logo

  Vrátíme Krupce dobrou pověstZdravá Krupka

Záznam 2. zasedání Zastupitelstva města Krupky

22.02.2019

Druhého zasedání zastupitelstva města se 20. února zúčastnilo 18 z celkových 21 zastupitelů. Nepřítomni byli po jednom zastupitelé za Zdravou Krupku a ČSSD. V zastupitelstvu zatím chyběl náhradník za zastupitele Ing. V. Štainera (MPV), který se pod tlakem šíření nechutných lží a pomluv na jeho osobu a jeho blízké rozhodl vzdát mandátu.

Nechali jsme pro vás jako vždy pořídit videozáznam. Doufáme, že bude zajímat i ty, kteří marně čekali na přímé vysílání z jednání, které slíbili pořizovat zastupitelié ze sdružení Krupka naše město.

Zasedání proběhlo oproti tomu předchozímu překvapivě klidně. Důvodem mohla být přítomnost zástupců médií (Český rozhlas Sever a Teplický deník), před nimiž se chovali nejen někteří zastupitelé, ale i někteří přítomní občané v publiku (příznivci koalice) zdrženlivě. Přesto si starosta občas neodpustil invektivy vůči zastupitelům z řad opozice.

Rozsazení zastupitelů zleva doprava:

Vlevo: Igor Maščenko (KNM) - bohužel není vždy v záběru, Mgr. Nikola Růžičková (KNM), Mgr. Tomáš Liška (KNM), Václav Krása, Ing. Jan Sláma (SPD), Mgr. Zdeněk Saifert, MBA (ČSSD), Petr Fišer (ČSSD), Václav Šanda (ČSSD)

Uprostřed: Ing. František Růžička (tajemník), PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA (ČSSD), Mgr. Rostislav Kadlec (KNM), Bc. Karel Rouček (ČSSD)

Vpravo: Rudolf Klaška (ANO), Adolf Vítů (ANO), Jan Kuzma (ANO), Mgr. Miloslava Bačová (ZK), Ing. Rostislav Příhoda (ZK), Luboš Breite (MPV), Jiří Dbalý (KSČM)

 

Jako vždy jsme vám pro lepší orientaci v záznamu připravili časy začátku jednotlivých projednávaných bodů, doplněné o komentáře.

00:00:00

Zahájení zasedání - Informace o počtu přítomných zastupitelů, o rezignaci zastupitele Ing. Vl. Štainera (MPV) na funkci zastupitele a jeho náhradnících, přivítání médií

00:01:32

Schvalování návrhové komise - A. Vítů, V. Krása a Mgr. N. Růžičková a ověřovatelů zápisu  - V. Krása a Mgr. N. Růžičková

00:02:55

Schvalování programu zasedání

O zařazení dalšího bodu do programu žádá zastupitel A. Vítů (ANO).  Oznamuje, že má k dispozici další znalecký posudek na „Chřibskou“, který chce předat kontrolnímu výboru, aby se jím a kauzou „Chřibská“ začal zabývat. Nakonec souhlasí s návrhem, zařadit tento bod až do rozpravy.

 

00:03:55 – Informace k pořizování záznamu

 

ODBOR MAJETKU MĚSTA (předkládá paní Radka Vorlíčková)

 

00:04:25

Prodej pozemků dle žádostí občanů (vzhledem ke špatné akustice v sále je velmi špatně slyšet, jména žadatelů nejsou zveřejna)

Tři z pěti žádostí o koupi pozemků byly schváleny k prodeji běžným způsobem. U žádosti o koupi pozemku o velikosti 25 496 m2 – zemědělská půda východně od Soběchleb nedošlo ke schválení prodeje. Zájemci nabídli 300 000 Kč, znalecký posudek činil cca 460 000 Kč, cena dle Pravidel města je 250, - Kč /m2 .. Pozemek se navíc nachází v ochranném pásmu koridoru pro vysokorychlostní trať Praha – Drážďany. Hlasovalo se o několika variantách. V žádné nebyl pozemek schválen k prodeji. (Možnost případné spekulace nových vlastníků s těmito pozemky starosta rezolutně odmítl s tím, že jde o zemědělskou půdu. Bohužel i z Krupky známe případ, že není problém dodatečně pro žadatele změnit územní plán, aby se plochy zeleně změnily na plochy k zastavění. Proto rozhodnutí zastupitelstva pozemek neprodávat vítáme.)

 

00:22:26

Prodej pozemku „obálkovou metodou“ – Doporučujeme pozorně si vyslechnout celou debatu kolem prodeje tohoto pozemku. Starosta, který neustále osočuje ostatní zastupitele z neznalosti zákonů, nerespektuje ani vyjádření rady města, které je členem. Ta totiž prodej pozemku obálkovou metodou zastupitelstvu pouze DOPORUČILA. Správně uvedl zastupitel R. Příhoda (ZK), že o prodeji nerozhoduje rada, ale zastupitelstvo. Starosta však tento fakt arogantně odmítl a velkopansky zastupitele Příhodu umlčel, když prohlásil, že rada města rozhodla, a tak se bude prodávat obálkovou metodou a „šmitec“.

