logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Nejkratší zasedání zastupitelstva města za několik posledních volebních období

27.06.2019

Přinášíme vám videozáznam z posledního zasedání Zastupitelstva města Krupky. Dovolte úvodem trochu více obecných slov.

Včera proběhlo snad nejkratší zasedání zastupitelstva města za posledních čtrnáct let. Kratší bylo snad jen to, které v roce 2009 nechal kvůli přítomnosti České televize ukončit tehdy ještě místostarosta Z. Matouš hned po jeho zahájení.

To včerejší proběhlo tak rychle, že jsme se skoro ani nestačili v jednacím sále ochladit. Po 55 minutách byl konec. Jak je to možné? Vysvětlení je jednoduché. Starosta nemá rád, když mu opoziční zastupitelé kladou otázky. Od začátku svého působení ve funkci starosty se snažil zamezit přístupu k informacím o činnosti a rozhodování rady města (RM). Nic o tom, o čem RM jedná, se nedozvěděli nejen občané Krupky (v měsíčníku Radnice není od jeho působení na radnici ani "ň" o práci vedení města), ale ani zastupitelé, kromě těch, kteří jsou členy RM. Vycházel zřejmě z toho, že čím méně se toho bude o jejich činnosti a zájmech vědět, tím lépe se jim budou ty jejich kšefty dělat.

Tak jsme se začali před pár lety zajímat o práci RM, začali jsme chodit nahlížet do zápisů. Zpočátku dělal starosta problémy, nechtěl povolit, abychom si zápisy nafotili, ale pak ho přece jen zákon donutil dále neobstruovat. K řadě bodů, na které jsme v zápisech narazili, jsme na zasedání ZM žádali bližší vysvětlení. Protože se v novém volebním období, trvajícím teprve 8 měsíců, událo již několik podivných kauz a RM vydala řadu dalších sporných rozhodnutí, narůstá u starosty obrovská nechuť a možná i strach z toho, aby nemusel veřejně některá rozhodnutí RM vysvětlovat a zdůvodňovat. 

Proto také včera svévolně ukončil zasedání. Zcela ignoroval rozpravu - poslední bod schváleného programu. Jako švihnutím proutku zasedání ukončil. Jeho vítězoslavný výraz ve tváři, říkající něco jako "To koukáte, jak jsem s vámi zatočil!", byl jen dalším důkazem jeho přebujelé arogance a odmítání zdůvodňovat kroky, které spolu s dalšími členy RM činí. Tento pán je důkazem toho, že čím méně je člověk vzdělaný (tituly v tom nehrají žádnou roli), čím méně je moudrý (vychytralost není moudrost), tím víc se předvádí, má více sebevědomí a chce mít tím pádem za každou cenu vždy navrch. Jen chytří a moudří lidé jsou ve svém vystupování skromní, slušní, zdrženliví a tolerantní. 

Celé zasedání se od začátku neslo v duchu jeho neustálého osočování aktivních zastupitelů ze Zdravé Krupky, jejich urážení a častování nejrůznějšími invektivami. Zcela zřetelně tím dal opět najevo, že není člověkem na svém místě. Choval se jako trhovec, nedbal zásad řízení zasedání, přeskakoval od bodu k bodu, svou chybu se pak snažil hodit na Zdravou Krupku, která je podle něj nechápavá, nevzdělaná, klade hloupé otázky, na které on zásadně odpovídat nebude, záměrně překrucoval příjmení zastupitele R. Příhody na Náhodu (nebylo to poprvé). Prostě se stal i svým vystupování na zasedáních města pro Krupku ostudou. 

