logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Z jednání 13. a 14. schůze Rady města Krupky

07.09.2019

Pokračujeme v sérii výpisu bodů ze zápisů schůzí Rady města Krupky, kterými se radní zabývali. Zápisy jsou velmi stručné, citovaná usnesení nejsou součástí poskytnutého zápisu.

13. schůze Rady města z 26. června 2019

Zúčastnili se jí starosta PhDr. Ing. Z. Matouš PhD, MBA, Mgr. Rostislav Kadlec, Václav Krása, Mgr. Zdeněk Saifert, MBA, Václav Šanda, Mgr. Tomáš Liška, Ing. František Růžička (tajemník). Bc. Karel Rouček byl omluven. 

Jednání zahájeno v 8.05 h., ukončeno v 9.00 h.

Dle zápisu Rada města:

 • schválila dodatek č.2 č. 244/86/OSM/2019 ke smlouvě č. 335/34/OI/OSM/2018 akce „Oprava střechy ZŠ Teplická 400, Krupka“ s firmou MATURE TEPLICE s.r.o. (Čeho se dodatek přesně týká ze zápisu nevyplývá, více zřejmě v Usnesení č. 386/2019, které nebylo součástí zápisu)
 • schválila dodatek č.1 č. 247/12/OKS/2019 k dohodě č. 63/03/OKS/2019 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na 4 dělníky pro údržbu města.
 • schválila dodatek č.1 č. 248/13/OKS/2019 k dohodě č. 64/04/OKS/2019 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na 1. pomocného pracovníka v sociálních službách a poskytnutí příspěvku.
 • schválila dodatek č.1 č. 249/14/OKS/2019 k dohodě č. 65/05/OKS/2019 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na 1. pomocného pracovníka dohledové služby.                                                                                                                                                                                                                  

 

14. schůze Rady města z 9. července 2019

Zúčastnili se jí starosta PhDr. Ing. Z. Matouš PhD, MBA, Mgr. Rostislav Kadlec, Bc. Karel Rouček, Václav Krása, Mgr. Zdeněk Saifert, MBA, Václav Šanda, Mgr. Tomáš Liška, Ing. František Růžička (tajemník).

Jednání zahájeno v 8.00 h., ukončeno v 9.30 h.

Dle zápisu Rada města:

 • schválila smlouvu č. 259/15/OKS/2019 o poskytování služeb s firmou Politinn a.s.
 • schválila základní teze a grafické prvky nového vizuálního stylu Města Krupka a uložila místostarostovi Mgr. Rostislavu Kadlecovi, aby koordinoval jeho rozpracování do formy podrobného manuálu jednotného vizuálního stylu a zajistil jeho praktické využití ve všech oblastech činnosti města a městského úřadu.
 • schválila (5 hlasů pro 2 proti) opětovné vyhlášení záměru prodeje p.p.č. 315/3 o výměře 29 496 m2 v k.ú. Unčín u Krupky.
 • vzala na vědomí zápis 3. jednání Komise pro integraci menšin a prevence kriminality, 7. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání, 4. jednání Komise sociálně-zdravotní. (Informace o činnosti komisí nejsou nikde zveřejňovány, nedostávají je ani zastupitelé na jednáních zastupitelstva)
 • vzala na vědomí oznámení o výši úplaty za vzdělávání v ZUŠ Stanislav Šebka Krupka pro školní rok 2019/20120.
 • schválila žádosti o individuální neinvestiční dotace pro Domov důchodců Bystřany 2000 Kč a pro FK Soběchleby, z. s. 20 000 Kč.
 • schválila zapojení Masarykovy základní školy a Mateřské školy Krupka do projektu „Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ II, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.
 • schválila smlouvu č. 245/70/OŠKaSV/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na rok 2019 k realizaci projektu „Léto s divadlem v Krupce“ ve výši 35 000 Kč.
 • schválila smlouvu č. 246/71/OŠKaSV/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na rok 2019 k realizaci projektu „Den seniorů v Krupce“ ve výši 35 000 Kč.
 • vzala na vědomí inspekční zprávu čj. ČŠIU-917/19-U o provedené inspekční činnosti na Základní škole a Mateřské škole Krupka, Teplická 400.
 • uložila řediteli Mgr. Tomáši Liškovi zaměřit se na kontrolu dodržování "Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků platných od 01.09.2016".
 • schválila Dodatek č. 1 č. 258/07/OI/OSM/2019 ke smlouvě o dílo č. 72/04/OI/OSM/2019 na akci „Hrad Krupka, rejstř. č. 42292/5-2643 – oprava válcové věže“ s firmou STRIX Chomutov, a.s. na změnu ceny díla cekem 1 056 196,57 Kč bez DPH.
 • vzala na vědomí „Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky – kostel Nanebevzetí Panny Marie,č. ÚSKP 43267/5-2644, obec a k.ú Krupka, okres Teplice ve výši 400 000,- Kč.
 • vzala na vědomí dopis ze dne 20.6.2019 se žádostí o řešení nebezpečného stavu budovy MŠ Zvoneček.
 • schválila Dodatek č. 1 č. 260/08/OI/OSM/2019 ke smlouvě o dílo č. 241/24/OI/OSM/2018 na zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončení a dokumentace pro provádění stavby k akciKomunitní dům pro seniory Krupka“. Dodatkem se navyšuje cena s DPH o 477 950,- Kč.
 • schválila smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dle předloženého seznamu).
 • schválila poskytnutí cca 25 metrů svahové tvárnice na úpravu cesty v majetku města. Oprava bude provedena svépomocí.
 • vzala na vědomí dotaz týkající se dopravní situace a možnosti vybudování přechodu pro chodce u zastávky MHD při odbočce do průmyslové zóny Krupka-Nové Modlany a uložila prověřit a odpovědět na dotaz v souladu se zákonem.
 • vzala na vědomí změnu termínu běžeckého závodu „VitaSport desítka na Komárku
 • doporučila ke schválení prodeje pozemků p.p.č. 325/18, 553/1,557/1.
 • schválila záměry prodeje pozemků:

         k.ú. Unčín u Krupky p.p.č. 39/3, 21/2 32/1, 32/2, 118/14, 118/15, 721/44, 610/4, 37/1, 38

         k.ú. Horní Krupka p p.č. 722, 702/

         k.ú. Bohosudov p.p.č. 599/2

         k.ú. Krupka p.p.č. 3470, 2556/11

         k.ú. Vrchoslav p.p.č. 361/1

         k.ú. Maršov u Krupky p.p.č. 117/6, 103/2, 768/1, 320/2

         k.ú. Soběchleby u Krupky p.p.č. 759/1, 747/2, 76/1, 76/2, 622/2, 740/22

 • nedoporučuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 194 k.ú. Krupka a doporučuje zřízení věcného břemen přístupu a příjezdu.
 • doporučila záměry prodeje pozemků komunikací Ústeckému kraji: ú. Krupka p.p.č. 3495/2, 3551/5, 3607/3, 3607/4
 • doporučila ke schválení splátkový kalendář na plnění spojená s užíváním bytu.
 • schválila změnu článku III v kupní smlouvě – převod bytových jednotek Dlouhá č.p. 658-663 a 664-669 schválenou Zastupitelstvem města Krupka 23.04.2019 usnesením č. A/6c) takto: Kupní cena bude uhrazena do deseti dnů po podpisu kupní smlouvy a poté podán návrh na vklad. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.