logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Z jednání 12. schůze Rady města Krupky

02.09.2019

Po horkém létě, dovolených a prázdninách se vracíme k běžnému režimu. V rámci lepší informovanosti občanů města pokračujeme v poskytování informací o činnosti vedení radnice.

Dnes půjde o informace trochu staršího data, ale pro mnohé jistě i tak určitě nové a zajímavé, protože se o nich nikde jinde nedozvíte. Sami můžete posoudit, nakolik se členové rady města činili.

V následujících dnech budeme připravovat ke zveřejnění výpisy ze zasedání rady města, která proběhla během letošního léta.

Výpis z jednání 12. Rady města (dále jen RM) konané 11. června 2019

RM jednala se zástupci společnosti Jabloňový sad Krupka, s.r.o. – p. Hromádkem a p. Laurynem. Jednatelé předali radním „Prezentaci projektu a společnosti Jabloňový sad Krupka, s.r.o.“ k prostudování. Představili se blíže přítomným a seznámili přítomné se svými podnikatelskými aktivitami a zkušenostmi se stavbami, prací v nadacích.

  • První jednání v roce 2008.
  • Předloženy návrhy studie k nahlédnutí – výstavba 47 bytových domů.
  • Předložen návrh smlouvy k projednání – bylo konzultováno s právníkem JUDr. Svobodou – malé změny ve smlouvě (pozemek s DPH a věcné břemeno doplněno do návrhu smlouvy).
  • Diskuse, zda budou prodány pozemky nebo stavba domů – více variant – na žádost zájemce postaveny jen základy domu.
  • Jaká časová osa dokončení projektu? – realizace během 2 let
  • Jaká prodejní cena pro zájemce? – nebylo zodpovězeno
  • Zda realizace po částech nebo jako celek?
  • Medializace celé záležitosti – špatné světlo na společnost a na město Krupka – opozice města Krupka

RM Schválila 4 hlasy (dva se zdrželi a 1 byl proti) předloženou kupní smlouvu se společností Jabloňový sad Krupka, s.r.o. na prodej pozemků a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Vzala na vědomí zápisy o činnosti několika komisí při RM

Schválila 3 záměry prodeje pozemků z majetku města a jeden na p.p.č. 553/11 kú Unčín u Krupky o výměře 5000 m2 vzala na vědomí, k němu uložila D. Kaulové zpracovat zastavovací studii pro výstavbu rodinných domů

Doporučila ZM schválit prodej pozemků dle žádostí

Nedoporučila nabídku soukromé osoby na výkup pozemků do majetku města

Neschválila žádost Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Teplice na koupi pozemků v k.ú. Soběchleby – vodní plocha

Doporučila je schválení ZM převod nemovitosti Tělovýchovné jednoty Krupky do majetku města (zastavěná plocha o výměře 62 m2 za 10 Kč/m2)

Schválila pronájem pozemku v k.ú. Krupka jako parkovací plochu pro Mezinárodní Dopravu HAD s.r.o. Krupka vzhledem k tomu, že nejsou pravidla pro pronájem parkovacích ploch, navrhla částku 20 000,- Kč /rok

Schválila pronájem pozemku (orná půda) v k.ú. Vrchoslav občance Krupky s platností od 15. 6. 2019

Schválila v souvislosti s konáním Mariánských poutních slavností smlouvu o pronájmu mezi městem Krupka a BGB, ZŠ a MŠ Bohodusov a podnájemní smlouvu s panem A. Kolomazníčkem za dobu konání slavností (umístění lidově-technické zábavy) za 25 000,- Kč

Doporučila ZM ke schválení již v RM projednaný prodej pozemku z majetku města – Mírové náměstí č. 44 soukromé osobě za cenu dle znaleckého posudku

Schválila smlouvu o „Provozování úpravy vody Fojtovice“ za 25 000 Kč měsíčně a smlouvu o „Provozování úpravy vody Horní Krupka“ za 12 000 Kč měsíčně s firmou SPORT KRUPKA s.r.o.

Schválila smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s innogy Energie, s.r.o. Praha

Schválila částečný zásah do místní komunikace ul. Slunečná (Vrchoslav) z důvodu vybudování nové vodovodní přípojky

Schválila kupní smlouvu na odprodej dopravního zařízení s panem V. Krásou za 1000,- Kč

Posoudila nabídky na akci „Oprava místních komunikací ulic Dolní, Na Příkopě, Zahradní v k.ú. Vrchoslav, Krupka. Na základě zprávy schválila smlouvu s firmou METROSTAV a.s. Praha za nabídkovou cenu 3 760 996 Kč bez DPH, ostatní nabídky nebyly dodány.

Posoudila nabídky na akci „Oprava místních komunikací ulic Dukelských hrdinů k MŠ Písnička, Dukelských hrdinů k BJ č.p. 281 a 282. Krupka“, schválila smlouvu s firmou Metrostav a.s. Praha za cenu 2 320 286 Kč bez DPH, ostatní nabídky nebyly dodány.