Celý průběh od vyvěšení po prodej tohoto pozemku považujeme za nešťastný a nesprávný. 1. žadatel měl pozemek rok a půl od města v nájmu, řádně se o něj staral. Po podání žádosti doporučila RM ve svém zápise z 15. ledna zastupitelstvu schválit prodej. Během vyvěšení záměru prodat pozemek na úřední desce (od 18.01. – 02. 02. 2019) se přihlásil další zájemce.  RM pak na své další schůzi rozhodla:

RM : doporučuje prodej obálkovou metodou a vyšší nabídce Základní cena podání nabídky činí : 526 680,- Kč  - Obálky budou otevřeny přímo na jednání ZM

00:48:48

Vyhlášení výsledku prodeje obálkovou metodou.

  1. žadatel o koupi nabídl o cca 30 tisíc více a získal tento pozemek. Původní částku navýšil o cca 230 tisíc. Kč. (Nepovažujeme za správný takový způsob prodeje pozemků, kdy dochází v průběhu řízení ke změnám v podmínkách, navíc pokud zastupitelstvo nedostalo možnost o prodeji obálkovou metodou svým hlasováním rozhodnout, a navíc není ani nikde v Pravidlech města pro prodej pozemků uvedena varianta, že se pro prodej pozemků použije v případě více zájemců o pozemek „obálková metoda“.)

 

00:51:25

Žádost na koupi pozemků k. ú. Bohosudov – realizace stavby “Rekonstrukce ŽST Bohosudov“ - byla schválena

 

00:52:20

Návrh na oddlužení manželského páru. Návrh byl přijat.

 

00:56:20

Žádost o schválení smlouvy o právu provést stavbu – pozemky k. ú. Soběchleby u Krupky – realizace stavby „Most ev. č. 13-068 – Soběchleby – ŘSaD ČR“ – návrh schválen

 

00:57:30

Převod pozemků do majetku města – nabídka Státní statek Jenč, státní podnik v likvidaci. Návrh schválen

 

00.59:50

Žádost o splátkový kalendář na úhradu kupní ceny pozemků (ZM neschválilo 3. 12. 2018 snížení kupní ceny, proto noví vlastníci žádají o splátkový kalendář.) – Žádost schválena.

 

ODBOR SPRÁVY MĚSTA (předkládá paní Dana Červenková)

 

01:01:40

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Krupka (vyhláška je upravena na základě změny vyhlášky MŽP). Vydání vyhlášky bylo schváleno.

 

ODBOR ORGANIZAČNÍ  A VNITŘNÍCH VĚCÍ (předkládá pan Stanislav Vocásek)

 

01:03:20

Návrh paní XY do funkce přísedící Okresního soudu v Teplicích na funkční období 2019 – 2023. Návrh byl schválen

 

01.05:30

Zápisy finančního a kontrolního výboru

                     

Zápisy z jednání finančního výboru předkládá Ing. Jan Sláma (SPD), předseda FV. Seznamuje s návrhem plánu činnosti na první pololetí roku 2019 – návrh schválen.

 

Zápisy z jednání kontrolního výboru předkládá Igor Maščensko (KNM), předseda KV. Seznamuje s obsahem plánu činnosti kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019 – návrh schválen.

 

01:10:00 - Hlásí se zastupitel A. Vítů (ANO), předseda KV uplynulého volebního období. Žádá, aby se současný kontrolní výbor věnoval kauze „Chřibská“ (předražení zakázek na stavbu bazénu, příjezdové cesty a parkoviště). Důvodem je nový znalecký posudek. (Starosta neprojevuje žádné nadšení, ale souhlasí, aby KV zařadil do svého plánu kontrolní činnosti i kauzu „Chřibská“. Než však stihne zastupitel A. Vítů nový znalecký posudek předat předsedovi KV, hlásí se o slovo zastupitel a člen KV, současně i předseda FV, Ing. Jan Sláma. Poukazuje na jeden bod v materiálech předložených KV, v němž je informace o údajném oznámení na zastupitele A. Vítů, který se měl údajně dopustit dotačního podvodu v době, kdy provozoval v pronajatých prostorách majetku města Pneuservis Vítů. Poslechněte si vyjádření starosty a debatu mezi zastupiteli J. Slámou a A. Vítů. Zastupitel J. Sláma se velmi aktivně ujal řešení údajného udání na zastupitele A. Vítů. Starosta dává hlasovat o zařazení kauzy Pneuservis Vítů a následně kauzy Chřibská do plánu činnosti KV. Bylo schváleno zařazení obou kauz do programu kontrolní činnosti KV.)

