logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Ministerstvo vnitra potvrdilo, že Město Krupka porušilo zákon

04.06.2019

Porušilo ho vydáním směrnice starosty města pro vyřizování informací požadovaných zastupiteli.

To, že není krupská radnice od doby, kdy se stal v listopadu 2011 poprvé starostou Z. Matouš, otevřená a transparentní, je dobře známo. Radnice nestojí o zapojování krupské veřejnosti, ani opozice do rozhodování o chodu města, nestojí o to, aby jak veřejnost, tak i zastupitelé měli potřebné informace o dění souvisejícím s chodem města.


V měsíčníku Radnice nenajdete základní informace o činnosti Rady města Krupky, ani o jednání nebo závěrech zastupitelstva, nenajdete nic o probíhajících akcích (např. rekonstrukce DK Olympie). Je toho mnoho, co si nechává vedení města pro sebe, protože, čím méně toho pronikne na veřejnost nebo mezi opozici, tím lépe se jim budou připravovat jejich velmi často dost kontroverzní záměry. Za poslední dobu jmenujme např. prodej penzionu Kavalír Ústeckému kraji, prodej Jabloňového sadu za kupní cenu 100,- Kč/m2 , prodej bytových jednotek v obecních domech v Dlouhé ulici na základě dlouho utajovaných znaleckých posudků nebo záměr rozprodat najednou všechny pozemky, které mají lidé i desítky let od města v nájmu.


Jako odpovědní zastupitelé potřebujeme pro výkon své funkce informace. Ty nám jsou často upírány, materiály do ZM jsou připravovány velmi špatně a neúplně. Začneme-li se sami zajímat o potřebné informace, narážíme na různé obstrukce, kterými je naše právo na informace oddalováno.


V posledním roce se objevila jako příklad takové obstrukce směrnice, kterou vydal z vlastní iniciativy sám starosta. Jde o Směrnici starosty č. 8/2018/S pro vyřizování informací požadovaných zastupiteli. Několikrát po sobě se stalo, že po nás úředníci požadovali vyplnění formuláře žádosti o informace. Písemná žádost měla být předána tajmeníkovi úřadu a ten měl rozhodnout, kdo a kdy podá zastupiteli jakou informaci. Protože se nám tento nově zavedený postup zdál velmi nestandardní, podle zákona o obcích mají zastupitelé právo na informace bez podání písemné žádosti, rozhodli jsme se zeptat na oprávněnost této směrnice. Ptát se starosty na jednání zastupitelstva města by bylo marné a zbytečné. Obrátili jsme se proto v první polovině května přímo na Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly.


Pospsali jsme situaci, do které se opakovaně dostáváme, a zaslali jsme také onu starostovu směrnici. Dne 24. května 2019 jsme obdrželi "Stanovisko Ministerstva vnitra k Směrnici starosty č. 8/2018/S pro vyřizování informací požadovaných zastupiteli" (Č. j. MV- 65801-3/ODK-2019) .


Z něho vyjímáme:Jsme zvědavi, jak se k tomu starosta postaví. Součaně však očekáváme příval slov o udavačích a o těch, kdo město poškozuje a  že takto Krupce dobrou pověst nevrátíme. Tito lidé si pak pletou pojmy jako příčina a následek. Odmítají přijmout fakt, že oni jsou těmi, kdo vytvářejí příčiny, my jsme těmi, kdo za pomoci nadřízených kontrolních orgánů poukazují na nepravosti jejich počínání.


Krupští političtí představitelé, kteří ovládají naši radnici a tím i město, velice rádi proklamují, jak dodržují platnou legislativu našeho státu. Zapomínají však, že ne každý jejich slovům uvěří, někteří si je raději prověří.


Pánové Z. Matouš a Fr. Růžička tak činí minimálně od roku 1994, v poslední době se k nim přidává také zástupce ze sdružení Krupka naše město, první místostarosta R. Kadlec. Že to s tím dodržováním platných zákonů není takové, jak nám rádi tvrdí, jsme se jako opozice měli možnost přesvědčit již vícekrát.

Připomeňme si, co se odehrálo minulých volebních obdobích.

