logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Z jednání 17. schůze Rady města Krupky

11.09.2019

 

Tentokrát měla měla rada města velmi bohatý program. Proto je i dnešní přehled projednávaných bodů obsáhlejší. Alespoň si tak budete moci udělat obrázek o činnosti tohoto orgánu naší samosprávy.

17. schůze Rady města ze dne 27. srpna 2019

Zúčastnili se jí starosta PhDr. Ing. Z. Matouš PhD, MBA, Mgr. Rostislav Kadlec, Bc. Karel Rouček, Václav Krása, Mgr. Zdeněk Saifert, MBA, Václav Šanda, Mgr. Tomáš Liška, Ing. František Růžička (tajemník)

Jednání zahájeno v 8:00 hod., ukončeno v 9:45 hod.

 • Starosta informoval o pozvání na recepci v rámci Velkého saského hornického Zapfenstrichu ve Freibergu. Kvůli kolidaci termínu s Mariánskými poutními slavnostmi v Krupce-omluva-neúčast.
 • Starosta předložil blahopřání od předsedy představenstva OSBD Teplice k zápisu Krupky na seznam UNESCO.

Odbor majetku a správy majetku:

RM

 • doporučila ke schválení prodej pozemků dle záměru NS zahrady – II. Část. Cena bude do jednání ZM doplněna na základě znaleckých posudků

katastrální území Krupka

 1. poz.p.č. 555/12 o výměře cca 508 m2
 2. poz.p.č. 593/19 o výměře cca 328 m2
 3. poz.p.č. 172/1 o výměře cca 150 m2
 4. poz.p.č. 31 o výměře cca 40 m2 a st.p.č. 17 o výměře 179 m2
 5. poz.p.č. 2666/1 o výměře cca 1250 m2
 6. poz.p.č. 1876/29 o výměře cca 395 m2
 7. poz.p.č. 1399/2 o výměře cca 160 m2
 8. poz.p.č. 1813/1 o výměře cca 130 m2
 9. poz.p.č. 1912/8 o výměře cca 400 m2
 10. poz.p.č. 1798/5 o výměře cca 13 m2
 11. poz.p.č. 1985/1 o výměře cca 570 m2
 12. poz.p.č. 1785/4, 5 o výměře cca 650 m2
 13. poz.p.č. 1785/3 o výměře cca 200 m2
 14. poz.p.č. 1932/1 o výměře 21 m2 a poz.p.č. 1939/1 o výměře 41 m2
 15. poz.p.č. 138 o výměře 130 m2 a poz.p.č. 2756 o výměře 100 m2

katastrální území Unčín

 1. poz.p.č. 118/2 o výměře cca 300 m2
 2. poz.p.č. 118/2 o výměře 320 cca m2
 3. poz.p.č. 118/11 o výměře cca 210 m2
 4. poz.p.č. 118/12 o výměře cca 160 m2, poz.p.č. 118/14 o výměře cca 350 m2, poz.p.č. 118/15 o výměře cca 150 m2
 1. poz.p.č. 721/44 o výměře cca 210 m2
 2. poz.p.č. 723/2 o výměře cca 30 m2
 3. poz.p.č. 610/4 o výměře cca 250 m2

katastrální území Nové Modlany

 1. poz.p.č. 719/18 o výměře cca 300 m2
 2. poz.p.č. 718/33 o výměře cca 513 m2

 

 • doporučila ZM schválit i prodeje pozemků dle žádostí:
 1. poz.p.č. 39/3 o výměře cca 262 m2, k.ú. Unčín, st.p.č. 21/2 o výměře cca 157 m2, k.ú. Unčín
 1. poz.p.č. 702/3 o výměře cca 190 m2, k.ú. Horní Krupka, poz.p.č. 722 o výměře cca 119 m2, k.ú. Horní Krupka
 1. poz.p.č. 599/22 o výměře cca 300 2, k.ú. Bohosudov
 • doporučila ke schválení změnu katastrální hranice (revize katastru) mezi k.ú. Habartice u Krupky a Mohelnice u Krupky.
 • opětovně jednala o prodeji pozemku poz.p.č. 315/3 o výměře 25 496 m2 k.ú. Unčín, předložila ZM bez doporučení.
 • doporučila výkup do majetku města – scelení k č.p. 5 (hotel Horal) – st.p.č. 621 o výměře 26 m2 a poz.p.č. 52 (zahrada) o výměře 345 m2.
 • schválila převod z majetku města do majetku ÚK – silnice poz.p.č. 711/3 o výměře 16 m2 a poz.p.č. 711/4 o výměře 44 m2.
 • schválila záměry prodej pozemků:
 1. poz.p.č. 392 o výměře cca 130 m2, k.ú. Fojtovice
 2. poz.p.č. 365/3 o výměře cca 100 m2, Fojtovice
 3. poz.p.č. 911/6 o výměře cca 70 m2, k.ú. Unčín u Krupky - Stavební úřad prodej nedoporučuje – pozemek je součástí přístupu k jiným nemovitostem
 4. poz.p.č. 719/11 o výměře cca 15 m2, Nové Modlany, poz.p.č. 1072/1 o výměře cca 8 m2, Bohosudov
 •  Prodej bytových jednotek – ul. Dlouhá