 

01:18:30

Návrh zastupitelů za ANO na řešení situace na maršovském sídlišti použitím zákona č. 111/ 2006 Sb. o nedoplatcích na bydlení. Překládá zastupitel Jan Kazma (ANO). Opatření obecné povahy, kterým je možno v části města či v celém městě regulovat migraci obyvatel v návaznosti na odmítnutí příplatku na bydlení. Zastupitel J. Kuzma informuje o příkladech měst, která toto opatření obecné povahy již přijala. Dále uvádí podmínky pro vyhlášení takové oblasti a dokládá situací na sídlišti, zejména v ulicích K. Čapka a Dukelských hrdinů. Uvádí názory prezentované v tisku, včetně dva roky starého názoru starosty Z. Matouše, který měl v té době porozumění pro toto opatření. Dnes se od něj ale distancuje. Do debaty vstupují zastupitel Mgr. T. Liška (KNM), tajemník, Mgr. R. Kadlec, starosta, zastupitel R. Příhoda (ZK) a ředitel MěPo J. Petrák. Z vyjádření starosty a ředitele MěPo vyplývá, že by toto opatření ničemu nepomohlo. Situaci na sídlišti by to nezměnilo. Pokud jde o četnost deliktů na sídlišti, tak dle statistik toto sídliště nevybočuje z průměru ostatních sídlišť. Dalším argumentem koalice je, že toto opatření v současné době řeší Ústavní soud. Je třeba počkat na jeho rozhodnutí. K návrhu se případně vrátit později. Návrh nebyl zastupitelstvem přijat. Pozitivem a úspěchem pro předkladatele návrhu je, že se problematice byla koalice vůbec ochotna věnovat. Proběhla první debata. V debatě ale bude třeba pokračovat a snažit se co nejdříve najít společně řešení dlouhodobě neutěšené situace na tomto sídlišti.

01:52:40 – ROZPRAVA (Aktivně vystupují opoziční zastupitelé, koalice a veřejnost jsou bez dotazů)

  • Stravenky pro zaměstnance úřadu – zastupitel J. Kuzma (ANO) se ptá, proč jsou v Krupce úřadem používány speciální stravenky, které vydává sám úřad. Tyto stravenky platí jen do tří restaurací: Koloseum, Růžový hrádek a U Václava. Proč nejsou poskytovány stravenky např. typu SODEXO.
  • Zábrana na velkém parkovišti – dotaz zastupitele A. Vítů (ANO)
  • Závady na dětském hřišti v Unčíně u trati – dotaz občana překládá zastupitel J. Kuzma ( ANO)
  • Stav přípravy rozpočtu – dotaz zastupitelky M. Bačové (ZK) na to, kdy se bude projednávat a schvalovat rozpočet města na rok 2019. Během jednání prohlásil předseda finančního výboru J. Sláma (SPD), že bude finanční výbor kvůli rozpočtu zasedat 25. února. Tím se nedá stihnout rozpočet, aby o něm mohla proběhnout informace v březnové Radnici, jak je v té únorové avizováno. Starosta odpovídá ve smyslu, že rozpočet se bude projednávat a schvalovat na zasedání ZM, které se bude konat 1. dubna 2019. Je to poprvé za celá léta, kdy se na zastupitelstvu dozvídáme termín následujícího zasedání s takovým předstihem.
  • Prodej penzionu Kavalír – zastupitelka M. Bačová (ZK) se táže na důvod prodeje penzionu, který město v listopadu 2016 muselo za každou cenu koupit (7, 5 mil Kč) s tím, že v něm chce město zřídit byty pro seniory. Důvodem je údajně dle starosty zájem kraje o tento objekt pro účely sociálního zařízení v Háji u Duchcova. Je zajímavé, že je již ve fázi zveřejnění záměru prodeje jasné, kdo a za kolik ho koupí. Starosta ujišťuje, že kraj zaplatí více, než za kolik penzion město v roce 2016 koupilo.
  • Prodej městského domu p. č. 44 na Mírovém náměstí – dotaz zastupitele R. Příhody (ZK) na důvod prodeje městského domu s 11 byty. Záměr prodat tento a další městské domy po splacení hypoték je získat finanční prostředky na sanaci výdajů na projekty Komunitní centrum Olympie, budování parkoviště a rekonstrukci objektu Arkádie v Unčíně. Obavu z toho, že by se mohly stát po prodeji ubytovnami, podobnými jako byl hotel Horal, starosta nemůže vyloučit.
  • Dotaz zastupitele J. Kuzmy (ANO) na zastupitele J. Slámu (SPD) – jaké má návrhy na řešení situace na maršovském sídlišti. Na facebooku avizovala SPD před volbami připravenost změnit situaci na tomto problémovém sídlišti. Jak k řešení přistupuje Komise pro začleňování národnostních menšin a prevenci kriminality, jejímž je J. Sláma předsedou. Pan předseda reaguje, že se bude zpovídat pouze radě města, pro niž jsou komise zřizovány.

 


Vaše emailová adresa nebude použita k jiným účelům.
Odběr novinek se dá odhlásit v každém přijatém emailu.