Volební období 2010 - 2014 bylo zkráceno o celý jeden kalendářní rok kvůli manipulaci voleb a dvakrát nařízenému opakování hlasování


⦁ Prvním příkladem nerespektoávní platné legislativy bylo porušení volebního zákona ve smyslu manipulace voleb, uplácení a organizovaného navážení voličů k volebním okrskům, doprovázení k volebním místnostem a sledování, zda uplacený volič skutečně odvolil. Opakovaně k němu docházelo ve prospěch stran a hnutí, jejichž lídry byli Z. Matouš a K. Rouček. Zřejmě byli zvyklí se dostat na radnici tímto způsobem i v letech předcházejících, nikdo jim v tom nebránil, nikdo situaci nesledoval. Až po nástupu nových volebních subjektů, které upozornily na neregulérnost voleb, se vše provalilo. O oprávněnosti žalobců rozhodl v lednu 2011 Ústavní soud. Krajský soud pak nařídil opakované hlasování, které proběhlo v květnu 2011. Opět bylo manipulováno, opět KS rozhodl o dalším opakování. I když i toto bylo zmanipulováno, žalobci neunesli tzv. důkazní břemeno a soud výsledek voleb potvrdil.


⦁ Další příklad. Již na ustavujícím zasedání v listopadu 2011 se pod vlivem euforie z toho, že přece jen zůstanou nadále u moci, dopustili pochybení, když nenechali hlasovat o uvolnění dvou členů zastupitelstva na funkce místostarostů. Ke zvolení J. Dubského a K. Roučka na tyto funkce sice došlo, ale nedošlo k odsouhlaseno zastupitelstvem města obou pánů coby uvolněných (tj. placených) za výkon těchto funkcí. Zastupitelstvem byl jako uvolněný potvrzen pouze Z. Matouš na funkci nového starosty města. Hned na dalším zastupitelstvu v prosinci téhož roku jsme na toto pochybení upozornili a vyzvali k nápravě. Ješitnost jim ovšem nedovolila nápravu provést, tvrdili, že je vše v naprostém pořádku. Nebylo. Ale o uvolnění dalšího radního V. Šandy již hlasovat nechali. V jeho případě proběhlo vše procedurálně správně. Protože ani na dalším zastupitelstvu nedošlo k nápravě, nezbylo nám nic jiného, než na tento stav upozornit Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly . MV pochybení potvrdilo a v červnu 2012 dopisem vyzvalo vedení města k provedení nápravy. Na záříjovém zasedání pak konečně došlo k hlasování o uvolnění obou místostarostů. Tito dva místostarostové pobírali neoprávněně za období prosinec 2012 až září 2013 odměnu za výkon těchto funkcí. Toto pochybeni neni zatím promlčeno. 


⦁ V prosinci 2011 žádali zastupitelé za Zdravou Krupku na zastupitelstvu o předložení informací k několika zakázkám, které byly realizovány v době rozpočtového provizoria. Vedení města se za podpory tajemníka úporně snažilo informace neposkytnout ani podle zákona 106/1999 Sb. , zákona o právu na informace. Vymáhání práva zastupitelů na tyto informace se táhlo více než rok. Do procesu se zapojil jak Krajský úřad, tak i Ministerstvo vnitra. V dubnu 2012 nám konečně byly potřebné informace z příkaz nadřízených orgánů předloženy k nahlédnutí. Situace, za níž k tomu konečně došlo, připomínala žumpu. Došlo k osočování a vyhrožování od přítomných zástupců vedení radnice - Z. Matouše, K. Roučka, J. Dubského, Z. Saiferta a tajemníka Růžičky. Nejagrsivnější pak byl starosta spolu s tajemníkem.


⦁ Dalším příkladem nedodržování legislativy našeho státu bylo opakované porušování tiskového zákona. Třikrát se zastupitelé Zdravé Krupky soudili s vydavatelem měsíčníku Radnice a třikrát soud vyhráli. Od podzimu roku 2013 mají totiž zastupitelé zákonem dané právo na uveřejňování svých názorů a informací v radničích novinách.


⦁ Během těch let také přijali několik vyhlášek, které nebyly v souladu s platnými zákony. Zcela po svém pak zregulovali v září 2013 v Krupce hazard. Soustředili ho pod svá křídla.

A mohli bychom pokračovat. Domníváme se, že pro tentokrát to stačí.

Takže, páni radní, jak vidíte, s dodržováním platné legislativy to z Vaší strany vůbec není tak horké, jak rádi tvrdíte. Měli byste si ze všeho už konečně vzít ponaučení.


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.