logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Sedm lží o výstavbě domů v Dlouhé ulici

28.07.2019

Před dvěma měsíci došlo na květnovém zasedání ZM k bouřlivé debatě o ceně za byty prodávané městem v domech v Dlouhé ulici. Proti sobě tam stáli na jedné straně zástupci vedení města se svou koalicí a na druhé straně přítomní nájemníci těchto domů spolu s opozičními zastupiteli.

Vrcholem debaty pak byl teatrální výstup lidoveckého tandemu - místostarosty Mgr. Rostislava Kadlece a tajemníka úřadu Ing. Františka Růžičky, tandemu známého již z kauzy ocenění městské policie "v Parlamentu".

Tito dva pánové zcela úmyslně a cíleně poškodili svými nepravdivými tvrzeními dobré jméno stavební firmy Machala, sdružení Zdravá Krupka a tří krupských občanů:
Ing. Pavla Malečka - starosty Krupky v letech 1994 až 1998
Vladimíra Machaly - jednatele firmy Machala – stavitelství v.o.s. Nová Vrchoslav
Ing. Marka Ševčíka - vedoucího odboru SMD a ŽÚ MěÚ Krupka v době od 1.6. 1999 až 31.10. 2000

Výstup místostarosty Kadlece a tajemníka Růžičky na ZM 27.5.2019 

(Celý videozáznam je možno zhlédnout na webu Zdravé Krupky - http://www.zdravakrupka.cz/clanek/608/zaznam-z-5-zasedani-zastupitelstva-mesta-krupky)
V titulcích jsou doplněna jména všech pomluvených a lživě napadených osob. Jsou uvedena v závorkách. V záznamu je není slyšet. Musela být totiž před zveřejněním videozáznamu odstraněna. K jejich uvedení jsme nyní dostali souhlas.

Jejich pomluvy měly za cíl přenést odpovědnost za současný špatný stav domů, o které se město téměř 20 let nestaralo, na někoho jiného, aby  pak snáze obhájili cenu 10. 000,- Kč /m2, na které trvali, ačkoli údajně kdysi slibovali nájemníkům odkup bytů za zbytkovou cenu.

V připraveném sestřihu jejich výstupu je SEDM účelově vykonstruovaných pomluv. Tyto pomluvy pak šířilo na svém facebooku sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO, ke kterému oba pánové patří. Zfalšovaný dokument, kterým mával na zastupitelstvu tajemník Růžička před očima veřejnosti a kamerou, byl navíc poskytnut někým z radnice ke zveřejnění anonymnímu facebookovém profilu, který si říká Ozdravná Krupka.

 

 

 

Poté, co jsme se seznámili s tehdejší politickou situací v Krupce, se zákony, které v té době platily, a po opatření a prostudování potřebných materiálů, laskavě zapůjčených z archivu firmy Machala-stavitelství v.o s Nová Vrchoslav, vám dnes předkládáme argumenty, které nepravdivá tvrzení lidoveckého tandemu Kadlec – Růžička vyvracejí.

REKAPITULACE VŠECH SEDMI LŽÍ

1. Ing. Pavel Maleček, tehdejší starosta, neměl právo Smlouvu o dílo podepsat 3 dny po komunálních volbách
2. Ing. Pavel Maleček Smlouvu o dílo podepsal dne 17. listopadu(podle místostarosty Kadlece) a podle tajemníka ji podepsal bez udání data. Dokonce ji ani nepodepsal ????
3. Ing. Pavel Maleček podepsal Smlouvu o dílo bez výběrového řízení
4. Ing. Pavel Maleček byl odpovědný za kvalitu stavby a za prodražení celé výstavby až na 24 mil. Kč na základě pozdějšího uzavření 4 dodatků ke Smlouvě o dílo
5. Firma Machala - stavitelství v. o. s Nová Vrchoslav výstavbu domů „odfušovala“
6. Ing. Roman Ševčík, tehdejší vedoucí odboru SMD a ŽÚ nese osobní odpovědnost za „odfušování“ stavby a tím i současný stav domů tím, že podepsal všechny 4 dodatky ke Smlouvě o dílo.
7. Zdravá Krupka je také odpovědna za současný stav domů, protože starostou, který 17. 11. 1998 Smlouvu o dílo podepsal, byl Ing. P. Maleček, který pak v letech 2011 – 2018 působil v zastupitelstvu jako opoziční zastupitel za Zdravou Krupku.