RM doporučila ZM schválit prodej - přednostní prodej nájemníkům. Celkem bylo k datu jednání RM přijato 9 žádostí nájemníků o koupi bytových jednotek. Cena bytů se pohybuje od cca 236 000 Kč (byt o velikosti 27,4 m2) až k cca 929 000 Kč (byt o velikosti 110,7 m2).

 • schválila kupní cenu ve výši 11 500 Kč danou znaleckým posudkem za pozemek poz.p.č. 107/5, Soběchleby.
 • schválila řád veřejného pohřebiště.
 • schválila odstoupení od kupní smlouvy na koupi přetlakové tenisové haly včetně technologií, přípojky plynu a elektrické energie za cenu 1 236 900,- Kč. Vč. DPH od TKX TENNIS TEAM KRUPKA z.s. Modlany a požadování vrácení již zaplacených splátek ve výši 1 076 900,- Kč. (Důvodem je špatná komunikace a zkušenost s vedením zapsaného spolku – dluhy na energiích)
 • schválila objednávku výměny rozvaděčů pro zabezpečování lanové dráhy – havarijní stav – cena 377 980 Kč bez DPH, firma F1 facility CZ s.r.o., Kutná Hora
 • se zabývala vyhodnocením výběrového řízení „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka“ (kompostéry). Dále jednala o tom, jak projekt koordinovat a jak řešit smlouvy o výpůjčce kompostérů. Schválila jako nejvýhodnější nabídku - firmu MEVA-TRADE s.r.o. za cenu 4 088 925 Kč. Na druhém místě je firma Komunální technika s.r.o. – cena 4 191 800 Kč.
 • schválila kupní smlouvu na dodání 85 ks kompostérů od firmy MEVA-TRADE s.r.o.
 • schválila Nařízení města č. 1/2019, dle kterého se určují komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.
 • schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Oprava chodníků a parkovišť na rok 2019“
 • schválila smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě u uvedených staveb.
 • schválila 1. udělení výjimky při zadávání veřejné zakázky ve smyslu směrnice č. 1/2019/RM o zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele, který pro město Krupka zajistí dodávku a montáž nového veřejného osvětlení v ulici Drážní, Unčín-Krupka.
 • neschválila změnu ocenění VB z ceníku úhrad 9/2017/VB na znalecké posudky a trvá na svém rozhodnutí (?)
 • neschválila odpuštění platby za odběr vody z vodovodního rádu Fojtovice v období 7/2019 – 08/2019 čtyřem odběratelům, kteří žádali o odpuštění platby za odběr vody z důvodů špatné kvality (znečištění dobytkem – v minulosti v takovém případě neplatili.)
 • vzala na vědomí informaci od SVS a.s. Teplice o odstranění kanalizační výusti Maršovského potoka a provedení rekonstrukce rozvodného vodovodu v ulici Náves Soběchleby.
 • souhlasila se zapůjčením dětského hřiště v ulici Pod Dolní drahou v termínu od 22.09:2019 (17.00 hodin) do 23.09.2019 (13.00 hodin) v rámci výcviku zaměstnanců v oblasti provozní bezpečnosti na základě žádosti Auto-Kabel Krupka, s.r.o.

V. Šanda – informace o stavu realizace projektu DK Olympie (více není v zápise uvedeno)

Byla předložena žádost firmy STARNET o umístění anténního stožáru na budovu v majetku města – bude projednáno na příští RM.