Velmi podivnou roli sehrává na posledních zasedáním také tajemník úřadu. Opakovaně vykřikuje, že je to Zdravá Krupka, která městu škodí. Těžko takovému člověku vysvětlit, že Zdravá Krupka nemanipuluje volby, nezneužívá veřejných budov k reklamě v předvolební kampani, nemanipuluje krátce před volbami stovky seniorů při akci v Koloseu, neporušuje zákony, nevydává sporné vyhlášky či směrnice. Zdravá Krupka vždy předem upozorňuje na nesprávnost a nestandardnost kroků vedení města a teprve v momentě, kdy jsou její upozornění ignorována, táže se na správnost postupu vedení města či úřadu u nadřízených orgánů a bude tak činit dál. Bude tak činit do doby, dokud se situace na radnici nezmění. Změnila by se jistě velmi rychle, kdyby konečně po téměř 25 letech odešli z jejího čela právě tito dva muži. Straší tam již příliš dlouho, mají z minulosti zažité zcela jiné praktiky, které nejsou v souladu s dnešním způsobem vedení radnice. A jak říká staré přísloví "Starého psa novým kouskům nenaučíš!", bylo by nelepší, kdyby tito dva pánové odešli a tím přestali Krupce škodit. Snad o tom konečně rozhodnou další volby. Protože čeho je moc, toho je příliš. Toto volební období bude Krupka ještě dále trpět, bude dále rozprodávána, až už tu nezbude vůbec NIC. Možná po tom odejdou dobrovolně sami, protože nebude již nic, z čeho by se dalo brát. Bohužel se jim za toto volební období může podařit naučit těm svým "kouskům" nové mladší zastupitele, od kterých voliči jistě očekávali, že vnesou do politiky v Krupce nový vítr a směr. Bohužel je u některých již dnes vidět, jak jsou zaškolováni. Držíme jim i tak palce, aby se nenechali infikovat metodami řízení města, které dlouhodobě praktikují zejména tito dva muži.

K samotnému zasedání

Přítomno bylo celkem 16 z 21 zastupitelů. Omluvili se 2. místostarosta K. Rouček (ČSSD), A. Vítů a J. Kuzma (ANO), M. Schneider (MPV) a J. Dbalý (KSČM). Koalice dorazila poslušně v takovém počtu, aby mohla starostovi pomoci schválit vše, co potřeboval. 

02:50 - finanční záležitosti

 • Bez výhrad byl schválen Návrh závěrečného účtu města za rok 2018  - ZK se zdržela
 • Byla schválena účetní závěrka za rok 2018 - ZK se zdržela
 • Byl schválen Návrh rozpočtové změny č. 1/2019 (7 rozpočtových opatření) - ZK byla PRO
 • Byl schválen odpis pohledávek

16:15 - majetkoprávní záležitosti

 • Vyhověno bylo všem třem předloženým žádostem o prodej pozemků. Včetně toho, o který žádali současně dva zájemci. Návrh ZK na stažení z programu prodeje tohoto pozemku a vyhlášení prodeje "obálkovou" metodou, kterou starosta prosadil u prodeje pozemku pod Mlejnem, neprošla. Pozemek musel dostat bývalý zastupitel za ČSSD - ZK se 2x zdržela a jednou byla PROTI. Ceny za pozemky byly stanoveny tu dle Pravidel města, tu dle znaleckého posudku a byly v rozmezí 220 - 450 Kč/m2                  

17:07 – spontánní vystoupení občana

 • Do tohoto bodu vstoupil zcela spontánně jeden z přítomných občanů města. Přišel se zeptat na to, proč mu byl nabídnut k prodeji pozemek (zahrada), který má přes 30 let v nájmu, udržuje ho a v minulosti se ho pokoušel několikrát marně od města koupit, za cenu 280 Kč/m2, když v jeho sousedství byl prodán v Jabloňovém sadu m2 za 100 Kč. Poslechněte si, jak se starosta vykrucoval. Do dnešního dne se v měsíčníku Radnice neobjevila informace o tom, že kvůli špatnému hospodaření musí nyní vedení města rozprodat vše co se dá. Záměr prodeje a jeho realizace se odehrává zcela potichu pouhou komunikací mezi úřadem a těmi, kdo mají pozemky od města desítky let v nájmu.

 

 • Odmítnuta byla nabídka na vykoupení pozemků do majetku města. Prodej byl nabídnut za 1150 případně i 1300 Kč/m2
 • Schválena byla nabídka TJ Krupka na výkup pozemku do majetku města - 62 m2 za 10,00 Kč za m2

26:45 – prodej pozemku s objektem na Mírovém nám. č.p. 44

 • Schválen byl prodej dalšího obecního domu č.p. 44 na Mírovém náměstí včetně pozemku.