SKUTEČNOST

NA OBHAJOBU PANA ING. PAVLA MALEČKA uvádíme:

ad 1) Jako dosluhující starosta MĚL PRÁVO i po ukončení voleb do obecních zastupitelstev, které se konaly 13. a 14. listopadu 1998, dne 17. 11. 1998 SMLOUVU O DÍLO PODEPSAT.

Působnost obecního zastupitelstva tehdy upravoval dnes již zrušený zákon o obcích č. 376/1999 Sb., zejména v ustanovení § 36 a § 36a, postavení starosty pak § 52 – § 55. Podle tohoto zákona zůstával starosta ve funkci se všemi pravomocemi i po skončení volebního období, a to až do volby nového starosty, kterým byl v tomto případě Ing. Jiří Novák.

Pan Maleček ji jako starosta mohl podepsat až po schválení v Radě města, případně ZM. Tyto dokumenty k předmětné veřejné zakázce ale nějak pánové Růžička a Kadlec v městském archivu zřejmě nějak „přehlédli“ .

ad 2) Smlouva o dílo podepsaná společně se zhotovitelem dne 17. listopadu 1998 BYLA OPATŘENA DATEM podpisu, a to jak u objednatele, tak zhotovitele.

Tajemník Růžička uvádí, že byla smlouva podepsána, citujeme: „bez datumu“. Máme Smlouvu o dílo 9811/Mach z archivu firmy k dispozici (jsou v ní poznámky úprav na základě Dodatku č. 1 z června 1999)  a v ní je nad podpisy objednatele i zhotovitele uvedeno datum 17. 11. 1998. Dokument, kterým tajemník Růžička mával před očima veřejnosti a kamerou a který zřejmě on sám nebo někdo jiný ze současného vedení města poskytl anonymnímu facebookovému profilu Ozdravná Krupka, kde v dokumentu není datum, musel být účelově zfalšován (při dnešních technických možnostech to není nic těžkého).
Pro srovnání předkládáme poslední stranu Smlouvy o dílo 9811/Mach

verze tajemníka Růžičky                                 

verze poskytnutá z archivu firmy Machala


ad 3) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU DOMŮ PROBĚHLO. Opakované tvrzení v záznamu o opaku je sprostou lží.

Výběrové řízení proběhlo, protože šlo o veřejnou zakázku.
Dne 28. září 1998 bylo podepsáno Ing. Milanem Pucharem, zástupcem starosty Ing. Pavla Malečka Zadání veřejné zakázky „Novostavba 24 b. j. - Nové Modlany“ s termínem podání nabídek do 2. listopadu 1998 do 13.00 hodin a zadávací lhůtou 35 dní. Datum otevírání obálek s nabídkami byl stanoven na 2. listopad 13.30 hod.

Jako důkaz předkládáme:

a) Zadání veřejné zakázky „Novostavba 24 b. j. -Nové Modlany“
b) Přihlášku firmy Machala – stavitelství v.o.s Nová Vrchoslav včetně prohlášení společníka firmy
c) Cenovou nabídku firmy Machala

(Cenová nabídka byla 16.210.878,00 Kč bez DPH. Tatáž cena je uvedena ve Smlouvě o dílo SoD 9811/mach ze dne 17.11. 1998, ČL. 3 s názvem „Cena díla“ , odstavec 3.4 a 3.5.)
Pozoruhodné je v této věci tvrzení na facebooku sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO, kde je doslovně uvedeno, citujeme: „ ...bez výběrového řízení byla vybrána firma Machala“.

d) Návrh Smlouvy o dílo připravený Ing. M. Pucharem

ad 4) Tehdejší starosta Ing. Pavel Maleček NEBYL A ANI NEMOHL BÝT ODPOVĚDNÝ ZA KVALITU STAVBY A ZA PRODRAŽENÍ CELÉ VÝSTAVBY AŽ NA 24 mil. Kč na základě uzavření 4 dodatků ke Smlouvě o dílo 9811/Mach

Pan Maleček Smlouvu o dílo podepsal 17. 11. 1998, ale všechny další dodatky podepisoval již nově zvolený starosta Ing. Jiří Novák. Pan Maleček skončil po volbách v opozici. Za provedené změny výstavby nesli odpovědnost tehdejší starosta, radní města vč. tajemníka úřadu, kterým se stal v roce 1999 pan Růžička. V předcházejícím volebním období 1994 - 1998 byl společně s Ing. M. Pucharem místostarostou, oba se po volbách 1994 dostali do zastupitelstva až po uvolnění mandátů těch, kteří se jich v jejich prospěch vzdali. Ing. Z. Matouš byl tajemníkem úřadu a právě s ním si v novém volebním období vyměnil funkci. Stal se tajemníkem a Matouš se stal radním.

