logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Průběh aprílového zasedání ZM Krupky - videozáznam včetně komentářů

03.04.2019

Vážení spoluobčané, jako vždy pro vás máme připravený videozáznam z posledního zasedání Zastupitelstva města Krupky, které proběhlo 1.dubna 2019. Z 21 zastupitelů bylo 18 přítomných. Omluvili se: A. Vítů (ANO), J. Dbalý (KSČM) a L. Breite (MPV)

Pro snazší výběr témat ve videozáznamu můžete použít uvedené časy k jednotlivým probíraným bodům. Najdete je pod záznamem.

K některým bodům jsme si pro dokreslení dovolili přidat komentář.

0:00:10               Zahájení

0:00:34               Složení slibu pana Michala Schneidera na uvolněný mandát zastupitele za MPV  

0:02:50               Volba orgánů – návrhová komise a ověřovatelé zápisu

0:04:00               Schvalování programu zasedání

Návrh zastupitelky M. Bačové (ZK) na stažení materiálu č. 9 (Jabloňový sad Krupka, s.r.o.) z programu zasedání. Nebyla dostatečně připravená důvodová zpráva. Nebyla k dispozici smlouva, ani vyjádření právníka s případným (ne)doporoučením ke smlouvě. Návrh neprošel: PRO 4 – ZDRŽEL SE 3 – PROTI  11 Program schválen: PRO 13 – ZDRŽEL SE 5 (2 ANO, 3 ZK) – PROTI 0

0:05:45              Návrh rozpočtu na rok 2019 – jeho projednávání a schvalování.

Hned na začátku starosta oznamuje, že od tohoto momentu předává řízení zasedání místostarostovi R. Kadlecovi. Důvodem je jeho zřejmý odchod, ačkoli ještě neví, kdy. Návrh překládá vedoucí finančního odboru paní Marie Brožová

0:15:15             Projednávání návrhu rozpočtu.

Návrh zastupitele R. Příhody o navýšení výdajové části rozpočtu o 2 miliony na nejnutnější zajištění havarijního stavu veřejného osvětlení (na stav upozorňuje minimálně 4 roky) a na základní bezpečnostní zajištění zříceniny hradu Kyšperk neprošel. PRO 2 – ZDRŽEL SE 4 – PROTI 12

0:38:35                 Schválení návrhu rozpočtu: PRO 14 – ZDRŽEL SE 4 (3 ZK, 1 MPV) - PROTI  0

0:39:25                 Střednědobý výhled rozpočtu

0:41:45                 Majetkoprávní záležitosti

0:42:00                 Materiál č. 9 – Jabloňový sad Krupka, s.r.o.

Koupě pozemku od města dle smlouvy z roku 2012 na 100,-Kč /m2Ponecháváme bez komentáře, pozorně sledujte a poslouchejte.

0:55:00                 Hlasování o tajném hlasování: PRO 12 – ZDRŽEL SE 1 – PROTI 5

0:57:06                 Pokračování po tajném hlasování o prodeji pozemku za 100,- Kč/m2  

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: PRO 11 – ZDRŽEL SE 2 – PROTI 0

Informace uvedená na FB sdružení KRUPKA NAŠE MĚSTO, že šlo v případě smlouvy  z roku 2012 o smlouvu o smlouvě budoucí, vůbec během projednávání a schvalování tohoto bodu nezazněla.

 

0:58:05                Materiál č. 13 – záměr prodeje restaurace Kavalír vč. pozemků Ústeckému kraji

1:09:00                Hlasování o prodeji Kavalíru Ústeckému kraji: PRO  18 - ZDRŽEL SE 0 - PROTI 0

1:09:30                Materiál č. 14 – převod pozemku v k.ú Soběchleby do majetku města

1:10:55                Materiál č. 15 – prominutí penále

občanu Krupky ve výši 1 186 755, 08 Kč z prodlení uhrazení dlužné částky za bydlení 82 783, 95 Kč. Zastupitel T. Liška (KNM) bez předchozí debaty navrhuje tajné hlasování o prominutí penále. Hlasování o tajném hlasování: PRO 12 -  ZDRŽEL SE 1  - PROTI 5

Následovala přestávka, kdy probíhalo tajné hlasování. ZK se opět tohoto hlasování neúčastnila. V případě obou tajných hlasování byly předem připraveny hlasovací lístky.

1:12:49                 Výsledek tajného hlasování: PRO 14  - ZDRŽEL SE 0 – PROTI 1

1.13.35                 Schválení zastupitele K. Roučka na valné hromady společnosti SVS a.s .

1:16:45                Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města

 

1:20:35                Starosta odchází

1:20:55               Zápis z jednání kontrolního výboru – předkládá předseda zastupitel I. Maščenko (KNM)

1:22:30               Zápis z jednání finančního výboru – předkládá předseda zastupitel J. Sláma (SPD)