Posoudila nabídky na akci „Obnova místních komunikací ulic U Lípy a Zaleny sad, Maršov, Krupka. Schválila smlouvu s firmou METROSTAV a.s. Praha za cenu 1 364 989 Kč bez DPH, ostatní nabídky nebyly dodány.

Posoudila nabídky na akci „Oprava místních komuníkací ulic Lípová k lanovce a Hřbitovní, Krupka. Schválila smlouvu s firmou METROSTAV a.s Praha za cená 1 369 032 Kč bez DPH, ostatní nabídky nebyly dodány.

Vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace(změna) na projekt „Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka – vybudování komunitního centra – Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na výstavbu maximálně do 31.12.2019.

Vzala na vědomí zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na akci „B.j. 17 PB – KODUS Krupka“ – Podpora bydlení pro rok 2019, programu Komunitní dům pro seniory pro rok 2019 z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Schválila cenovou nabídku projektové dokumentace na stavbu dřevěné lávky pro zpřístupnění zříceniny hradu Kyšperk od firmy FAPAL, s.r.o. Za cenu 96 900,- Kč.

Schválila smlouvu s Ústeckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace 350 000 ,- Kč na opravu válcové věže hradu Krupka.

Informace o stavu rekonstrukce Domu kultury v Krupce: řešení venkovních prostor, doplnění věcí - zvuk, světla, stav rekonstrukce, termín dokončení.

Proběhlo jednání s firmou Politicca zastoupenou Mgr. T. Syryčanským, MBA a Petrem Novým. Jednání proběhlo za zavřenými dveřmi bez účasti zapisovatelky a bez výstupu o výsledku jednání.

Odvolala a jmenovala nového tajemníka bytové komise.

Jmenovala Mgr. Bc. Vaníka na vedoucí pracovní místo ředitele Masarykovy Základní školy a Mateřské školy Krupka s platností od 1.8.2019.

Schválila výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ pro rok 2019/2020.

Schválila odměny ředitelům škol a školských zařízení zřízených Městem Krupka za 1. pololetí 2019.

Schválila žádosti o neinvestiční dotace z Fondu regenerace města Krupka pro rok 2019.

Schválila čerpání z rezervního fondu MŠ Sluníčko 31 594,- Kč na realizaci projektu „Na zahrádku chodíme, sport a hry si užíváme.

Schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 2000,- Kč pro TJ Sokol Bohosudov.

Schválila podání žádosti Města Krupka o Grand Knauf Insulation 2019 – Pečovatelská služba Krupka, klub důchodců o vybavení pergol zahradním sezením pro seniory.

Schválila zapojení Základní školy a Mateřská škola Krupka do projektu „Podpora vzdělávání na ZŠ a MŠ II.

Schválila prodej vybavení baletního sálu v Biskupském gymnáziu ZŠ a MŠ Bohosudov, který je ve vlastnictví ZUŠ Stanislava Šebka Krupka.

Neschválila rozšíření organizační struktury Pečovatelské služby o dvě pracovní místa na pozici pečovatelka.

Schválila Dodatek ke smlouvě o přístupu k mapovému serveru a přenosu dat firmy Radium s.r.o.

Proběhla informace o plánování technoparty v Krupce.

Schválila uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl a OSA za cenu 11 090, - Kč.

Schválila plán vnitřních kontrol odboru kancelář starosty na rok 2019.

Vzala na vědomí Směrnici pro vyřizování informací požadovaných členy zastupitelstva č. 4/2019/T

Schválila účast na zahraniční služební cestě pro Mgr. R. Kadlece, V. Šandu, Ing. F. Růžičku, V. Krásu, Mgr. Z. Saiferta, MBA a Mgr. T. Lišku jako reprezentaci města Krupka do Ázerbájdžánu do Baku na zasedání Výboru světového dědictví UNESCO. 5.7. – 8.7. 2019.

Schválila účast na zahraniční služební cestě pro Bc. Karla Roučka 21.6. – 30.6. 2019 do Baru v Černé Hoře „Setkání seniorů města Krupka a seniorů města Bar“ a 4.7.2019 – 7.7.2019 do Daruvaru v Chorvatsku „Vystoupení divadelního souboru Krupka“ a poskytnutí 40% zahraničního kapesného.

Doporučila Zastupitelstvu města Krupka souhlas celkového hospodaření 2018 bez výhrad.

Doporučila Zastupitelstvu města Krupka schválit účetní uzávěrku za rok 2018.

Schválila, aby přezkoumání hospodaření města za rok 2019 provedl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Doporučila Zastupitelstvu města Krupka ke schválení Návrh rozpočtových změn č. 1/2019.

Vzala na vědomí zpracovaný přehled možností předfinancování projektu „Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka“.

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.