Nový starosta Krupky Ing. J. Novák podepsal Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9811/Mach. Došlo v něm k personálním změnám (místo starosty P. Malečka starosta J. Novák, místo pana Cíchy pánové Růžička a Ševčík, místo pana Zouplny pan Kobr). Počet 24 b.j.a cena za dílo 16.210.875,00 Kč bez DPH zůstaly zachovány.

V Dodatku č. 3 pak došlo ke změně projektu, a sice k navýšení počtu bytových jednotek z původních 24 na 30 b.j. Původně mělo jít o holobyty větších rozměrů pro sociálně slabší a vícečetné rodiny. Pak přišlo vedení města s návrhem na zřízení 3 bytových jednotek v každém domě navíc. S navýšením počtu bytových jednotek muselo současně dojít i k navýšení rozpočtu na výstavbu domů na částku 20. 614. 866,- Kč vč. DPH.

V poslední etapě pak došlo i ke tlaku na snížení rozpočtu.Na základě požadavku Městského úřadu v Krupce, vyjádřeného zápisem ze schůzky dne 3.5. 2000 zpracovala firma Machala-stavitelství v.o.s. Nová Vrchoslav snížené objemy prací a cen z rozpočtu předloženého po změně projektu z 24 b.j. na 30 b. j. Dne 9.5.2000 vyčíslila firma na základě požadavku Města Krupka celkovou a maximální částku úspor na 1.804.560,- Kč s dodatkem, že další snížení ceny není možné pro zachování minimálního standardu úrovně domů, jejich vybavení a funkčnosti a s tím související možnosti kolaudace.

Rekapitulace:

I. Práce, které nebudou provedeny   1 234 626
II. Záměna dodávek materiálů    163 000
III. Snížení jednotkových cen    295 606
Celkem: 1 693 232
VRN = 1,5%      25 398
Celkem:  1 718 630
DPH = 5%      85 932
Úspora celkem vč. DPH 1 804 562,- Kč
Vypracoval: 9. května 2000   
Vladimír Machala  

Jako důkaz předkládáme


a) Dodatek č. 1 z června 1999, str. 1-3
b) Dodatek č. 3 -návrh,  str. 1-3
c) Snížení ceny o 1,8 mil. korun, duben 2000

NA OBHAJOBU FIRMY MACHALA A JEJÍHO SPOLEČNÍKA VLADIMÍRA MACHALY uvádíme:

ad 5) Firma Machala NIC "neodfušovala".

Pan Vladimír Machala byl v té době jednatelem firmy Machala - stavitelství v. o. s se sídlem Nová Vrchoslav 138, Krupka. Firma prošla výběrovým řízením, k němuž se spolu s dalšími firmami z Teplicka na veřejnou výzvu regulérně přihlásila. Během výstavby domů nemohla v žádném případě nic „odfušovat“, jak tvrdil místostarosta Kadlec (ačkoli u toho tehdy vůbec nebyl, teprve začal studovat na vysoké škole), a to z následujících důvodů: Výstavba probíhala podle zpracované a předložené projektové dokumentace, za respektování všech norem ČSN, podle SoD (Smlouva o dílo) a odsouhlaseného rozpočtu, byla průběžně sledována a kontrolována. Výkonem technického dozoru byl po panu Václavu Zouplnovi pověřen pan Ing.František Kobr (externě vybraný samotným městem), výkonem autorského dozoru Ing. Klíma, odborným vedením stavby pan Jaroslav Hudeček, provozním vedením stavby pan Miroslav Machala.

Stavba obou domů byla zkolaudována, to znamená, že byla předána bez závad a nedodělků. O jakémkoli „odfušování“ nelze absolutně mluvit. Materiály dodávané na stavbu splňovaly jak projektovou dokumentaci, tak tehdejší platné ČSN, s deklarovanou životností, jenž byla požadovaná v samotném zadání díla (t.j.18let). Dílo bylo zaštítěno záruční dobou 60 měsíců, životnost materiálů viz prohlášení o shodě.

