových 343 670,- Kč
 • 5 bytových jednotek o výměře 43,5 - 3 bj. za celkových 370 282,- Kč a 2 bj. za celkových 369 764,- Kč
 • 3 bytových jednotek o výměře 110,7 m2 za celkových 929 131,- Kč

V bytovém domě čp. 658 – 663 podalo z celkových 15 nájemců žádost 6 nájemců celkově o 7 bytových jednotek

V bytovém domě čp. 664 – 669 podali z celkových 15 nájemců žádost 4 nájemci o 4 bytové jednotky.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.