Zájem o koupi údajně projevila jen jedna jediná osoba, bydlící od roku 2015 v tomto domě. Na koupi si bere úvěr. Město prodává pozemek s objektem  i s tím, že riskuje vznik ubytovny v daném objektu. Zdravá Krupka podala dva protinávrhy. Buď prodej zrušit - neprošel. Nebo navýšit cenu z 2 750 000 Kč na 3 000 000 Kč. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

 Zastupitelé hlasují pro prodej pozemku s objektem č.p. 44 na Mírovém náměstí s 11 byty za 2 750 000,- Kč

32:14 - materiál odboru školství a kultury a sociálních věcí

 • Schváleny byly 3 z 8 žádostí o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města Krupka pro rok 2019

36:42 - vyjádření zastupitelky M. Řehákové (ZK) k atmosféře během zasedání, bouřlivá debata o tom, kdo Krupce škodí.

 

39:39 - Zápisy finančního výboru

 • Finanční výbor - zápis předložil jeho předseda J. Sláma (SPD) - 

FV předložil návrh plánu na druhé pololetí roku, vyhodnotil plněni rozpočtu za období 1-4 2019 - konstatoval, že pro plnění plánové výdajové částky je nutné plnit stanovený plán z prodeje majetku města, dále přijmout rozpočtová opatření a doporučil schválit závěrečný účet města bez výhrad a stejně tak schválit i účetní závěrku

     

40:45 - Zápisy kontrolního výboru - zápis předložil jeho předseda I. Maščenko

Kontrolní výbor předložil návrh plánu činnosti na druhé pololetí kalendářního roku 2019, dále pak plnění usnesení ZM z 20. 02. 20191.

1/Prověřil cenu stavebních úprav uskutečněných v rekreačním středisku Chřibská na základě doložených znaleckých posudků, které oceňují stavební úpravy

Při kontrole byly prověřeny všechny dokumenty a bylo konstatováno, že práce zadané obchodní společností  města SPORT KRUPKA  byly prováděny bez projektové dokumentace, nebyly předloženy stavební deníky ani jednoduché záznamy o stavbě a soupisy prací neodpovídají žádné běžně užívané cenové soustavě ve stavebnictví. Závěr též konstatuje, že práce jsou provedeny odborně a bez závad. Zpráva kontrolního výboru byla podrobně a přehledně zpracována.                                                                              

Dále kontrolní výbor porovnal tři znalecké posudky s následujícím výsledkem.

Při porovnání čísel je zřejmý výrazný rozdíl mezi prvními dvěma posudky a posudkem třetím. Ing. Moj (třetí posudek) je soudní znalec z oboru stavebnictví a vyhradil si možnost zprávu zpřesnit po provedení několika sond.

Závěr kontrolního výboru byl tento:

Celá záležitost tedy nebyla dořešena. S takovým závěrem se nelze spokojit, takto rozdílné posudky není možné akceptovat bez reakce.

Zdravá Krupka proto navrhla provedení sond a na jejich základě vyhotovení nového posudku soudním znalcem z oboru stavebnictví. Tento návrh zastupitelstvo města zamítlo. Případnou finanční ztrátu, kterou mohlo město předraženou zakázkou vykázat, už nikdo z kontrolního výboru řešit nebude. Odpovědnost za neexistenci stavební dokumentace také ne. Koaliční zastupitelé nás opět přehlasovali. Bude třeba zvážit, jak dál celý případ dořešit.

Nutno podotknout, že i v kontrolním výboru sedí pouze zástupci koalice. Je otázkou, zda je taková kontrola smysluplná a účinná.

2/ Prověřil ukončení nájemního vztahu s Pneuservis Vítů a následné finanční vypořádání s městem

3/ Zkontroloval hospodaření s majetkem  a inventarizaci majetku vyplývající z vnitřní směrnice města

4/ Zkontroloval poskytování finančních prostředků v rámci dotačního programu "Sport 2019" a "Volný čas 2019"

 

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.