Podle informací zástupců tehdejší firmy, byla výstavba domů v Dlouhé ulici pro firmu jedna z nejbedlivěji a nejpřísněji sledovaných a kontrolovaných staveb, které kdy firma prováděla.
Děkujeme jí za zapůjčení dokumentů z firemního archivu.

NA OBHAJOBU ING. MARKA ŠEVČÍKA uvádíme:

ad 6) Ing. Marek Ševčík NENESE žádnou odpovědnost za údajné "odfušovní" výstavby domů.

Pan Ing. Marek Ševčík byl v době od 1.6.1999 do 31.10.2000 vedoucím odboru SMD a ŽÚ (správa majetku, dopravy a živnostenského úřadu), nahradil v Dodatku č. 1 pana Vladislava Cíchu, uvedeného ve Smlouvě 9811/Mach, ale z titulu své funkce (tj. pouhého úředníka, nikoli politika), pod kterého spadala i výstavba těchto dvou domů (30 b. j.), nemohl SÁM nic důležitého svévolně rozhodovat. Mohl konzultovat s externím technickým dozorem investora (najatým městem před příchodem pana Ševčíka na úřad) např. finální návrhy změn stavby, řešení technických problémů apod. Pokud se ale jako vedoucí odboru musel pod nějaké dokumenty podepsat, pak tomu vždy předcházelo projednání těchto dokumentů vedením města. Šlo o důležité dokumenty, o kterých vždy rozhodovala rada města případně zastupitelstvo.  V tomto ohledu má pan Ing. M. Ševčík své svědomí naprosto čisté. Své svědomí by měli naopak zpytovat někteří tehdejší politici ve vedení města a samozřejmě i tajemník úřadu Ing. F. Růžička, pod nímž pan Ing. M. Ševčík rok a čtvrt pracoval jako vedoucí odboru.


NA OBHAJOBU SDRUŽENÍ ZDRAVÁ KRUPKA uvádíme

ad 7) Sdružení Zdravá Krupka nenese žádnou odpovědnost ani za výstavbu, ani současný stav domů v Dlouhé ulici.

Za výstavbu ani současný stav domů nemůže nést Zdravá Krupka odpovědnost jen proto, že se jejím členem při první kandidatuře do komunálních voleb v Krupce v roce 2010 stal někdejší starosta Ing. Pavel Maleček, který v naprostém souladu s tehdejší platnou legislativou podepsal se zhotovitelem vyšlým z vyhlášeného řádného výběrového řízení Smlouvu o dílo na Novostavbu 24 bytových jednotek.

K odpovědnosti za současný stav by se měli otevřeně přihlásit ti, kteří téměř celých dvacet let neinvestovali do potřebných oprav a údržby domů potřebný dostatek prostředků, aby po cca 20 letech nebyly domy a byty ve stavu, v kterém se nyní nacházejí. Prodávat je nyní za 10. 000,- Kč/m2 je nepoměr ke slibu danému před lety nájemníkům, že jim budou byty po letech prodány za zbytkovou cenu.

Takže, pánové Růžičko a Kadleci! Za ÚDAJNÝM snížením kvality stavby a prodražením až na 24 mil. Kč (?)tehdy stáli starosta Ing. J. Novák a silová trojice mužů Matouš, Růžička a Puchar. A k případnému snížení kvality domů došlo jen na základě rozhodnutí vás tří o tom, aby byl na jedné straně navýšen počet bytových jednotek a zároveň, aby došlo k výrazné cenové úspoře. Firma mohla akceptovat pouze takové úspory, které by neohrozily zachování minimálního materiálního standardu úrovně domů, jejich vybavení a funkčnost a s tím související možnost kolaudace, vše na základě dokladovaných požadavků zadavatele zakázky, tj. Města Krupka v zastoupení silové trojice pánů Matouš, Růžíčka, Puchar.

A  je nyní na Vás, pane místostarosto Kadleci, abyste předložil důkaz o prodražení výtavby až na 24 mil. Kč.

Můžete to házet na kohokoli, na firmu, na bývalého starostu Ing. P. Malečka a na vedoucího odboru SMD a ŽÚ Ing. Romana Ševčíka, ale hlavní váhu odpovědnosti za vše, co kritizujete, nesete vy sami, včetně odpovědnosti za současný stav, který vznikl neudržováním budovy.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.