RM

 • souhlasila s umístěním sídla základní kynologické organizace Krupka II. Českého kynologického svazu, z.s. na adrese Městského úřadu Krupka, Mariánské náměstí č. p. 32, Krupka.
 • vzala na vědomí nabídku členství města Krupka v Euroregionu Elbe/Labe a pozvání na zahájení festivalu.
 • souhlasila s připojením města Košťany na hlasový automat linky 156 v okrese Teplice.

Odbor investiční, odbor správy majetku

RM

 • schválila návrh zastavovací studie (předložil V. Šanda) k pozemkové parcele č. 533/11 k. ú. Unčín u Krupky.

Náhled nebyl součástí zápisu.

 • vzala na vědomí vyjádření právníka ve věci vymáhání pohledávek za dlužníky v nájemních bytech v Dlouhé ulici v Krupce a ukládá zaslat předžalobní výzvu ze strany advokátní kanceláře.
 • schválila Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na změnu rozsahu prací a ceny na Zajištění činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace projektu „Rekonstrukce objektu Komenksého č.p. 202, Krupka.“.
 • schválila Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na změnu rozsahu prací a ceny na zajištění činnosti: Technicky dozor investora v rámci realizace projektu „Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka.
 • vzala na vědomí „Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Městu Krupka v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019“ č.j.MK 52053/2019 OPPO ze dne 16.července 2019. Výše poskytnutého příspěvku na rok 2019 činí 595 000,- Kč

Odbor kanceláře starosty

 • Starosta seznámil s Dodatkem dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěných prací a poskytnutí příspěvku: + 5 dělníků pro údržbu města na období 01.07. – 30.11.2019

Odbor školství, kultury a sociálních věcí

RM

 • vzala na vědomí žádost dvou vedoucích pracovníků školských zařízení o přehodnocení platového zařazení a schválila ponechání platového zařazení v původní výši dle platového výměru ze dne 01.01.2019
 • schválila Dohodu o platovém vyrovnání s ředitelem jedné ze ZŠ v Krupce
 • částečně revokovala usnesení RM ze dne 09.07.2019 č. 409/2019 bod č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na rok 2019 k realizace projektu „Den seniorů v Krupce“ ve výši 35 000,- Kč.
 • Vzala na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření čerpání neinvestiční dotace určené na podporu sociálních služeb, program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém Kraji na rok 2018.

Mgr. R. Kadlec

 • Uvítání prvňáčků
 • Nabídka spolupráce - mapování rozvoje měst (e-mail – mezinárodní workshop – student Fakulty architektury ČVUT)
 • Montanregion Krušné hory – vypracování studie dopravní obslužnosti

Odbor finanční

RM

 • vzala na vědomí Zprávu o hospodaření města Krupka za období 01.01.2019 – 30.06.2019
 • vzala na vědomí Oznámení společnosti MATURE TEPLICE s.r.o. o postoupení pohledávky Factoringu KB v rámci realizace zakázky „Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická 400, Krupka“.
 • vzala na vědomí odpisy daňových nedoplatků (nedobytnost či zánik z důvodu insolvence) ve výši 48 157,34 Kč.
 • doporučila ZM ke schválení odpis pohledávek – dlužné nájemné za užívání bytových jednotek a plnění s tím spojená v souladu s § 85 písm. f)zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vzdání se práva a prominutí dluhu dvou osob ve výši – 153 852,20 Kč. a 59 618,22 Kč
 • doporučila návrh rozpočtové změny č. 2(rozpočtová opatření 10 – 18) celkem zvyšující příjmovou a výdajovou část rozpočtu města o částku 1 153 000,00 Kč.
 • neschválila návrh Smlouvy o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství se společností AGIS účetnictví a daně, a.s.
 • předkládá ZM bez doporučení návrh Dodatku ke smlouvě o úvěru.
 • vzala na vědomí návrh Zprávy o auditu operace č. SN-CZ/2019/O/001 ze dne 22.08.2019 provedeného Auditním orgánem Ministerstva financí ČR projektu ArcheoMantan 2018, ve kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 • vzala na vědomí Zápis z jednání finanční komise ze dne 16.08.2019

Mgr. R. Kadlec – informace

 • Mariánské poutní slavnosti
 • grafický manuál vydávání měsíčníku radnice
 • 09.2019 – konání tiskové konference v infocentru v Husitské ulici – logo města Krupka
 • Zapůjčení propagačních panelů


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.