1:23:10                ROZPRAVA

Zastupitel J. Kuzma (ANO) se ptá zastupitele J. Slámy (SPD), předsedy komise pro národnostní menšiny a prevenci kriminality na návrhy řešení situace v ulici K. Čapka a Dukelských hrdinů. Zastupitel J. Sláma odmítá sdělit, s jakými návrhy na řešení situace předstoupil před radu města. Zastupitel J. Kuzma se dále vyjadřuje k situaci v dané lokalitě. Cituje z dopisu ředitele OSBD pana Snížka. Uvádí, kolik bytů je na daném sídlišti prázdných atd. Do debaty vstupují i další, zejména místostarosta Kadlec. Dozvídáme se, že v Krupce není ani sociálně vyloučená lokalita, ani žádná ubytovna. Na doplňující dotaz zastupitelky M. Bačové, odkud má informaci, že v Krupce není sociálně vyloučená lokalita, odpovídá, že Krupku ze seznamu vyloučených lokalit vyškrtlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotazem na MPSV jsme zjistili, že ministerstvo nic takového nedělá a žádnou takovou informaci od nich místostarosta nebo kdokoli jiný z úřadu nemohl dostat. Tak, jak je to, pane Kadleci?

 

1:32:00                

Zastupitelka M. Bačová (ZK) se ptá, zda má město vůbec nějakou koncepci, jak řešit situaci na sídlišti v sociálně vyloučené lokalitě. Místostarosta R. Kadlec zřejmě nepochopil otázku, odpovídá, co se mu chce a co se mu hodí. Přihřívá si svou polívčičku informacemi o teplické charitě, o Agape I a Agape II, mluví o mikrojeslích. Prostě nic k problematice horního maršovského sídliště. S ředitelem MěPo je předem domluven na jeho kritice na adresu pracovnic Agentury pro sociální začleňování, působících v Krupce v letech 2011 – 2014. Agentura (při úřadu vlády), která působila v sociálně vyloučené lokalitě maršovského se po skončení kriticky vyjádřila ve své hodnotící zprávě na adresu vedení města. Ředitel MěPo pan J. Petrák se tak položil do své role, že v zápalu řeči doporučil jako řešení vyhlášení bezdoplatkové zóny. To vzbudilo úsměv na tváři zastupitelky M. Bačové, protože se zdálo, že se evidentně s panem místostarostou nedohodli. Jeden je proti bezdoplatkovým zónám, druhý pro. Protože se ho její úsměv dotkl, vysvětlila mu, že si to špatně vysvětlil. Nedorozumění se mu snažila vysvětlit i mailem, který mu téhož dne zaslala. Odpověď zatím nepřišla.

 

1:40:45                

Zastupitelka M. Řeháková (ZK) má dotaz na místostarostu R. Kadlece k vývoji řešení situace obtěžování obyvatel zejména Unčína zápachem po hnojení, který byl přednesen občany města již na prosincovém zasedání ZM. Místostarosta se snažil, ale nebyl přesvědčivý. Spíše mlžil. Tvrdil, že ONI nemohou nic dělat. Vše má v rukou Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu a Česká inspekce životního prostředí. Kraj neukončil správní řízení se zemědělcem. Zjištěním na témže odboru jsme se ještě před zastupitelstvem dozvěděli, že od prosince odbor nikdo z úřadu v Krupce nekontaktoval. Česká inspekce životního prostředí nepotvrdila, že by je pan místostarosta kontaktoval. Návrh na vyvolání jednání s dotčeným zemědělcem pan Kadlec odmítl, prý se o to již snažil před půl rokem tehdejší místostarosta J. Dubský a nepořídil. Takže budeme jen čekat a čichat dál ten zápach? Situace loňského roku se začíná opakovat s tím, jak přichází teplejší počasí. Jak dlouho budou muset lidé čekat? Až to vyřeší nějaký úřad? Určitě ne. Budeme si muset pomoci sami, město nám nepomůže.

1:43:30                

Zastupitelka M. Bačová (ZK) se ptá na vyjádření města k záměru firmy DUROtherm k jejímu oznámení záměru navýšit výrobní kapacitu. Opět se ukazuje, že město prostě nepomůže. Vedoucí odboru životního prostředí a stavebního řádu od toho dává ruce pryč. Vyjádřit se mělo město. A zástupci města? Ti se náhle tváří, jako by jim uletěly včely. O ničem nevědí. A přitom je záměr vyvěšen od 4. března na úřední desce města, určitě sledují i webové stránky a FB Zdravé Krupky, kde se mohli o tomto oznámení také dozvědět. Městský rozhlas přitom opakovaně informoval občany o oznámení záměru. A tajemník délal, že o tom nic neví. To, že je tato firma problematická od svého počátku, na úřadě i radnici vědí. Nejednou o tom padla řeč na zastupitelstvu. Bylo by zajímavé vědět, proč se v zájmu občanů města k záměru nevyjádřili. Vědět o tom museli minimálně od místostarosty K. Roučka, kterého ve stejné věci kontaktoval občan, bydlící v bezprostřední blízkosti firmy s dotazem, zda se město vyjádří k záměru kriticky. Pan místostarosta K. Rouček měl odpovědět, že to nemůže slíbit.

Zdá se, že  tato radnice  zkrátka nemůže nic. Nic nemůžeme jako občané chtít po této radnici.

Zde se můžete podívat na to, jak se v roce 2008 vyjádřilo proti tomuto záměru nejen město Krupka. Závěr zjišťovacího řízení.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.